Deklaracja nabycia akcji Tauron Polska Energia S.A.

sobota, 12 Czerwiec, 2010
Raport 23/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 11 czerwca 2010 r. podpisał deklarację nabycia do 1 583 830 044 akcji zwykłych na okaziciela spółki Tauron Polska Energia S.A. („Tauron”) stanowiących do 11,32% w ogólnej liczbie akcji Tauron wg. stanu na dzień Prospektu Emisyjnego Tauron. Deklaracja ta została złożona przez KGHM Polska Miedź S.A. w procesie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych w ramach publicznej oferty sprzedaży akcji Tauron. W dniu 21.06.2010 r. zostanie zakończone budowanie księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, nastąpi ustalenie ostatecznej liczby oraz ceny akcji sprzedawanych inwestorom instytucjonalnym.

Zamiar zakupu akcji Tauron jest związany z realizacją Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2009 – 2018, która to przewiduje dywersyfikację źródeł przychodu oraz wejście w branżę energetyczną. Produkcja energii elektrycznej jest z punktu widzenia KGHM Polska Miedź S.A. jednym z najatrakcyjniejszych sektorów, nie skorelowanym z koniunkturą na rynkach metali.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)