Aneks do umowy z partnerem zagranicznym

czwartek, 30 Wrzesień, 2010
Raport nr 28/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2010 z dnia 4 maja 2010 roku, informuje, że KGHM Polska Miedź S.A. i Abacus Mining & Exploration Corporation z siedzibą w Vancouver podpisały dnia 30 września 2010 roku aneks do Umowy Inwestycyjnej o przesunięciu terminu, do którego zostanie utworzona spółka joint-venture z 30 września 2010 roku na 12 października 2010 roku.

Zgodnie z Umową Inwestycyjną podpisaną przez strony w dniu 4 maja 2010 roku zostanie utworzona spółka joint-venture, w celu przygotowania Bankowego Studium Wykonalności oraz wspólnej realizacji projektu górniczego miedzi i złota Afton – Ajax, położonego w Prowincji Kolumbia Brytyjska, w Kanadzie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)