Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów górniczych

środa, 15 Styczeń, 2020
1/2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz aktualnych ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej części tych aktywów.

W konsekwencji, zgodnie z MSR 36, zobowiązuje to Spółkę do przeprowadzenia na dzień kończący ostatni okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2019 r., testów na utratę wartości w celu oszacowania wartości odzyskiwalnej w odniesieniu do aktywów z tytułu zaangażowania we wspólne przedsięwzięcie Sierra Gorda SCM, aktywów kopalni Zagłębia Sudbury (tj. kopalni Morrison/Levack, kopalni McCreedy i projektu Victoria), kopalni Franke, kopalni Robinson oraz kopalni Carlota.

Dla pozostałych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych nie stwierdzono przesłanek do przeprowadzenia testów. 

O wynikach testów Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Newsletter email list: