Podsumowanie wyników

I kwartał 2024

Podsumowanie wyników

Grupa Kapitałowa KGHM zrealizowała zakładane na pierwszy kwartał 2024 roku wolumeny produkcji w aktywach krajowych i zagranicznych w głównych liniach produktowych. Produkcja górnicza w aktywach krajowych wyniosła 102,5 tys. ton miedzi w urobku co stanowi wzrost o 2,0 tys. ton (+2 proc.) w stosunku do wielkości zrealizowanej w pierwszym kwartale 2023 roku.

STABILNA PRODUKCJA

Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosła 179 tys. ton i była wyższa o 2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Produkcja miedzi w koncentracie w aktywach krajowych wyniosła 102,5 tys. ton Cu co stanowi wzrost o 2,0 tys. ton (+2 proc.). Wzrost wynika z lepszej jakości urobku z Zakładów Górniczych i jego przerobienia w Zakładach Wzbogacenia Rud. W okresie 3 miesięcy 2024 r. wydobycie urobku było na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym.

Zgodnie z założeniami produkcyjnymi dotyczącymi wolumenów katod produkcja miedzi elektrolitycznej wyniosła 146,2 tys. ton i była niższa o 2,9 tys. ton w stosunku do realizacji z pierwszego kwartału poprzedniego roku.  Produkcja katod wynika z realizacji przyjętych założeń w planie produkcji na 2024 r. – budowa zapasu anod na planowy remont w HMG- I. Produkcja srebra metalicznego w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosła 310 ton i była mniejsza o 65,1 ton w porównaniu do I kwartału 2023 r. Spadek produkcji srebra metalicznego wynika z wykonania w I kwartale 2024 planowanego remontu technologicznego na Wydziale Metali Szlachetnych w Hucie Miedzi Głogów oraz cykli remontowych w poprzedzających kwartałach.

Produkcja miedzi w SG wyniosła 17,0 tys. t (na 55% udziale KGHM) i była niższa w ujęciu rocznym ze względu na niższą zawartość miedzi w rudzie oraz niższy uzysk metalu.
W segmencie KGHM INTERNATIONAL zanotowany wzrost produkcji w ujęciu rocznym o 100 proc. do 16 tys. ton, to przede wszystkim efekt istotnej poprawy parametrów kopalni Robinson – wyższa zawartość miedzi w rudzie (+36 proc.), wyższy uzysk (+60 proc.), wyższe wydobycie (+67 proc.).

BEZPIECZNE FINANSE

Grupa KGHM zamknęła pierwszy kwartał 2024 roku dobrymi wynikami finansowymi tj. 8,3 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 1,6 mld zł wyniku operacyjnego EBITDA i 0,4 mld zł zysku netto. 

Na zmniejszenie przychodów oraz wyniku operacyjnego, w relacji rok do roku, miał wpływ mniej korzystny średni kurs walutowy USD/PLN oraz spadek notowań miedzi. Rejestrowane w drugiej połowie marca wzrosty cen metali szlachetnych nie przełożyły się w perspektywie pierwszego kwartału na bardziej stanowczą reakcję inwestorów. W pierwszym kwartale 2024 roku średni kurs USD do PLN był o 9 proc. niższy od kursu z pierwszego kwartału 2023. W efekcie cena miedzi wyrażona w PLN była w o blisko 14 proc. niższa niż rok wcześniej.

W trzech pierwszych miesiącach 2024 roku przychody przekroczyły 10 proc. przychodów z umów z klientami Grupy Kapitałowej z jednym odbiorcą i wyniosły już 834 mln zł. W okresie porównywalnym z żadnym odbiorcą nie zrealizowano przychodów przekraczających 10 proc.  przychodów z umów z klientami GK.

Miedziowa spółka ma bezpieczny poziom zadłużenia, wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec pierwszego kwartału 2024 roku wyniósł 1,5. KGHM kontroluje koszty i posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Posiadane przez Grupę Kapitałową środki pieniężne oraz pozyskane finansowanie zewnętrzne gwarantują utrzymanie płynności oraz umożliwiają realizację zamierzeń inwestycyjnych.

INWESTYCJE 

KGHM konsekwentnie realizuje i planuje projekty górnicze czy hutnicze na oddziałach spółki (rozbudowa sieci rurociągów, uzbrojenie podziemnej infrastruktury). Wykonanych zostało 11,7 km nowych wyrobisk górniczych. W Hucie Miedzi Legnica trwa odbiór dokumentacji elektrycznej i uruchomienie procesów wytwórczych oraz prefabrykacji elementów w projekcie modernizacji elektrorafinacji. Zgodnie z harmonogramem kończy się nadbudowa grobli na Żelaznym Moście. 

