Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 15.06.2005 r.

wtorek, 28 Czerwiec, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 15.06.2005 r.: 

Józef Czyczerski (47 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Średnie techniczne 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

 • Od 08.1979 r. zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, elektromonter. 
 • Od 1992 r. Przewodniczący SKGRM (Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi) NSZZ Solidarność. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej. 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Leszek Hajdacki (48 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wyższe – mgr inż. zarządzania – Zarządzanie strategiczne i finanse

Studia Podyplomowe – Prawo gospodarcze i handlowe

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • Od 1978 r. zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” począwszy od stanowiska elektromontera, starszego specjalisty ds. rozliczeń kosztów energii elektrycznej, obecnie starszy inspektor ds. normowania – zastępca głównego inżyniera.
 • Od 01.2000 r. do dnia dzisiejszego Przewodniczący ZZPPM O/ZG „Rudna”.
 • Członek Rady Nadzorczej Centrum Innowacji Technicznej INOVA Spółka z o.o. – spółka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Tadeusz Janusz (67 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wyższe ekonomiczne, dr hab. profesor Uniwersytetu Łódzkiego. 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

 • Od 1960 r. zatrudniony w Uniwersytecie Łódzkim, aktualnie: Kierownik Katedry Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego, dyrektor Instytutu Ekonomik Stosowanych. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej. 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Maciej Kruk (44 lata)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wyższe prawnicze, Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim 

Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania w Instytucie Nauk Humanistycznych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

W Ministerstwie Skarbu Państwa:

 • Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego III, 
 • 01.2002 – 03.2004 wicedyrektor i dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej, 
 • 03.1998 – 12.2001 naczelnik a następnie wicedyrektor Departamentu Finansów Skarbu Państwa, 
 • 08.1997- 02.1998 wicedyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych; 
 • Od 03.1996 r. starszy specjalista Departament Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych; 
 • Przed rozpoczęciem pracy w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych zatrudniony w Towarzystwie Handlu Zagranicznego Arteon Sp. z o.o. na stanowisku głównego specjalisty ds. organizacyjno-prawnych, od 1994 do 03.1996 zatrudniony jako prokurent w firmie prawniczej Invexim Sp. z o.o. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Ryszard Kurek (55 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Średnie – technik górnik 1969

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze "Lubin": 

 • 04.1981 - 01.1987 sztygar oddziałowy; 
 • 02.1975 - 03.1981 sztygar zmianowy; 
 • 05.1972 - 01.1975 nadgórnik; 
 • 02.1972 - 04.1972 górnik; 
 • 06.1970 - 01.1972 młodszy górnik; 
 • 09.1969 - 06.1970 stażysta. 
 • Od 02.1987 Przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Miedziowego O/ZG Lubin. 
 • Od 05.2003 Członek Rady Nadzorczej w POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o. (podmiot zależny KGHM Polska Miedź S.A.)

Nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej. 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Elżbieta Niebisz (48 lat) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Wyższe ekonomiczne - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 

Studia Podyplomowe z zakresu elektroenergetyki - Szkoła Główna Handlowa.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • 2001-nadal Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego II w Ministerstwie Skarbu Państwa;
 • 1998-2001 Dyrektor Departamentu Koncesji Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie;
 • 1998 Dyrektor Pionu Analiz Ekonomicznych - X NFI Foksal S.A.;
 • 1991-1998 Główny Specjalista, Naczelnik, Wicedyrektor, Dyrektor Departamentu Spółek Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Ministerstwie Skarbu Państwa;
 • 1979-1990 Kierownik Działu Ekonomiczno- Organizacyjnego - Zakład Szkoleniowo-Produkcyjny "TOMIZ" w Warszawie;
 • 1976-1979 Specjalista ds. gospodarki materiałowej - OZ PPKS w Warszawie.
 • Udział w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (różnych branż), egzaminator na egzaminach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
 • Pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. - nie jest to działalność konkurencyjna oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jan Rymarczyk (60 lat)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Profesor dr hab. nauk ekonomicznych.

 • 2004 – profesor zwyczajny
 • 1996 – profesor tytularny
 • 1991 – profesor uczelniany
 • 1983 – doktor habilitowany
 • 1975 – doktor ekonomii
 • 1967 – magister ekonomii

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • 1967 - nadal pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu;
 • Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu;
 • 1991 – nadal dyrektor przedsiębiorstwa consultingowego „Optima Ratio”;
 • 1985 – 1992 doradca „Interpego” Szkolne Towarzystwo Handlu Zagranicznego.
 • Żadna z działalności poza KGHM Polska Miedź S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.
 • Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Krzysztof Szamałek (52 lata)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Wyższe Uniwersytet Warszawski - 1978 (Wydział Geologii), 1982 (Wydział Zarządzania), dr habilitowany

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • 2005 - nadal Wiceprezes Fundacji Ekofundusz;
 • Wiceminister Środowiska w latach:
  2004-2005,
  2001-2003,
  1994-1997;
 • 2003-2004 Prezes Zarządu Mostostal Warszawa S.A.;
 • 1998-2001 Dyrektor Departamentu w Kancelarii Prezydenta RP;
 • Od 1978 - nadal pracownik naukowy Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej BGŻ S.A. w latach 2003-2004.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚ i GW w latach 2004-2005.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A..

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Marek Wierzbowski (59 lat)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Wyższe Wydział Prawa Uniwersytet Warszawski, profesor nauk prawnych, dr habilitowany, radca prawny.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • Od 1968 pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Radca prawny.
 • Wiceprzewodniczący Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.