Członkowie Zarządu Spółki niebiorący udziału w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym

Report number
22/2018

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Członkowie Zarządu Spółki:

- Pan Rafał Pawełczak – Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, oraz

- Pan Stefan Świątkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych,

nie biorą udziału w trwającym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa oraz czterech Wiceprezesów w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Regulatory filings