Budżet Spółki na 2006 rok

poniedziałek, 30 Styczeń, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podaje do wiadomości publicznej informację o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2006 r. Budżetu Spółki na 2006 rok. 

Przyjęty Budżet zakłada osiągnięcie w 2006 roku przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 8 117 mln zł oraz zysku netto w kwocie 1 839 mln zł. 

Istotne założenia prognozy: 

1. Czynniki makroekonomiczne 

  • średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej 4 200 USD/t, 
  • średnioroczne notowania srebra metalicznego 8,00 USD/troz (257 USD/kg), 
  • średnioroczny kurs walutowy 3,15 PLN/USD 

2. Czynniki wewnętrzne: 

  • produkcja miedzi elektrolitycznej 565 tys. t, 
  • produkcja srebra metalicznego 1 127 t, 
  • całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej 8 910 zł/t, 
  • nakłady na zakup i budowę środków trwałych 932 mln zł. 

W bieżącym roku Spółka zakłada zmianę struktury produkcji – zwiększenie udziału produkcji miedzi z przerobu wsadów obcych z 8% w 2005 roku do 16% w roku 2006, co będzie podstawowym czynnikiem wzrostu całkowitego jednostkowego kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej. 

Na rok 2006 przewidziano znaczny poziom nakładów na inwestycje rzeczowe między innymi w związku z rozpoczęciem nowych projektów pn.: hydrotransport koncentratu, modernizacja pirometalurgii w HM Głogów oraz kontynuowaniem budowy szybu SW-4 i robót udostępniających w obszarze Głogów Głęboki Przemysłowy. Zakłada się, że efekty z realizacji programu inwestycyjnego będą podstawowym źródłem ograniczania kosztów produkcji w następnych latach. 

W rachunku wyników przyjęto wycenę aktywów kapitałowych według metody praw własności. Projekcja nie uwzględnia ewentualnych zmian w zaangażowaniu kapitałowym w aktywach telekomunikacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)