Dywidenda za 2015 rok

wtorek, 28 Czerwiec, 2016
23/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 300 000 000,00 PLN, co stanowi 1,50 PLN na jedną akcję, poprzez użycie kapitału zapasowego KGHM Polska Miedź S.A. w części pochodzącej z zysku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ustaliło:

  • dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 15 lipca 2016 r.,
  • terminy wypłaty dywidendy:

18 sierpnia 2016 r. – I rata w kwocie 150 000 000,00 PLN (0,75 PLN na akcję);

17 listopada 2016 r. II rata w kwocie 150 000 000,00 PLN (0,75 PLN na akcję).

Dywidendą objęte są wszystkie akcje KGHM Polska Miedź S.A. tj. 200 000 000 sztuk.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).