Aktualizacja informacji w sprawie udzielenia finansowania Sierra Gorda

piątek, 15 Maj, 2020
10/2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 12 maja 2020 r. informuje o zatwierdzeniu w dniu 15 maja 2020 r. przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. korekty założenia Budżetu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Budżetu Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na 2020 r. („Budżet KGHM”) w zakresie pozostałych nakładów inwestycyjnych, poprzez zwiększenie bazowej kwoty 133 mln PLN o równowartość kwoty 55 mln USD (232 mln PLN według kursu NBP z dnia 15 maja 2020 r.).

Założone zwiększenie wielkości nakładów inwestycyjnych jest bezpośrednio związane z zamierzonym udzieleniem dofinansowania właścicielskiego Sierra Gorda w kwocie 55 mln USD.  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Newsletter email list: