Dywidenda za rok 2008

wtorek, 16 Czerwiec, 2009
Raport nr 26/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 16 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., w wyniku podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 2 336 000 000,00 zł, co stanowi 11,68 zł na jedną akcję.
Walne Zgromadzenie ustaliło:
- dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 16 lipca 2009 roku,
- termin wypłaty dywidendy:
6 sierpnia 2009 roku w kwocie 1 432 000 000,00 zł t.j. 7,16 zł na jedną akcję
6 listopada 2009 roku w kwocie 904 000 000,00 zł t.j. 4,52 zł na jedną akcję.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A. t.j. 200 000 000 sztuk.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)