Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej Spółki

poniedziałek, 03 Sierpień, 2020
24/2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020 r. powziął informację o śmierci Członka Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Ireneusza Pasisa. Pan Ireneusz Pasis pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 6 lipca 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Newsletter email list: