Informacje dotyczące Członków Zarządu powołanych do składu Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. dnia 24.02.2006 r.

poniedziałek, 06 Marzec, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członków Zarządu powołanych do składu Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. dnia 24.02.2006 r.:

Mirosław Stanisław Biliński (46 lat)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
Politechnika Wrocławska, Wydział Górniczy – Specjalność Technika  Podziemnej Eksploatacji Złóż, magister inżynier (1985)
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Informatyki i Zarządzania,  kierunek Zarządzanie i Marketing (Program MBA) w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, magister (1996)

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
IX.2003 – XII.2005    Wiceprezes Zarządu REMY Sp. z o. o. (do 29.01.2004 PRB „Remy” Sp. z o.o.)
VI.2001 -  I. 2002      Dyrektor niewykonawczy w KGHM Polish Copper Limited w Londynie,
VII.1999 – XII.2001    Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. (XII.2001 – VIII.2003  kontrakt o pracę i zarządzanie, umowa o zakazie konkurencji)
VII.1998 – VI.1999     Dyrektor Wykonawczy ds. Wzbogacania Rud w KGHM Polska Miedź S.A.
III.1998 – VI.1998       Dyrektor Zakładów Wzbogacania Rud w organizacji, KGHM Polska Miedź S.A.
I.1996 – III.1998         Dyrektor ds. Technicznych, I-szy zastępca Dyrektora w Zakładach Górniczych Rudna, KGHM Polska Miedź S.A.
I.1992 – XII.1995        Dyrektor ds. Technicznych, I-szy zastępca Dyrektora w  Zakładach Górniczych Polkowice, KGHM Polska Miedź S.A.
I.1991 – XII.1991        Główny Inżynier Wentylacji w Zakładach Górniczych Polkowice, KGHM Polska Miedź S.A.
1985 – 1990               stażysta, sztygar i nadsztygar w Zakładach Górniczych Polkowice, KGHM Polska Miedź S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Maksymilian Bylicki (48 lat)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
Akademia Muzyczna w Warszawie, Wydział Fortepianu, magister sztuki (1982)
Podyplomowe Studium Zarządzania, Polska Międzynarodowa Szkoła Zarządzania w Warszawie (1993)
Executive Development Program (William Davidson Instytute, Business School of Administration, University of Michigan, USA) (1994)
Zarządzanie Projektami Telekomunikacyjnymi – Kurs na Politechnice Warszawskiej (1995)
Executive Master of Business Administration Program (University of Calgary wspólnie ze Szkoła Główną Handlową)  (1997)
Kurs dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, zdany egzamin (2000)

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
2003 – obecnie Dyrektor Zespołu Doradców Prezydenta m.st. Warszawy (od III. 2005)
Pełnomocnik Prezydenta ds. Warszawskiego Parku Technologicznego
Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (V. 2003 – III. 2005)
2000 – 2002 Prezes Zarządu „MIRIDAMOX” Management – Konsulting Sp. z o. o.
2000 – 2001 Doradca Ministra Kultury i Sztuki ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym
1998 – 2000 Wiceprezes ds. Personalnych i Administracyjnych Netia Holdings S.A.
1993 – 1998 Polska Telefonia Komórkowa „Centertel Sp. z o. o.”
III. 1995 – VI. 1998      Dyrektor Okręgu Warszawskiego
XI. 1993 – II. 1995       Dyrektor ds. Rozwoju Organizacji
1990 – 1993 Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Sztuki
1979 – 1991 Wykładowca Akademii Muzycznej i PSM II st. nr 2 im. F. Chopina w Warszawie

Prezes Zarządu Spółki „Warszawski Park Technologiczny” S.A., której właścicielem jest m.st. Warszawa – działalność niekonkurencyjna dla KGHM Polska Miedź S.A.

Ponadto jest Członkiem Rady Nadzorczej ARP S.A. i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. (2003 – obecnie)

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Marek Fusiński (53 lata)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
Wyższe ekonomiczne

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
1998 – 2006 MITEX S.A. - Dyrektor Oddziału
2001 KGHM Polska Miedź S.A. - Wiceprezes Zarządu
1996 – 1997 zakł. STAR S.A. - Wiceprezes Zarządu
1992 – 1996 STALEXPORT S.A. - Dyrektor Oddziału
1978 – 1992 Huta Ostrowiec:
   - Kierownik działu Kosztów i Analiz Ekonomicznych
   - Dyrektor Finansowy

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ireneusz Reszczyński (47 lat)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
magister ekonomii , absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: ekonomika i organizacja handlu zagranicznego
Studium podyplomowe „Zarządzanie finansami” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
IV.2003 – VI.2005 Wiceprezes, następnie Prezes Zarządu Tele-Fonika S.A. 
I.1996 – XII.2001 Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
1991 – 1996 Zastępca Dyrektora ds. Finansowych w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach, KGHM Polska Miedź S.A.
1985 – 1991 kierownik działu importu KGHM Zakład Zaopatrzenia Zakmat
1984 – 1985 Sekretarz Komisji Morskich Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Oddział Morski w Gdyni

Pracował w Radzie Nadzorczej Polkomtel S.A., był dyrektorem niewykonawczym w KGHM Polish Copper Ltd. w Londynie.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.
Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Pana Krzysztofa Skóry, uprzednio od dnia 10 lutego 2006 r. oddelegowanego przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., zostały podane do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 12/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. (informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych przez NWZ dnia 31 stycznia 2006 r.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)