Informacja o wystąpieniu przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości lub wskazujących, że strata z tytułu utraty wartości ujęta w poprzednich okresach uległa zmniejszeniu dla krajowych i zagranicznych aktywów Grupy KGHM Polska Miedź S.A.

Report number
4/2024

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na podstawie zatwierdzonych budżetów oraz aktualnych ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców na dzień kończący okres sprawozdawczy tj. 31 grudnia 2023 r. i biorąc pod uwagę utrzymywanie się kapitalizacji giełdowej KGHM Polska Miedź S.A.  znacznie poniżej wartości bilansowej aktywów netto, stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości lub wskazujących, że strata z tytułu uraty wartości ujęta w poprzednich okresach uległa zmniejszeniu dla:

a) krajowych aktywów produkcyjnych (aktywa górnicze i hutnicze) KGHM Polska Miedź S.A.,
b) udziałów we wspólnym przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M.,
c) kopalni Robinson,
d) kopalni Carlota,
e) aktywów górniczych OWSP Sudbury,
f) Projektu Victoria,
g) spółki Future 1 Sp. z o.o.

W konsekwencji, zgodnie z MSR 36 zobowiązuje to Spółkę do przeprowadzenia na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2023 r., testów na utratę wartości w celu oszacowania wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do wyżej wymienionych aktywów.

O wynikach weryfikacji wartości tych aktywów Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Raporty bieżące