Aktualizacja terminów publikacji raportów okresowych w 2009 roku

poniedziałek, 16 Marzec, 2009
Raport nr 10/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 15 marca 2009 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259), ulegają zmianie terminy przekazania raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 roku.

Daty przekazania raportów okresowych w roku 2009 przedstawiają się następująco:

I. Raporty okresowe za 2008 rok:
1. Raport roczny za 2008 rok – 2 kwietnia 2009 roku.
2. Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok - 2 kwietnia 2009 roku.

II. Raporty okresowe za 2009 rok:
1.Skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową:
- za I kwartał 2009 roku - 15 maja 2009 roku,
- za II kwartał 2009 roku - 14 sierpnia 2009 roku,
- za III kwartał 2009 roku - 13 listopada 2009 roku.
2. Raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 28 sierpnia 2009 roku.
3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 roku – 28 sierpnia 2009 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)