Informacja dotycząca korekty dywidendy za rok obrotowy 2006

poniedziałek, 09 Lipiec, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 9 lipca 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., w celu umożliwienia wykonania uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Nr 39/2007 z dnia 30 maja 2007 r. dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, dokonało jej rachunkowej korekty, nadając nowe brzmienie. 

Dzień dywidendy ( 25 czerwca 2007 r.) i terminy wypłaty dywidendy ( 10 lipca 2007 r. i 10 września 2007 r.) pozostają niezmienione. 
Zgodnie ze zmienionym brzmieniem uchwały, na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczona została z zysku za rok obrotowy 2006 kwota 3.394.000.000,00 zł, co stanowi 16,97 zł na jedną akcję. 
Kwota 1.698.000.000,00 zł, tj.8,49 zł na jedną akcję zostanie wypłacona 10 lipca 2007 r., kwota 1.696.000.000,00 zł. tj.8,48 zł na jedną akcję zostanie wypłacona 10 września 2007 r. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)