Aktualizacja projekcji wyników finansowych Spółki

czwartek, 14 Maj, 2009
Raport nr 17/2009

KGHM Polska Miedź S.A. w raporcie bieżącym z dnia 23 lutego br. opublikowała projekcję wyników na rok 2009 zgodną z założeniami Budżetu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

W związku z poprawą warunków makroekonomicznych oraz zmianą kosztów rodzajowych Spółka dokonała aktualizacji projekcji wyników finansowych opublikowanych w w/w raporcie bieżącym. Projekcja przewiduje osiągnięcie w 2009 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 9 065 mln PLN oraz zysku netto na poziomie 1 906 mln PLN.

W projekcji uwzględnione zostały wyniki finansowe Spółki zrealizowane w I kwartale br. oraz zweryfikowane założenia makroekonomiczne i podstawowe elementy planu produkcji. Szczegółowe założenia projekcji są następujące:
- notowania miedzi: 3 800 USD/t
- notowania srebra: 12,60 USD/troz
- kurs walutowy: 3,25 USD/PLN
- produkcja miedzi elektrolitycznej: 496 tys. t
- w tym ze wsadów obcych: 81 tys. t
- produkcja srebra metalicznego: 1 159 t
- całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej: 10 659 PLN/t

Niższy wolumen produkcji finalnej wynika głównie z niedoboru na rynku obcych materiałów miedzionośnych.

Pomimo poprawy warunków makroekonomicznych, na rynkach finansowych utrzymuje się wysoka zmienność cen miedzi i kursu USD/PLN co oznacza, że wyniki finansowe Spółki charakteryzują się wysoką niepewnością.

W II kwartale br. Spółka przystąpi do opracowania Korekty Budżetu na 2009 rok.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami)