Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 21 listopada 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

piątek, 23 Listopad, 2012
Raport nr 59/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 21 listopada 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do Rady Nadzorczej Spółki. 

Bogusław Szarek 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

Średnie techniczne 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

Od 1982 roku zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Sieroszowice” na stanowisku: 
ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych. 

Od 1992 roku Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Sieroszowice”, po połączeniu kopalni Sieroszowice z kopalnią Polkowice od 1996 roku Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. 

Ponadto: 
Wiceprzewodniczący Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”. 
Skarbnik Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. 

Nie wykonuje poza KGHM Polska Miedź S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółce cywilnej lub osobowej. Nie jest członkiem organu konkurencyjnej wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)