Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członka zarządu

Report number
31/2016

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu dnia 5 września 2016 roku oddelegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Dominika Hunka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Rozwoju, na okres od dnia 6 września 2016 roku do dnia 6 grudnia 2016 roku.

Informacje dotyczące Pana Dominika Hunka oraz stosowne oświadczenia zostały podane do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 6/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku (Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 18 stycznia 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.) i są aktualne na dzień przekazania niniejszego raportu.

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2016 z dnia 2 września 2016 roku, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 5 września 2016 roku Rada Dyrektorów KGHM International powołała Pana Mirosława Bilińskiego na stanowisko Prezesa KGHM International z dniem 6 września 2016 roku lub natychmiast po otrzymaniu przez Pana Mirosława Bilińskiego ważnego pozwolenia na pracę w Kanadzie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.)

 

Regulatory filings