Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych wspierających Strategię firmy

wtorek, 29 Maj, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do „Strategii KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej na lata 2007 – 2016”, opublikowanej dnia 5 grudnia 2006 (raport bieżący 62/2006), przedstawia główne zamierzenia inwestycyjne wpierające Strategię firmy. 

 1. W celu realizacji Strategii Spółka zakłada poniesienie w okresie 2007-2016 łącznych nakładów inwestycyjnych w wysokości 16,3 mld zł, z czego w latach 2007 i 2008 ok. 5,9 mld zł. 
 2. Sformułowano 22 strategiczne inicjatywy i projekty inwestycyjne na łączną kwotę 10,2 mld zł, w tym na inwestycje rzeczowe przewidziano 6,6 mld zł, a na inwestycje o charakterze kapitałowym 3,6 mld zł. Pozostała kwota 6,1 mld zł przeznaczona jest na inwestycje odtworzeniowe i inne inwestycje o niestrategicznym charakterze. 
 3. Projekty dotyczą zarówno celów związanych z rozwojem i wzrostem efektywności działalności podstawowej - 6,9 mld zł, jak i dywersyfikacją działalności oraz wsparciem rozwoju firmy – łącznie 3,3 mld zł. 
 4. Podstawą do planowania inwestycji strategicznej jest uzyskanie stopy zwrotu (IRR) na poziomie minimum 15% w okresie 20 lat. 
 5. Główne projekty strategiczne i ich przewidywana wartość: 
 • udostępnienie i eksploatacja złoża Głogów Głęboki Przemysłowy oraz budowa szybu SW4 - 1,5 mld zł; 
 • nabycie zagranicznych złóż rud miedzi - 1,5 mld zł; 
 • program modernizacji hutnictwa - 1,3 mld zł; 
 • modernizacja Zakładów Wzbogacania Rudy - 1,0 mld zł; 
 • hydrotransport koncentratu - 0,2 mld zł; 
 • utworzenie Legnickiego Parku Technologicznego wraz z dedykowanym Funduszem Inwestycyjnym - 0,5 mld zł; 
 • zwiększenie udziału w Polkomtel S.A. - 1,1 mld zł; 
 • przejęcia firm z branży górniczo-hutniczej w Europie - 0,6 mld zł; 
 • uruchomienie produkcji soli kamiennej - 0,1 mld zł; 
 • inwestycje w obszarze energetyki - 1,4 mld zł. 

6. Zarząd informuje ponadto, że wprowadzenie każdego z planowanych projektów wspierających Strategię do Planu Techniczno Ekonomicznego oraz ostateczne decyzje o realizacji będą podejmowane w trybie obowiązującym w Spółce. Dlatego liczba i ostateczna wartość projektów będzie podlegać weryfikacji i aktualizacji, w miarę ich przygotowania do wdrożenia. 


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)