Dywidenda z Polkomtel S.A.

środa, 10 Maj, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź  S.A. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 10 maja 2006 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polkomtel S.A., podczas którego akcjonariusze podjęli uchwałę, na mocy której Polkomtel S.A. dokona wypłat w formie dywidend na rzecz akcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niepodzielonego zysku netto za lata poprzedzające 2005 rok oraz zysku netto za rok 2005. Łączna kwota dywidend wynosi 2 352 375 tys. zł (co stanowi 114,75 zł na akcję) i zostanie wypłacona akcjonariuszom w stosunku do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Polkomtel S.A. Z uwagi na to, że KGHM Polska Miedź  S.A. posiada 19,61% udziału w kapitale zakładowym Polkomtel S.A., kwota dywidend, przypadająca na rzecz KGHM Polska Miedź  S.A. wynosi  461 269 755 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polkomtel S.A. ustaliło  datę wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2006 roku.

Polkomtel S.A. jest wyceniany w księgach KGHM Polska Miedź S.A. metodą praw własności.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt  1 Ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)