Dywidenda za rok 2010

środa, 15 Czerwiec, 2011
Raport nr 14/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 2 980 000 000,00 zł, co stanowi 14,90 zł na jedną akcję. 
Walne Zgromadzenie ustaliło: 

  • dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 11 lipca 2011 r., 
  • termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2011 r. 

Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A. t.j. 200 000 000 sztuk. 
Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)