Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

poniedziałek, 08 Luty, 2016
8/2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2015 z 30 grudnia 2015 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z testami na utratę wartości bilansowej aktywów zgodnie z MSR 36.

Z uwagi na fakt, iż głównym czynnikiem powodującym utrzymywanie się kapitalizacji giełdowej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień kończący rok obrotowy 2015 znacznie poniżej wartości bilansowej aktywów netto było otoczenie makroekonomiczne, w szczególności kształtowanie się cen surowców na relatywnie niskim poziomie, testy na utratę wartości objęły krajowe i zagraniczne aktywa produkcyjne Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., których wartość odzyskiwalna jest uzależniona od kształtowania się cen metali.

Dla celów przeprowadzonych testów wartość odzyskiwalna została ustalona w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez poszczególne aktywa, w której wzięto pod uwagę m.in. aktualne ścieżki rynkowych prognoz cenowych poszczególnych surowców, długoterminowe prognozy wolumenów produkcji, aktualne informacje o zasobności złóż, zweryfikowane nakłady inwestycyjne oraz realizowane działania efektywnościowe.

Testy na utratę wartości w zakresie krajowych aktywów produkcyjnych wykazały brak konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartość bilansową. Korzystnym czynnikiem ograniczającym wpływ relatywnie niskich cen surowców na wycenę  aktywów polskich jest znaczne osłabienie złotego (PLN) względem dolara amerykańskiego (USD).

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia odpisu w kwocie 1 052 mln PLN z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w spółce holdingowej posiadającej pośrednio 100% udziałów w KGHM International Ltd.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. przeprowadzone testy wskazały na zasadność ujęcia następujących odpisów, po uwzględnieniu efektu podatkowego (kwoty podano w USD wraz z równowartością w PLN przeliczoną według kursu średniego NBP na dzień 31 grudnia 2015 r.):

1.  odpis w kwocie 266 mln USD (1 038 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości inwestycji w Sierra Gorda SCM,
2.  odpis w kwocie 85 mln USD (331 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Zagłębia Sudbury,
3.  odpis w kwocie 84 mln USD ( 328 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Robinson,
4.  odpis w kwocie 59 mln USD (230 mln PLN) z tytułu utraty bilansowej wartości aktywów kopalni Franke.

Łączna wartość powyższych odpisów z tytułu przeprowadzonych testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym po uwzględnieniu efektu podatkowego wynosi 494 mln USD (1 927 mln PLN).

Oprócz powyższych odpisów, pozycją istotnie wpływającą na skonsolidowany wynik finansowy netto za 2015 r. będzie 55% udział w stratach Sierra Gorda SCM jako inwestycji wycenianej metodą praw własności. Udział ten w części przypadającej KGHM Polska Miedź S.A. jest szacowany na 510 mln USD (1 989 mln PLN), z czego 357 mln USD (1 393 mln PLN) wynika z dokonanego przez Sierra Gorda SCM odpisu z tytułu utraty wartości bilansowej aktywów, po uwzględnieniu efektu  podatkowego.

Gdyby przyjąć dla celów przeprowadzonych testów założenia makroekonomiczne analogiczne do dostępnych na koniec 2014 roku, wyniki przeprowadzonych testów na utratę wartości dla zagranicznych aktywów produkcyjnych KGHM Polska Miedź S.A. nie wskazałyby na konieczność dokonania odpisu.

Dokonane odpisy mają charakter niepieniężny i pozostają bez wpływu na sytuację płynnościową KGHM Polska Miedź S.A. oraz spełnienie kowenantu finansowego (dług netto/EBITDA) zawartego w umowach kredytowych.

Dokonane odpisy nie wpłyną na realizację polityki dywidend. Zgodnie z wcześniejszą deklaracją, Zarząd przy rekomendowaniu dywidendy za 2015 rok będzie się kierował oceną aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej Spółki, ze szczególnym uwzględnianiem konieczności utrzymania zadłużenia na bezpiecznym poziomie z docelową wartością wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 2,0.

W związku z pogorszeniem warunków  makroekonomicznych, Zarząd zdecydował o rozpoczęciu procesu rewizji założeń strategii na lata 2015 – 2020. W szczególności dokonywany jest przegląd oraz priorytetyzacja projektów inwestycyjnych w całej Grupie Kapitałowej w celu istotnego zmniejszenia potrzeb kapitałowych w krótkim i średnim terminie. Spółka wdraża zaawansowane programy efektywności kosztowej prowadzonych operacji górniczych oparte m.in. o optymalizację procesów technologicznych, zatrudnienia, renegocjację kontraktów na dostawy materiałów i usług.

Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 r., których publikacja jest planowana na 17 marca 2016 r.  

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).