Dywidenda za rok 2012

środa, 19 Czerwiec, 2013
Raport 19/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 19 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 1 960 000 000,00 zł, co stanowi 9,8 zł na jedną akcję.

Walne Zgromadzenie ustaliło:

  • dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 12 lipca 2013 r.,
  • terminy wypłaty dywidendy:

I rata na dzień 14 sierpnia 2013 r. kwoty 4,9 zł na akcję
II rata na dzień 14 listopada 2013 r. kwoty 4,9 zł na akcję.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A. t.j. 200 000 000 sztuk.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).