W spółce prowadzona jest wymiana parku maszynowego – zakupionych zostało 69 maszyn górniczych dla trzech zakładów górniczych.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W bieżącym roku KGHM kontynuuje intensywne działania związane z racjonalną i odpowiedzialną produkcją. Spółka realizuje Politykę Klimatyczną oraz projekty dotyczące transformacji energetycznej.  KGHM Polska Miedź S.A prowadzi projekty elektrowni fotowoltaicznych oraz wiatrowych na gruntach własnych oraz projekty akwizycyjne OZE. Ostatnie przejęcie udziałów w trzech spółkach celowych, posiadających projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 42 MW pozwoliło na zwiększenie liczby farm fotowoltaicznych w dyspozycji Spółki do ośmiu, zlokalizowanych w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim, z łączną mocą 47 MW. W pierwszym kwartale własne źródła energii, w tym OZE, pozwoliły pokryć 23,93 proc. ogólnego zużycia energii elektrycznej w KGHM
.

 


 

w mln zł I kwartał 2024 r. I kwartał 2023 r. Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Przychody 8 315 9 585 -1 270 -13%
Koszty podstawowej działalności operacyjnej 7 729 8 923 -1 194 -13%
Wynik netto ze sprzedaży 586 662 -76 -11%
Skorygowana EBITDA 1 551 1 802 -251 -14%
Wynik netto 424 164 +260 +159%
Interaktywne wskaźniki ekonomiczne
 
[KGHM KPIGLOBAL CHART]
Prognozy finansowe

Zgodnie z polityką informacyjną Spółka KGHM Polska Miedź S.A. od roku 2014 nie publikuje prognoz finansowych.

 

Investor Kit

Raport finansowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań zadanych podczas Konferencji Wynikowej 1Q2024

Czat inwestorski - 17 maja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum

 

2023

I KWARTAŁ 2023

W pierwszym kwartale 2023 roku KGHM odnotował 7 proc. wzrost przychodów w Grupie Kapitałowej do poziomu 9 585 mln zł oraz mocny wynik operacyjny Grupy 1 882 mln zł. Miedziowy gigant utrzymuje stabilną produkcję miedzi z aktywów krajowych. KGHM przedstawił wyniki operacyjne i finansowe za I kwartał 2023 roku.

- KGHM ma ugruntowaną pozycję na światowych rynkach i kontynuuje kierunki rozwoju, szczególnie jesteśmy zadowoleni z krajowej produkcji miedzi oraz srebra. Trudne warunki makroekonomiczne tylko przyspieszają projekty związane z usprawnianiem wydobycia i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego oraz finansowego spółki. Koncentrujemy się na udostępnianiu kolejnych złóż, zakończyliśmy głębienie szybu GG-1, kontynuujemy prace przygotowawcze do budowy szybu GG-2. Mamy interesujące plany inwestycje, w tym projekty związane z kwestiami środowiska i zielonej energii – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Stabilna produkcja miedzi

Wydobycie i produkcja metali przez aktywa krajowe przekroczyły założenia budżetowe. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego za okres 3 m-cy w 2023 roku odnotowano wzrost wydobycia urobku o 2,6%. Skutkiem wyższego wydobycia oraz przerobu nadawy w ZWR i zawartości metalu był wzrost produkcji miedzi w koncentracie w stosunku do 1 kwartału ub. roku o 0,5%. Produkcja srebra w Polsce w ujęciu rocznym to wzrost o 10,3%.

KGHM utrzymał pierwsze miejsce w zestawieniu „największych kopalń srebra na świecie” w rankingu World Silver Survey 2023. W kategorii „największych producentów srebra” – miedziowy gigant – znalazł się na drugiej pozycji.

Wyniki finansowe

Miedziowy gigant w I kwartale 2023 roku zanotował wzrost przychodów w Grupie Kapitałowej do poziomu 9 585 mln zł oraz mocny wynik operacyjny Grupy 1 882 mln zł.

GK KGHM utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia, wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec 1 kwartału 2023 roku wyniósł 0,9.

Ślad środowiskowy produktów KGHM

KGHM zlecił wykonanie analizy śladu środowiskowego i węglowego dla swoich produktów: katod, walcówki i drutu Cu-OFE – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wykonał analizy zgodnie z normami ISO oraz przygotował deklaracje środowiskowe. Miedziane produkty KGHM mają ślad niższy od średniej globalnej.

