Informacje o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej Spółki

środa, 18 Czerwiec, 2014
Raport bieżący nr 15/2014
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 18 czerwca 2014 roku Spółka została powiadomiona przez akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., iż Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2014 roku zostaną zaproponowane kandydatury panów Bogusława Fiedora i Jacka Poświaty na członków Rady Nadzorczej.
Informacje o kandydatach zawierają załączniki.
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).