Informacja o wystąpieniu przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości zagranicznych aktywów górniczych

wtorek, 13 Grudzień, 2016
46/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku przeglądu założeń techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. nastąpiła istotna zmiana parametrów dla tych aktywów w zakresie długości życia kopalni, wolumenu produkcji metali, zakładanych kosztów operacyjnych i poziomu nakładów kapitałowych w okresie życia kopalni.

Zgodnie z MSR 36, istotna zmiana wskazanych powyżej założeń stanowi przesłankę świadczącą o możliwości utraty wartości aktywów i zobowiązuje Spółkę do przeprowadzenia na dzień kończący najbliższy okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2016 r., testów na utratę wartości w odniesieniu do:

  • kluczowych zagranicznych aktywów górniczych, w szczególności Sierra Gorda, Robinson, aktywów kopalni Zagłębia Sudbury (tj. kopalni Morrison i projektu Victoria) oraz projektu KGHM Ajax oraz
  • pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych na finansowanie kluczowych zagranicznych aktywów górniczych.

O wynikach testów Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)