Przeprowadzone analizy potwierdzają, że huty KGHM (Huta Miedzi Legnica, Huta Miedzi Głogów, Huta Miedzi Cedynia) produkują metale w sposób odpowiedzialny i zgodny z najwyższymi standardami. Huty mają wdrożony System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001. Dodatkowo Oddziały z Legnicy i Głogowa posiadają międzynarodowy certyfikat Copper Mark. KGHM liczy, że do tego grona wkrótce dołączy również Huta Miedzi Cedynia.

W 2022 r. produkcja walcówki i drutu w KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła 284,8 tys. ton, co odpowiadało za blisko 11% produkcji w Europie. Ten wynik plasuje KGHM w czołówce europejskich producentów tych półproduktów z miedzi.

Inwestycje i rozwój

KGHM z powodzeniem kontynuuje Program Udostępniania Złoża, po zakończeniu głębienia szybu GG -1 podpisana został umowa z wykonawcą szybu GG-2. Trwa rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, w tym budowa Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów.

W spółce prowadzone są inicjatywy badawczo – rozwojowe dotyczące zwiększenia efektywności głównego ciągu technologicznego

Lider transformacji energetycznej

Odpowiadając na światowe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, KGHM realizuje Politykę Klimatyczną, w której zadeklarował osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Spółka w ciągu najbliższych 7 lat będzie dążyć do zaspokojenia zapotrzebowania na energię w spółce w 50 proc. ze źródeł własnych – w tym OZE. Obecnie praca bloków parowo-gazowych KGHM Polska Miedź S.A. może pokryć do 20 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną.

KGHM dywersyfikując źródła energii elektrycznej w całej Grupie Kapitałowej, stawia również na energię ze słońca, wiatru i wodoru. Spółka buduje elektrownie fotowoltaiczne i kontynuuje projekty w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i źródeł wodorowych. Ponadto KGHM jest zaangażowany w rozwój energii atomowej w kraju.

Wolontariat pracowniczy

W KGHM w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2023 roku udało się przeprowadzić kilkadziesiąt akcji z udziałem wolontariuszy – pracowników miedziowej spółki. Dzięki wspólnym działaniom wolontariusze rozwijają własne kompetencje, takie jak umiejętność dowodzenia, praca w grupie, komunikacja oraz umiejętności analityczne czy rozwiązywanie problemów.

Spółka organizuje akcje charytatywne, szkolenia oraz programy zdrowotne przy wsparciu samorządów Zagłębia Miedziowego oraz organizacji pozarządowych. Inicjatywy KGHM są wyróżniane w ogólnopolskich zestawieniach dotyczących działań prospołecznych przedsiębiorstw.

KGHM może się pochwalić m.in. udziałem w programie przeciwdziałania depresji, promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego, warsztatami dla uczniów czy akcją Cudowni Rodzice, w której pracownicy, którzy zostają rodzicami otrzymują specjalne pakiety z prezentami. Ważnym programem jest kampania Mie(dź) Rodzinę. Miedziowa spółka wspólnie z samorządami Zagłębia Miedziowego promuje rodzicielstwo zastępcze.

Investor kit:

Raport finansowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań zadanych podczas Konferencji Wynikowej 1Q2023

Czat inwestorski - 19 maja

II KWARTAŁ 2023

Bezpieczeństwo finansowe i inwestycje - Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. w zmiennej sytuacji makroekonomicznej na światowych rynkach utrzymuje bezpieczne wyniki produkcyjne i finansowe w pierwszym półroczu 2023 roku. Pierwsze półrocze tego roku w Grupie KGHM to konsekwentna realizacja zaplanowanych przedsięwzięć biznesowych, zgodnie z założonym najwyższym w historii Capexem.

Dzięki skutecznemu zarządzaniu skoncentrowanemu na efektywności oraz optymalizacji kosztów osiągamy nasze cele. Pozwala to, mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, na utrzymanie mocnej pozycji na światowych rynkach, ale też na podejmowanie odważnych decyzji inwestycyjnych i poszukiwanie nowych kierunków biznesowych, jak budowa nowych szybów i Warzelni Soli w Zagłębiu Miedziowym. Dzięki różnorodnym działaniom w obszarze wydobycia, KGHM zapewnia bezpieczeństwo surowcowe kraju oraz jest filarem gospodarczym Polski - powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Prezes KGHM podkreśla, że na korzyść miedziowego giganta wpływają działania długoterminowe skoncentrowane na rozwoju Grupy Kapitałowej i jej przeprowadzenie przez turbulencje na światowych rynkach gospodarczych.

