Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

poniedziałek, 11 Styczeń, 2021
1/2021

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

I. Raporty okresowe za 2020 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:
1. Raport roczny za 2020 rok - 24 marca 2021 r.
2. Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok - 24 marca 2021 r.
3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2020 - 24 marca 2021 r.

II. Raporty okresowe za 2021 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za I kwartał 2021 roku - 12 maja 2021 r.
  • za III kwartał 2021 roku - 16 listopada 2021 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku- 17 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:
a)     Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie") i tym samym nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych;
b)     Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2020 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2021 roku, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia;
c)      Spółka będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny  zawierający  półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia i tym samym nie będzie przekazywała odrębnego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Newsletter email list: