Informacja Zarządu

poniedziałek, 20 Kwiecień, 2009
Raport nr 13/2009

KGHM Polska Miedź S.A. w raporcie bieżącym z dnia 23 lutego br. opublikowała prognozę wyników na rok 2009 zgodną z założeniami Budżetu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Przychody ze sprzedaży w wysokości 7 048 mln PLN oraz wynik netto w kwocie 488 mln PLN, prognozowane są dla notowań miedzi na poziomie 3 200 USD/t oraz kursu walutowego 2,90 USD/PLN (notowania miedzi wyrażone w walucie krajowej: 9 280 PLN/t).

Rzeczywiste warunki makroekonomiczne w I kwartale były korzystniejsze od zakładanych w Budżecie – średnie notowania miedzi wyniosły 3 435 USD/t a kurs walutowy 3,45 USD/PLN (notowania miedzi w walucie krajowej wyniosły 11 877 PLN/t).

Pomimo poprawy warunków makroekonomicznych w relacji do zakładanych w Budżecie na 2009 rok, na rynkach finansowych utrzymuje się wysoka zmienność cen miedzi i kursu USD/PLN co oznacza, że wyniki finansowe Spółki charakteryzują się wysoką niepewnością.

W oparciu o zaprezentowaną w Raporcie rocznym Spółki za rok 2008 (Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, str. 34) wrażliwość wyniku netto Spółki („zmiana notowań miedzi o 100 USD/t powoduje zmianę zysku netto o 84 mln PLN, zmiana kursu walutowego o 5 groszy skutkuje zmianą zysku netto o 70 mln PLN.”) i przy założeniu utrzymania się warunków makroekonomicznych z I kwartału w całym roku 2009 szacuje się, że wyniki finansowe będą korzystniejsze od założonych w Budżecie na 2009 r.

Obecnie Spółka dokonuje ponownej oceny przyjętych założeń budżetowych. W sytuacji utrzymywania się korzystnych warunków makroekonomicznych opublikowany zostanie raport bieżący korygujący prognozę wyniku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)