Inwestycje w przyszłość

Zgodnie z założeniami budżetowymi w tym roku spółka planuje najwyższy w historii poziom nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, przy zachowaniu stabilnej pozycji kapitałowej, finansowej i operacyjnej. Zakładane na 2023 rok rzeczowe nakłady inwestycyjne KGHM wynoszą 3 250 mln zł, natomiast pozostałe nakłady inwestycyjne 2 129 mln zł.

KGHM konsekwentnie realizuje plany dotyczący rozwoju, w tym Projekt Udostępniania Złoża, w ramach którego uruchomiono najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze: szyb GG-1 o głębokości 1348 m. Szyb w Kwielicach to jedna z najważniejszych inwestycji w historii miedziowego giganta oraz największy podziemny projekt w branży metali nieżelaznych w Europie. W czerwcu doszło do kluczowego dla tego projektu połączenia szybu z Zakładami Górniczymi Rudna.

Połączenie techniczne, czyli zbicie wyrobiskami od strony Zakładów Górniczych „Rudna” do szybu GG-1 udało się przeprowadzić 14 czerwca tego roku. Trwają tam teraz prace, które pozwolą na dostarczanie do wyrobisk górniczych nowych ilości świeżego powietrza. Zdecydowanie poprawi to warunki pracy pod ziemią.

Rozpoczęły się również pierwsze prace przy budowie 32 szybu KGHM, GG-2. Plac szybowy powstaje w okolicach miejscowości Słone w Zagłębiu Miedziowym. Na miejscu rozpoczęły się już wiercenia otworów podszybowych prowadzone przez spółkę z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., PeBeKa S.A. Obecnie trwa odwiert dwóch z trzech przewidzianych otworów. Ponadto równocześnie wykonywane są badania geologiczne realizowane przez KGHM Cuprum Sp. z o. o.

Miedziowy gigant ogłosił w czerwcu, że przystępuje do opracowania studium wykonalności budowy nowoczesnej Warzelni Soli. Inwestycja ma charakter biznesowy i jednocześnie proekologiczny. Zmniejszy zasolenie wód technologicznych KGHM i pozwoli na uzyskanie neutralnej dla środowiska wody pozbawionej soli i zanieczyszczeń. Dodatkowo wyprodukowane zostanie do miliona ton soli warzonej rocznie oraz blisko 70 tys. ton nawozów dla rolnictwa. Z uwagi na dostępność mediów technicznych i energetycznych warzelnia ma być zbudowana przy Hucie Miedzi Głogów.

KGHM kontynuuje prace nad dokumentacją wykonawczą dla Bazy Obrotu Złomem w programie Huta Hybrydowa Legnica oraz projektów eksploracyjnych w Polsce i rozwojowych w aktywach zagranicznych. Prowadzi też działania związane ze zwiększeniem produkcji energii ze źródeł własnych, w tym OZE, projektów związanych z energią słoneczną i wiatrową, oraz wodorem.

Lider transformacji

Miedziowy gigant realizuje również program rozwoju energetyki, zmniejszający udział energii konwencjonalnej i zwiększający niezależność energetyczną spółki. Dotyczy to również planów inwestycyjnych związanych m.in. z transformacją energetyczną. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało dla KGHM decyzję zasadniczą dotyczącą budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce. Tym samym KGHM otrzymał oficjalną akceptację państwa dla planowanej inwestycji zgodnie z przedstawionymi przez spółkę założeniami i koncepcją. 

W maju tego roku KGHM uruchomił Instalację Oczyszczania Gazów Poprocesowych w Hucie Miedzi Legnica. Nowatorskie rozwiązanie praktycznie całkowicie doczyszcza gazy z rtęci i arsenu, pozostawiając jedynie tlenki azotu, dwutlenek węgla i odrobinę dwutlenku siarki. To pierwsza taka inwestycja w Polsce i jedna z kilku na świecie. Instalacja jest kolejnym zrealizowanym z sukcesem przez KGHM elementem Programu BATAs. Koszt inwestycji to blisko 120 mln zł.

