Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

wtorek, 14 Luty 2017 - 5:29PM
Raport bieżący nr 4/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z 13 grudnia 2016 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z testami na utratę wartości bilansowej zagranicznych aktywów górniczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Dla celów przeprowadzonych testów wartość odzyskiwalna została ustalona w oparciu
o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez poszczególne aktywa, w której wzięto pod uwagę m.in. aktualne ścieżki rynkowych prognoz cenowych poszczególnych surowców oraz zweryfikowane założenia techniczno-ekonomiczne
w zakresie długości życia kopalni, wolumenów produkcji, zasobności złóż, kosztów operacyjnych oraz nakładów inwestycyjnych.

Ścieżka cenowa dla miedzi została przyjęta na podstawie wewnętrznych założeń makroekonomicznych opracowanych przy wykorzystaniu dostępnych wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych. Szczegółowa prognoza jest przygotowywana dla okresu 2017 – 2021, natomiast w latach kolejnych prognoza jest ustalona w oparciu
o długoterminową  cenę metalu na poziomie 6 614 USD/t (3,00 USD/lb). Dla porównania, dla celów przeprowadzenia testu na utratę wartości na 31 grudnia 2015 r., długoterminowa cena miedzi została przyjęta na poziomie 7 075 USD/t (3,21 USD/lb).

Poniżej przedstawiono kluczowe założenia techniczno-ekonomiczne przyjęte dla poszczególnych aktywów:

Sierra   Gorda

 

Założenia   dla testu na   31 grudnia 2016 r.

Założenia   dla testu na 31 grudnia 2015 r.

Długość życia kopalni (lata)

24

40

Produkcja miedzi w okresie życia   kopalni (tys. t)

 

4 352

10 750

Średnia marża operacyjna
  w okresie życia kopalni

 

36%

42%

Nakłady kapitałowe do   poniesienia w okresie życia kopalni (mln USD)

 

 

2 004

5 623

Kluczowe czynniki determinujące różnice pomiędzy aktualnymi a dotychczasowymi założeniami, w szczególności produkcyjnymi jak i długości życia kopalni, dotyczą przede wszystkim:

a) nieuwzględnienia w przedstawionych założeniach produkcyjnych zagospodarowania i produkcji metali ze złoża Pampa Lina szacowanej na ok. 4 853 tys. ton; dla potrzeb przeprowadzenia testu na 31 grudnia 2016 r. wycenę złoża Pampa Lina przyjęto w oparciu o analizę wartości w porównywalnych transakcjach rynkowych; wycena ta, podobnie jak wartość przyjęta dla tego złoża na 31 grudnia 2015 r., stanowiła marginalną część wartości kopalni Sierra Gorda;

b)  nieuwzględnienia w aktualnych założeniach II fazy rozwoju kopalni; biorąc pod uwagę aktualne założenia makroekonomiczne ceny molibdenu i miedzi oraz bieżący poziom efektywności operacyjnej Sierra Gorda nie zakłada się obecnie rozpoczęcia realizacji II fazy projektu;

c) przeprowadzonej w 2016 roku niezależnej weryfikacji techniczno-ekonomicznej kopalni przy zaktualizowanych ścieżkach cenowych z uwzględnieniem zaktualizowanych założeń kosztowych oraz parametrów technicznych zakładu przeróbczego.

 

Robinson

 

Założenia   dla testu na   31 grudnia 2016 r.

Założenia   dla testu na 31 grudnia 2015 r.

Długość życia kopalni (lata)

6

11

Produkcja miedzi w okresie życia   kopalni (tys. t)

257

531

Średnia marża operacyjna
  w okresie życia kopalni

30%

34%

Nakłady kapitałowe do   poniesienia w okresie życia kopalni (mln USD)

316

805

Kluczowe czynniki determinujące przedmiotową modyfikację założeń prognostycznych dla okresu życia kopalni Robinson są związane ze zmianą projekcji cenowych dla miedzi, wspartą przeprowadzoną w 2016 roku niezależną weryfikacją założeń techniczno-ekonomicznych planów eksploatacyjnych kopalni. Zakładała ona optymalizację poziomu nakładów kapitałowych kopalni oraz wybór najbardziej korzystnego scenariusza rozwoju kopalni pod względem wartości przyszłych przepływów pieniężnych.

 

 

Sudbury (Morrison i Victoria)

 

Założenia   dla testu na   31 grudnia 2016 r.

Założenia   dla testu na 31 grudnia 2015 r.

Długość życia kopalni (lata)

19

19

Produkcja miedzi w okresie życia   kopalni (tys. t)

305

378

Średnia marża operacyjna
  w okresie życia kopalni

61%

62%

Nakłady kapitałowe do   poniesienia w okresie życia kopalni (mln USD)

1 616

1 446

 

Ajax  

 

Założenia   dla testu na   31 grudnia 2016 r.

Założenia   dla testu na 31 grudnia 2015 r.

Długość życia kopalni (lata)

19

21

Produkcja miedzi w okresie życia   kopalni (tys. t)

1 005

1 090

Średnia marża operacyjna
  w okresie życia kopalni

40%

42%

Nakłady kapitałowe do   poniesienia w okresie życia kopalni (mln USD)

1 629

1 544

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia odpisu w kwocie 5 869,8 mln PLN, z czego kwota 4 770 mln PLN przypada na odpis z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w spółce holdingowej posiadającej 100% udziałów w KGHM International Ltd., a kwota 1 099,8 mln PLN przypada na odpis z tytułu utraty bilansowej wartości pożyczek udzielonych spółkom z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia następujących odpisów, po uwzględnieniu efektu podatkowego (kwoty podano w USD wraz z równowartością w PLN przeliczoną według kursu średniego NBP na dzień 30 grudnia 2016 r.):

1.  odpis w kwocie 1 036,3 mln USD (4 331,0 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości pożyczki udzielonej Sierra Gorda SCM;

2.  odpis w kwocie 45,1 mln USD (188,7 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Robinson;

3.  odpis w kwocie 61,3 mln USD (256,3 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Zagłębia Sudbury;

4.  odpis w kwocie 99,1 mln USD (414,4 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów KGHM Ajax.

Łączna wartość powyższych odpisów z tytułu przeprowadzonych testów na utratę wartości
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po uwzględnieniu efektu podatkowego wynosi 1 241,8 mln USD (5 190,0 mln PLN).

Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 r., których publikacja jest planowana na 16 marca 2017 r.  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

 

Newsletter email list: