Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018

piątek, 19 Styczeń 2018 - 12:39PM
1/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

I. Raporty okresowe za 2017 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1. Raport roczny za 2017 rok  - 15 marca 2018 roku;

2. Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok  - 15 marca 2018 roku;

3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej – 15 marca 2018 roku.

II. Raporty okresowe za 2018 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku;

- za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku - 16 sierpnia 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

a) Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.) ("Rozporządzenie") i tym samym nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych;

b) Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2018 roku, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia;

c) Spółka będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny  zawierający  półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia i tym samym nie będzie przekazywała odrębnego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Newsletter email list: