Informacja o decyzjach Zarządu w sprawie programów podniesienia efektywności i oszczędności

czwartek, 23 Październik, 2008
Raport nr 49/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A informuje, że wobec sytuacji na rynkach finansowych i pogarszającej się sytuacji w otoczeniu Spółki, w tym istotnego spadku cen miedzi, zdecydował o podjęciu doraźnych działań nakierowanych na uzyskanie szybkiego efektu obniżki kosztów i podniesienie efektywności. 
W związku z tym, w dniu dzisiejszym, podjął decyzję o realizacji programu oszczędności i poprawy efektywności, który w krótkim czasie przyniesie istotne efekty w skali całej Spółki. 
Jednocześnie zostały wstrzymane prace nad projektami dotyczącymi integracji kopalń oraz zmian organizacyjnych dotyczących hutnictwa, które w założeniach miały dać wymierne efekty w perspektywie 2 do 4 lat. Niemniej wszystkie elementy powyższych projektów, które mogą przynieść szybki efekt ekonomiczny będą kontynuowane. 
Ponadto, w dalszym ciągu realizowane są, zapoczątkowane wcześniej, programy obniżki kosztów i podniesienia efektywności dotyczące różnych obszarów działalności Spółki i Grupy Kapitałowej. Jednym z nich jest program centralizacji zakupów w skali Grupy, który według ostrożnej oceny powinien przynieść w roku 2009 efekt oszczędnościowy rzędu co najmniej 200 mln złotych. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)