KGHM zlecił również wykonanie analizy śladu środowiskowego i węglowego dla swoich produktów: katod, walcówki i drutu Cu-OFE. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wykonał analizy zgodnie z normami ISO oraz przygotował deklaracje środowiskowe. Miedziane produkty KGHM mają ślad niższy od średniej globalnej.

Lider branży

KGHM od lat jest w czołówce światowych producentów miedzi i srebra.  W rankingu World Silver Survey 2023 KGHM utrzymał pierwsze miejsce w zestawieniu „największych kopalń srebra na świecie” i drugie miejsce w kategorii „największych producentów srebra”.  Spółka zajmuje ósme miejsce na liście największych światowych producentów miedzi, rozwijając działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i międzynarodowymi trendami.

KGHM jako jedyna firma z Polski, została wyróżniona w rankingu Carbon Clean 200TM za 2022 rok. Polska Miedź została doceniona spośród ponad 6 tysięcy podmiotów z całego świata, które dokładają najlepszych starań w celu ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Polska Miedź zajęła 150 miejsce i uzyskała 20,9% tzw. przychodów z działalności zrównoważonej, czyli 3,5 mld dolarów.

Wyniki produkcyjne

Produkcja górnicza miedzi w koncentracie w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosła 202,3 tys. ton i była wyższa o blisko 2 proc. w stosunku do wyniku za pierwsze półrocze 2022 roku (198,9 tys. ton). Produkcja miedzi elektrolitycznej jest na podobnym poziomie, jak w analogicznym okresie 2022 roku: 295,8 tys. ton (I półrocze 2023 r.) w stosunku do 296,3 tys. ton (I półrocze 2022 r.). Produkcja srebra w koncentracie to 677,4 tony, co stanowi najlepszy półroczny wynik miedziowego giganta do porównywalnego okresu od 2004 roku.

Produkcja srebra metalicznego w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 699 tony (+31 ton w odniesieniu do pierwszego półrocza 2022 roku) i była najwyższa w porównywalnym okresie od 2018 roku.

Wyniki finansowe

Przychody w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 17 757 mln zł. O ponad 21 proc. wzrosła realizacja CAPEX-u w miedziowej spółce.

Na zawirowania cen metali największy wpływ wywarła wojna na Ukrainie. KGHM, pomimo dynamicznej sytuacji na rynku surowców energetycznych, posiada pełną zdolność do utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych i technologicznych.

Raport finansowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań zadanych podczas Konferencji Wynikowej 1H2023

Czat inwestorski - 21 sierpnia

III KWARTAŁ 2023

Produkcja miedzi i srebra w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. została zrealizowana na poziomie i powyżej danych zakładanych w budżecie na 2023 rok. Miedziowy gigant opublikował wyniki produkcyjnie, operacyjne i finansowe za 3 kwartały tego roku.

Wyniki operacyjne i finansowe KGHM, ale też pozostałych podmiotów sektora wydobywczego są w dalszym ciągu pod wpływem utrzymującej się niepewności co do rozwoju globalnej sytuacji makroekonomicznej. W szczególności ma na to wpływ trwający konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego konsekwencje, w tym przede wszystkim wciąż wysokie odczyty inflacyjne w większości światowych gospodarek.

 W KGHM kontynuujemy działalność z myślą o zrównoważonym rozwoju i efektywnym zarządzaniu zasobami, ale też stawiamy na innowacyjność i dbałość o środowisko. Chciałem podkreślić, że nasze solidne wyniki to efekt ciężkiej pracy całej załogi co, jak już nie raz udowodniliśmy, jest kluczem do sukcesu KGHM. Nasze oddziały pracują bardzo sprawnie co przekłada się na zwyżki produkcyjne i wzrost efektywności spółki. Nie zwalniamy inwestycyjnego tempa nieustannie poszukując jak najbardziej zasadnych ekonomicznie rozwiązań – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

WYNIKI PRODUKCYJNE

Pomimo niepewności i zmienności występującej w otoczeniu gospodarczym, produkcja podstawowych metali w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., czyli miedzi i srebra, została zrealizowana na stabilnym poziomie. Produkcja miedzi z aktywów krajowych wyniosła: górnicza 341 tys. ton, hutnicza 443,5 tys. ton.

