Daty przekazywania raportów okresowych w roku 2015

środa, 31 Grudzień, 2014
33/2014

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:

I. Raporty okresowe za 2014 rok:

1. Raport roczny za 2014 rok (data przekazania raportu - 19 marca 2015 roku);

2. Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok (data przekazania raportu - 19 marca 2015 roku).

II. Raporty okresowe za 2015 rok:

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:

• za I kwartał 2015 roku – (data przekazania raportu - 14 maja 2015 roku);
• za III kwartał 2015 roku - (data przekazania raportu - 12 listopada 2015 roku).

2. Raport półroczny za I półrocze 2015 roku (data przekazania raportu -13 sierpnia 2015 roku).

3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku (data przekazania raportu -
13 sierpnia 2015 roku).

Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014.133 j.t.) („Rozporządzenie”).

Ponadto, Zarząd Spółki informuje że KGHM Polska Miedź S.A. nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku. Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.2014.133 j.t.).