Dywidenda za rok 2011

czwartek, 28 Czerwiec, 2012
Raport nr 28/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 28 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 5 668 000 000,00 zł, co stanowi 28,34 zł na jedną akcję. 
Walne Zgromadzenie ustaliło: 

  • dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 16 lipca 2012 r., 
  • termin wypłaty dywidendy: 

20 sierpnia 2012 r. w kwocie 3 400 000 000,00 zł, t.j. 17,00 zł na jedną akcję, 
16 listopada 2012 r. w kwocie 2 268 000 000,00 zł, t.j. 11,34 zł na jedną akcję. 

Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A. t.j. 200 000 000 sztuk. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)