KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych powstałych w ramach projektu podziemnego

Data publikacji: 
piątek, 21 Styczeń 2022 - 1:00PM

KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48,

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych powstałych w ramach projektu podziemnego.

 

I.   Opis urządzeń znajdujących się w ewidencji KGHM Polska Miedź S.A. Centrala:

 1. Przedmiotem sprzedaży są :

a)   Pompa pionowa CRN15-14 11kW/2013 nr fabryczny 96584531/PP-1 firmy AQUA-Grupa SBS

b)   Kombajn chodnikowy MH-620/2013 nr fabryczny 39 firmy Sandvik

c)   Kombajn chodnikowy MH-620/2013 nr fabryczny 40 firmy Sandvik

d)   Kombajn chodnikowy MH-620/2013 nr fabryczny 41 firmy Sandvik

e)   Podajnik zgrzebłowy PZK 1000/2014 nr fabryczny 94/L/2013/PZK firmy KGHM ZANAM

f)    Odpylacz HBKO-1/1600-14/2012 nr fabryczny 2239/OH-1 firmy CFT Polska

g)   Odpylacz HBKO-1/1600-14/2013 nr fabryczny 2240/OH-2 firmy CFT Polska

h)   Odpylacz HBKO-1/1600-14/2013 nr fabryczny 2241/OH-3 firmy CFT Polska

i)    Stacja transformatorowa ST-T2/N1M 1250 kVa/2012 nr fabryczny B-9155/ST-1 firmy Instal Service

j)    Stacja transformatorowa ST-T2/N1M 1250 kVa/2013 nr fabryczny B-9529/ST-2 firmy Instal Service

k)   Stacja transformatorowa ST-T2/N1M 1250 kVa/2013 nr fabryczny B-9530/ST-3 firmy Instal Service

l)    Rozdzielnica niskonapięciowa z pulpitem sterowniczym RN-05/250/5/2012 nr fabryczny 898/2012/RN-1 firmy ZPH ELEKS

m)  Rozdzielnica niskonapięciowa z pulpitem sterowniczym RN-05/250/5/2013 nr fabryczny 953/2013/RN-2 firmy ZPH ELEKS

n)   Rozdzielnica niskonapięciowa z pulpitem sterowniczym RN-05/250/5/2013 nr fabryczny 935/2013/RN-3 firmy ZPH ELEKS

 1. Opis stanu technicznego powyższych urządzeń zgodnie z załącznikami (formularzami oceny stanu technicznego).
 2. Postępowanie podzielone jest na 14 części (możliwość składania ofert częściowych na wybrane urządzenia/środki trwałe.Środki używane).

Urządzenia można oglądać w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (+48) 76748 06 83.

 

II.  Cena wywoławcza poszczególnych urządzeń wynosi:

 

 

Nazwa urządzenia

Cena wywoławcza brutto

Pompa pionowa CRN15-14 11kW/2013 nr fabryczny 96584531/PP-1 firmy AQUA-Grupa SBS

3 321,00 zł

Kombajn chodnikowy MH-620/2013 nr fabryczny 39 firmy SANDVIK

166 050,00 zł

Kombajn chodnikowy MH-620/2013 nr fabryczny 40 firmy SANDVIK

940 950,00 zł

Kombajn chodnikowy MH-620/2013 nr fabryczny 41 firmy SANDVIK

1 660 500,00 zł

Podajnik zgrzebłowy PZK 1000/2014 nr fabryczny 94/L/2013/PZK firmy KGHM ZANAM

177 120,00 zł

Odpylacz HBKO-1/1600-14/2012 nr fabryczny 2239/OH-1 firmy CFT Polska

177 120,00 zł

Odpylacz HBKO-1/1600-14/2013 nr fabryczny 2240/OH-2 firmy CFT Polska

199 260,00 zł

Odpylacz HBKO-1/1600-14/2013 nr. 2241/OH-3 firmy CFT Polska

199 260,00 zł

Stacja transformatorowa ST-T2/N1M 1250 kVa/2012 nr fabryczny B-9155/ST-1 firmy Instal Service

88 560,00 zł

Stacja transformatorowa ST-T2/N1M 1250 kVa/2013 nr fabryczny B-9529/ST-2 firmy Instal Service

99 630,00 zł

Stacja transformatorowa ST-T2/N1M 1250 kVa/2013 nr fabryczny B-9530/ST-3 firmy Instal Service

99 630,00 zł

Rozdzielnica niskonapięciowa z pulpitem sterowniczym RN-05/250/5/2012 nr fabryczny 898/2012/RN-1 firmy ZPH ELEKS

6 642,00 zł

Rozdzielnica niskonapięciowa z pulpitem sterowniczym  RN-05/250/5/2013 nr fabryczny 953/2013/RN-2 firmy ZPH ELEKS

7 195,50 zł

Rozdzielnica niskonapięciowa z pulpitem sterowniczym RN-05/250/5/2013 nr fabryczny 935/2013/RN-3 firmy ZPH ELEKS

7 195,50 zł

przy stawce podatku 23% VAT. 

