Brak sprzeciwów urzędów ochrony konkurencji Kanady i USA na nabycie akcji Quadra FNX Mining Ltd

środa, 04 Styczeń, 2012
Raport nr 1/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM” „Spółka”), w nawiązaniu do umowy dotyczącej nabycia akcji spółki Quadra FNX Mining Ltd. ("Quadra FNX"), zawartej dnia 6 grudnia 2011 roku pomiędzy KGHM i Quadra FNX ( raport bieżący 40/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku), informuje, że Spółka powzięła wiadomość o braku sprzeciwu kanadyjskiego urzędu ds. konkurencji (The Competition Bureau, Kanada) na nabycie wszystkich akcji Quadra FNX przez KGHM lub spółkę z nią powiązaną. 

Amerykańska Federalna Komisja Handlu – (The Federal Trade Commission) również nie wyraziła sprzeciwu na nabycie akcji Quadra FNX . 

Zamknięcie transakcji jest uzależnione od spełnienia się pozostałych warunków zawieszających, o których Spółka informowała w w/w raporcie. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).