Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

czwartek, 17 Styczeń, 2019
3/2019

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

I. Raporty okresowe za 2018 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1. Raport roczny za 2018 rok  - 14 marca 2019 roku;

2. Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok  - 14 marca 2019 roku;

3. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej – 14 marca 2019 roku.

II. Raporty okresowe za 2019 rok zostaną opublikowane w następujących terminach:

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:

- za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku;

- za III kwartał 2019 roku - 13 listopada 2019 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku - 13 sierpnia 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

a)      Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) ("Rozporządzenie") i tym samym nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych;

b)      Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2019 roku, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia;

c)       Spółka będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny  zawierający  półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia i tym samym nie będzie przekazywała odrębnego raportu półrocznego.

 

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Newsletter email list: