Informacje dotyczące Członka Zarządu VI kadencji, powołanego 31maja 2006 roku

piątek, 02 Czerwiec, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego 29/ 2006  z dnia 31 maja 2006 r., przekazuje informacje dotyczące Pana Stanisława Kota, powołanego w skład Zarządu Spółki VI kadencji uchwałą  Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.  z dnia 31.05.2006 r. (uchwała wchodzi w życie z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM  Polska Miedź S.A.).


Stanisław Kot (58 lat)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

mgr inż. mechanik -  Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
studia podyplomowe: 
- Wydział Metalurgiczny - Inżynieria Materiałowa - AGH w Krakowie   
- Wydział Zarządzania i Informatyki - Zarządzanie Finansami - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu


Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

22.10.1999 - nadal KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów :
- Dyrektor Oddziału  ( 03.03.2006 - nadal ), 
- Kierownik Wydziału Ołowiu ( 18.02.2004 - 02.03.2006 ),
- Pełnomocnik Dyrektora Technicznego ds. Modernizacji Huty ( 05.05.2003 - 17.02. 2004 ),
- Dyrektor Techniczny ( 22.10.1999 - 31.12.2002 );

15.04.1996 - 25.10.1999  Energetyka Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Prezes Zarządu; 

01.06.1971 - 31.07.1996  KGHM Polska Miedź S.A. 0/Huta Miedzi Głogów - kolejno na stanowiskach:  
Mistrz remontów urządzeń energetycznych Kierownik Oddziału Odpylni,  Z-ca Kierownika Wydziału Przygotowania Wsadu, Kierownik Wydziału Przygotowania Wsadu, Główny Mechanik, Naczelny Inżynier Inwestycji i Ochrony Środowiska Dyrektor Produkcji, Dyrektor Techniczny.

Nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem KGHM Polska Miedź S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)