Informacje o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej Spółki

środa, 18 Styczeń, 2012
Raport nr 3/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 18 stycznia 2012 roku Spółka została powiadomiona przez akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., iż Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 19 stycznia 2012 roku zostaną zaproponowane kandydatury panów Krzysztofa Kaczmarczyka i Jacka Janusza Poświaty na członków Rady Nadzorczej. Informacje o kandydatach zawiera załącznik. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)