Informacja o wystąpieniu przesłanek do weryfikacji wartości odzyskiwalnej krajowych i zagranicznych aktywów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

środa, 17 Luty, 2021
4/2021

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz aktualnych ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców  stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej kopalni Franke.  

Ponadto, w wyniku przeglądu parametrów ekonomicznych aktywów krajowych spółek zależnych w kontekście bieżących uwarunkowań makroekonomicznych stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości odzyskiwalnej części tych aktywów.

W konsekwencji, zgodnie z MSR 36 zobowiązuje to Spółkę do przeprowadzenia na dzień kończący ostatni okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2020 r., testów na utratę wartości w celu oszacowania wartości odzyskiwalnej:

1) Aktywów zagranicznych:
    a) kopalni Franke,
2) Aktywów krajowych:
    a) aktywów KGHM Polska Miedź S.A. w postaci udziałów/akcji jednostek zależnych oraz Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszy zarządzanych przez KGHM TFI S.A. (do ujęcia w sprawozdaniu jednostkowym KGHM Polska Miedź S.A.),
    b) aktywów należących do jednostek, o których mowa w lit. a), w tym udziałów/akcji spółek portfelowych Funduszy oraz ich majątku (do ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.),
w stosunku do których stwierdzono przesłanki świadczące o możliwości utraty wartości.

Dla pozostałych zagranicznych aktywów górniczych i aktywów krajowych nie stwierdzono przesłanek do przeprowadzenia testów.  O wynikach testów Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Newsletter email list: