Informacja o wystąpieniu przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów

środa, 30 Grudzień, 2015
26/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku ze zmieniającym się otoczeniem makroekonomicznym, w tym kształtowaniem się cen surowców na relatywnie niskim poziomie, wpływającym na utrzymywanie się kapitalizacji giełdowej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień kończący rok obrotowy 2015 znacznie poniżej wartości bilansowej aktywów netto, zaistniały przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości bilansowej aktywów zgodnie z MSR 36. O wynikach testów Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).