 

III.  Informacja o przetargu:

 1. Otwarcie ofert (bez udziału oferentów) odbędzie się w dniu 10.02.2022 r. o godz. 12.00 w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 54A BUD. CUK (Departament Administracji).
 2. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej, w serwisie aukcyjnym Spółki, w przypadku wpływu dwóch i więcej Ofert. O terminie aukcji elektronicznej Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium i złożenie oświadczenia o akceptacji „Warunków przetargu” stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 4. Ofertę należy złożyć lub przesłać (z zachowaniem ustalonego terminu wpływu) do Kancelarii KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 54A, BUD. CUK 59-301 Lubin, w nieprzekraczalnym terminie wpływu ofert do godz. 11.00 dnia 10.02.2022 r., w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta, opatrzonej napisem: „OFERTA dotyczy sprzedaży urządzeń projektu podziemnego – przetarg pisemny nieograniczony, nie otwierać, skierować do Departamentu Administracji”.

 

IV.  Informacja o wadium:

 1. Wadium w wysokości:

Nazwa urządzenia

Wysokość wadium

Słownie

Pompa pionowa CRN15-14 11kW/2013 nr.fabryczny 96584531/PP-1 firmy AQUA-Grupa SBS

184,50 zł

Sto osiemdziesiąt cztery złote 50/100

Kombajn chodnikowy MH-620/2013 nr fabryczny 39 firmy SANDVIK

9 225,00 zł

Dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100

Kombajn chodnikowy MH-620/2013 nr fabryczny 40 firmy SANDVIK

52 275,00 zł

Pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100

Kombajn chodnikowy MH-620/2013 nr fabryczny 41 firmy SANDVIK

92 250,00 zł

Dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100

Podajnik zgrzebłowy PZK 1000/2014 nr fabryczny 94/L/2013/PZK firmy KGHM ZANAM

9 840,00 zł

Dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100

Odpylacz HBKO-1/1600-14/2012 nr fabryczny 2239/OH-1 firmy CFT Polska

9 840,00 zł

Dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100

Odpylacz HBKO-1/1600-14/2013 nr fabryczny 2240/OH-2 firmy CFT Polska

11 070,00 zł

Jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100

Odpylacz HBKO-1/1600-14/2013 nr. 2241/OH-3 firmy CFT Polska

11 070,00 zł

Jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100

Stacja transformatorowa ST-T2/N1M 1250 kVa/2012 nr fabryczny B-9155/ST-1 firmy Instal Service

4 920,00 zł

Cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100

Stacja transformatorowa ST-T2/N1M 1250 kVa/2013 nr fabryczny B-9529/ST-2 firmy Instal Service

5 535,00 zł

Pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100

Stacja transformatorowa ST-T2/N1M 1250 kVa/2013 nr fabryczny B-9530/ST-3 firmy Instal Service

5 535,00 zł

Pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100

Rozdzielnica niskonapięciowa z pulpitem sterowniczym RN-05/250/5/2012 nr fabryczny 898/2012/RN-1 firmy ZPH ELEKS

369,00 zł

Trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100

Rozdzielnica niskonapięciowa z pulpitem sterowniczym  RN-05/250/5/2013 nr fabryczny 953/2013/RN-2 firmy ZPH ELEKS

399,75 zł

Trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100

Rozdzielnica niskonapięciowa z pulpitem sterowniczym RN-05/250/5/2013 nr fabryczny 935/2013/RN-3 firmy ZPH ELEKS

399,75 zł

Trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wadium płatne jest w terminie do dnia 09.02.2022 r. na konto: 79 1030 1508 0000 0005 0022 8229 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe konto.

 1. Przelew bezwzględnie należy opisać w następujący sposób: „Wadium do sprzedaży dotyczy sprzedaży urządzeń projektu podziemnego – Departament Administracji.
 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.
 3. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Do oferty należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Instrukcję płatniczą.

 

V.  Informacja o umowie sprzedaży:

 1. O terminie zawarcia umowy, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie lub drogą korespondencji elektronicznej pod wskazany o ofercie adres e-mail.
 2. Wszelkie koszty związane z nabyciem urządzeń ponosi Kupujący.
 3. Kupujący uiszcza kwotę ceny nabycia (pomniejszoną o wadium zaliczone na poczet ceny) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
 4. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy (po zapłacie ceny zakupu) nastąpi w dniu podpisania umowy lub innym uzgodnionym przez Strony terminie.

 

VI.  Informacje dodatkowe:

 1. Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni, a w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone po terminie wpływu ofert nie będą brały udziału w przetargu i zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte.
 3. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.
 4. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udzielane są pod nr telefonu 76 747 8735, kom. 693 710 658, e-mail: sprzedazkghm@kghm.pl

 

Informacje dotyczące spraw związanych ze stanem technicznym (w tym uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczącej historii napraw) oraz oglądaniem urządzeń udzielane są pod nr telefonu (+48) 76 748 06 83.

 

 

 

Załączniki:

-           Warunki udziału w przetargu w przetargu nieograniczonym.

-           Formularz ofertowy wraz instrukcją płatniczą zwrotu wadium oraz oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem sprzedaży.

-           Formularze oceny stanu technicznego.