Dywidenda za rok 2009

poniedziałek, 17 Maj, 2010
Raport nr 18/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 17 maja 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 600 000 000,00 zł, co stanowi 3,00 zł na jedną akcję. 
Walne Zgromadzenie ustaliło: 

  • dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 17 czerwca 2010 r., 
  • termin wypłaty dywidendy na 8 lipca 2010 r. 

Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A. t.j. 200 000 000 sztuk. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)