Ryzyko zdarzeń losowych

Zarządzanie ryzykami negatywnych następstw losowych oraz kształtowanie ochrony ubezpieczeniowej

Ryzyko zdarzeń losowych rozumiane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń losowych mogących wywołać straty w majątku przedsiębiorstwa. Zdarzenia te mogą mieć swoją przyczynę zarówno w czynnikach przyrodniczych, jak i społecznych.

Aby wyeliminować te zagrożenia i zminimalizować ewentualne straty materialne związane z występowaniem tych ryzyk, KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje aktywne działania w zakresie całego obszaru ubezpieczeń gospodarczych, zarówno majątkowych jak i osobowych.

KGHM Polska Miedź S.A. jest firmą o wysokiej świadomości ubezpieczeniowej. W ramach swoich zadań w sposób stały i systemowy prowadzi szereg działań pozwalających na identyfikację, szacowanie oraz zarządzanie ryzykami negatywnych zdarzeń losowych. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności Spółki w długim terminie.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiada rozproszoną zarówno pod względem organizacyjnym jak i terytorialnym strukturę. W związku z tym proces zarządzania ryzykiem negatywnych następstw zdarzeń losowych został odpowiednio skaskadowany na różne poziomy organizacyjne umożliwiając efektywne i skuteczne mitygowanie ryzyk.

Centrala Spółki wraz z Oddziałami oraz Spółkami zależnymi Grupy Kapitałowej prowadzi sprocedurowane działania związane z zarządzaniem ryzykami negatywnych następstw zdarzeń losowych, obejmują one między innymi:

  • Identyfikację ryzyk negatywnych następstw zdarzeń losowych
  • Opis i oszacowanie ryzyk - uwzględniający ewentualne negatywne skutki i prawdopodobieństwo ich wystąpienia
  • Działania względem ryzyk - rozumiane jako wybór i wdrożenie środków mających na celu kontrolę/ograniczanie ryzyk bądź ich transfer (ubezpieczenie)
  • Prowadzenie rejestru polis dla ubezpieczeń majątkowych, finansowych, osobowych
  • Prowadzenie rejestru szkód

Sposób realizacji powyższych działań został szczegółowo opisany w przyjętych przez Zarząd Spółki „Zasadach identyfikacji ryzyk negatywnych następstw zdarzeń losowych oraz kształtowania ochrony ubezpieczeniowej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”