Budżet Spółki na 2010 rok

poniedziałek, 01 Luty, 2010
Raport nr 6/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2010 r. zatwierdziła przedłożony przez Zarząd Budżet Spółki na 2010 rok. Podstawę opracowania Budżetu stanowiły przewidywane wyniki 2009 roku oraz założenia szczegółowych planów operacyjnych. 

Przyjęty Budżet zakłada osiągnięcie w 2010 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 11 736 mln zł oraz zysku netto w kwocie 2 898 mln zł. 

Istotne założenia prognozy: 
1. Czynniki makroekonomiczne: 

 • średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej 6 700 USD/t, 
 • średnioroczne notowania srebra metalicznego 17,00 USD/troz, 
 • średnioroczny kurs walutowy 2,70 USD/PLN. 


2. Czynniki wewnętrzne: 

 • produkcja miedzi elektrolitycznej 512 tys. t, w tym 84 tys. t z zakupionych materiałów miedzionośnych, 
 • produkcja srebra metalicznego 1 100 t, 
 • całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej 12 548 zł/t, 
 • nakłady na zakup i budowę środków trwałych 1 633 mln zł, 
 • inwestycje kapitałowe 1 635 mln zł. 


Przewidywany wzrost produkcji miedzi elektrolitycznej w 2010 roku wynika przede wszystkim ze zwiększenia produkcji z koncentratów własnych (zużycie zapasów koncentratu utworzonego w trakcie postoju remontowego HM Głogów w 2009 roku) oraz na skutek inicjatyw podjętych w ramach realizacji Projektu „Efektywność”. 

Zmiana poziomu planowanego całkowitego kosztu produkcji miedzi w 2010 r. jest przede wszystkim skutkiem: wzrostu kosztów pracy, wyższej amortyzacji, wykorzystania półfabrykatów własnych z zapasu przy niekorzystnej wycenie szlamów anodowych. 

Założony w Budżecie program inwestycyjny nakierowany jest na realizację następujących celów: 

 • odtworzenie zużytego majątku oraz utrzymanie w długim okresie produkcji z zasobów krajowych (infrastruktura techniczna nowych rejonów wydobywczych), 
 • poprawa efektywności poprzez realizację projektów powodujących obniżkę kosztów w podstawowym ciągu produkcyjnym, 
 • dodatkowe przychody z nowo uruchamianej produkcji. 


Głównymi elementami planowanych inwestycji kapitałowych są: 

 • zakup zagranicznego podmiotu górniczego, w celu poszerzenia bazy zasobowej KGHM Polska Miedź S.A., 
 • nabycie certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Zamkniętych, zarządzanych przez KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 
 • inwestycje w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 


W ramach trwającego od 2009 r. Projektu Efektywność, mającego na celu obniżkę jednostkowych kosztów produkcji miedzi, zaplanowano do realizacji ponad 70 programów we wszystkich obszarach działalności Spółki. Potencjał poprawy efektywności/redukcji kosztów został oszacowany na ponad 700 mln zł średniorocznie po wdrożeniu wszystkich programów. Pierwszych efektów realizacji projektu należy spodziewać się w 2010 r. 

Realizacja prognozy monitorowana będzie przez Spółkę na bieżąco. Ocena realizacji prognozy dokonywana będzie w okresach kwartalnych. W przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od wartości prognozowanych Spółka dokona korekty prognozy i przekaże ją do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)