Decyzja Zarządu w sprawie przerwania procesu sprzedaży DIALOG S.A.

piątek, 29 Wrzesień, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 28 września 2006 roku podjął decyzję o przerwaniu procesu sprzedaży DIALOG S.A. rozpoczętego w październiku 2005 roku. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. na podstawie przeprowadzonych analiz uważa, że obecnie możliwa do osiągnięcia cena za akcje DIALOG S.A. jest niesatysfakcjonująca a potencjał spółki DIALOG S.A. pozwala w horyzoncie kilkuletnim na wzrost wartości posiadanych aktywów. 
Decyzja o odstąpieniu od zbycia i utrzymanie polityki dalszej trwałej kontroli w DIALOG S.A. powoduje, że KGHM Polska Miedź S.A. pod datą 30 września 2006 dokona obciążenia wyniku kwotą 185 928 548 zł. 
W 2005 roku decyzja o przeznaczeniu do zbycia aktywów DIALOG S.A., spowodowała utworzenie w księgach KGHM Polska Miedź S.A. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jako różnicy pomiędzy bilansową (wg wyceny metodą praw własności) i podatkową wartością akcji spółki DIALOG S.A. Aktywo to powiększyło wynik netto KGHM Polska Miedź S.A. w 2005 roku. 
Zmiana strategii wobec DIALOG S.A. tj. decyzja o utrzymaniu zaangażowania kapitałowego w DIALOG S.A. i niesprzedawaniu akcji spółki spowodowała, że nie ma przesłanki utrzymywania utworzonego w 2005 roku aktywa podatkowego. W związku z powyższym, pod datą 30 września br. wynik KGHM Polska Miedź S.A. zostanie obciążony kwotą 185 928 548 zł tytułem odwrócenia utworzonego w okresie poprzednim aktywa odroczonego podatku dochodowego. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)