Decyzja federalna dotycząca projektu Ajax

czwartek, 28 Czerwiec, 2018
26/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2017, informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 r. rząd Kanady, poprzez Governor-in-Council (Gabinet), wydał negatywną decyzję dotyczącą realizacji projektu Ajax ze względu na przewidywane, znaczące niekorzystne skutki projektu dla środowiska.

Ajax to zaawansowany projekt miedziowo-złotowy zlokalizowany w pobliżu Kamloops w Kolumbii Brytyjskiej. Projekt jest własnością KGHM Ajax Mining Inc. („KGHM Ajax”), spółki joint venture należącej do KGHM Polska Miedź S.A. (80%) oraz Abacus Mining and Exploration Corporation (20%).

KGHM Ajax po zapoznaniu się z argumentacją decyzji federalnej, w połączeniu z uprzednio wydaną decyzją prowincjonalną, rozważy podjęcie kolejnych kroków.

Ze względu na aktualizację wyceny projektu Ajax na dzień 31 grudnia 2017 roku, w której - zgodnie z zasadami ostrożnej wyceny – KGHM Polska Miedź S.A. przyjęła wartość posiadanych przez KGHM Ajax nieruchomości jako górną granicę dla ustalenia wartości odzyskiwalnej aktywów KGHM Ajax, nie przewiduje się wpływu przedmiotowej decyzji na wartość odzyskiwalną projektu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Newsletter email list: