Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Report number
1/2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

I. Raporty okresowe za 2016 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1. Raport roczny za 2016 rok  - 16 marca 2017 roku;

2. Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok  - 16 marca 2017 roku;

3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej – 16 marca 2017 roku.

II. Raporty okresowe za 2017 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2017 roku - 11 maja 2017 roku;

- za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku - 17 sierpnia 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

a)     Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.) ("Rozporządzenie") i tym samym nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych;

b)     Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2016 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2017 roku, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia;

c)      Spółka będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny  zawierający  półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia i tym samym nie będzie przekazywała odrębnego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Regulatory filings
Ostatnia aktualizacja: