Dywidenda za rok 2013

poniedziałek, 23 Czerwiec, 2014
Raport bieżący nr 16/2014
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 23 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 1 000 000 000,00 zł, co stanowi 5,00 zł na jedną akcję.
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło: 
  • dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 8 lipca 2014 r.,
  • terminy wypłaty dywidendy:
I rata w kwocie 2,50 zł/akcję na 18 sierpnia 2014 r.,
II rata w kwocie 2,50 zł/akcję na 18 listopada 2014 r.
Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A. t.j. 200 000 000 sztuk.
 
Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).