Informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 24 sierpnia 2009 roku

wtorek, 25 Sierpień, 2009
Raport nr 35/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 24 sierpnia 2009 roku: 

Ryszard Janeczek 
Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 
1971-1975 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, Magister Prawa; 
1975-1977 Aplikacja sędziowska. 
1991-1992 Francuski Instytut Zarządzania; 
1993-1994 Polsko-Amerykańska Szkoła Zarządzania, prowadzona przez Portland State University; 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 
2008-2009 Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA - Prezes Zarządu; 
2006-2008 KGHM Metraco SA – Prezes Zarządu; 
2000-2006 Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 
1995-2000 KGHM Metale SA – Dyrektor Departamentu Organizacyjno – Prawnego, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego; 
1990-1995 Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Sp. z o.o. – Dyrektor, następnie Prezes Zarządu; 
1979-1990 radca prawny, świadczący obsługę prawną dla jednostek handlowych, budownictwa oraz górnictwa; 
1977-1979 Centrala Materiałów Budowlanych – Kierownik Sekcji Organizacji; 
1975-1977 Sąd Wojewódzki w Legnicy – aplikant sadowy. 

W przeszłości Członek Rad Nadzorczych firm takich jak: Famaba SA, Metraco SA, Mercus Sp. z o.o., Hutmen SA, Centrokabel Sp. z o.o. 

Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem KGHM Polska Miedź S.A. innej działalności. 
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)