KGHM Polska Miedź S.A. zanotowała wzrost wydobycia urobku wagi suchej o 1,3 proc w porównaniu do 9 miesięcy 2022 roku. O blisko 3 proc. wzrosła również produkcja miedzi w koncentracie w miedziowej spółce. KGHM zaraportował też wzrosty w produkcji srebra metalicznego (+ 8 proc.) oraz złota (blisko 35 proc. na plusie)

Warto podkreślić, że ponad 30 proc. wzrost wydobycia urobku, ilości miedzi i srebra, w obszarze wydobywczym Głogów Głęboki Przemysłowy to efekt m.in. zdecydowanej poprawie warunków pracy na wyrobiskach przy nowo zgłębionym szybie KGHM, GG-1.

Z kolei produkcja miedzi płatnej z aktywów zagranicznych wyniosła: Sierra Gorda 59,7 tys. ton (55 proc.), Robinson 17,3 tys. ton, Carlota 2,9 tys. ton, Zagłębie Sudbury 3,9 tys. ton.

WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE

KGHM może się pochwalić wynikami na dobrym poziomie, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, który charakteryzował się inną bazą ekonomiczną. Jest to przede wszystkim efekt prowadzonych przez zarząd inicjatyw optymalizujących oraz dyscypliny kosztowej. To chociażby wydłużanie łańcuchów dostaw, optymalizacja gospodarki zapasami materiałowymi prowadząca do poprawy w zakresie jednostkowego ich zużycia czy maksymalizacja zużycia złomów w kontekście długości cyklu produkcyjnego. W obszarze sprzedaży KGHM optymalnie przekierowuje kontrakty miedziowe na rynki europejskie w związku z lepszymi parametrami premii do katody oraz maksymalizuje przetwórstwo miedzi na walcówkę gdzie również można realizować lepsze premie i niższe koszty dostawy.

Utrzymanie efektywnej kosztowo produkcji krajowej możliwe było dzięki konsekwencji i kontynuacji kluczowych inwestycji.

Skonsolidowane przychody Grupy KGHM za okres 9 miesięcy 2023 roku wyniosły 25 648 mln PLN, czyli na poziomie osiągniętych rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA Grupy za 9 miesięcy 2023 roku wyniosła 4 235 mln PLN i była niższa o 40% od tej zanotowanej za 9 miesięcy 2022 roku. Zmniejszenie skorygowanej EBITDA w porównaniu do 9 miesięcy poprzedniego roku spowodowane było przede wszystkim mniej korzystnym kursem walutowym i spadkiem notowań miedzi przy jednoczesnej presji kosztowej.

Zysk netto 9 miesięcy wyniósł 836 mln PLN, czyli o 84% mniej niż analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek wyniku netto spowodowany był niższym wynikiem operacyjnym, niższym wynikiem z różnic kursowych oraz zdarzeniami jednorazowymi występującymi rok wcześniej w postaci sprzedaży projektu Oxide na rzecz Sierra Gorda oraz sprzedaży kopalni Franke poza Grupę, jak również mniejszego odwrócenia utraty wartości pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu.

Aktywa netto Grupy na dzień 30 września 2023 roku wyniosły 33 108 mln PLN.

Aktywa zagraniczne wpłaciły do KGHM Polska Miedź S.A. w okresie 9 miesięcy 2023 roku 46,6 mln USD.

INWESTYCJE ROZWOJOWE

KGHM prowadzi działania w zakresie udostępniania kolejnych partii złoża miedzi oraz budowy niezbędnej infrastruktury do ich eksploatacji.

Spółka realizuje plany dotyczące rozwoju, w tym Projekt Udostępniania Złoża, w ramach którego uruchomiono najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze: szyb GG-1. Szyb w Kwielicach to jedna z najważniejszych inwestycji w historii miedziowego giganta oraz największy podziemny projekt w branży metali nieżelaznych w Europie. W czerwcu doszło do kluczowego dla tego projektu połączenia szybu z Zakładami Górniczymi Rudna. Trwają prace budowlano – instalacyjne przygotowujące szyb do funkcji wentylacyjnej (okres przejściowy). Projektowane są obiekty ostateczne dla funkcji materiałowo – zjazdowej szybu (docelowej).

Trwają również prace przy budowie 32 szybu KGHM, GG-2. Plac szybowy powstał w okolicach miejscowości Słone w Zagłębiu Miedziowym. Wykonywane są tam m.in. wiercenia otworów podszybowych. Są to prace przygotowawcze na wykonanie obiektów niezbędnych do rozpoczęcia głębienia szybu wraz z mrożeniem górotworu oraz pracami projektowymi.

INWESTYCJE ENERGETYCZNE

Dzięki zaangażowaniu i własnym źródłom energii w tym z OZE, KGHM był w stanie w tym roku pokryć blisko 17 proc. ogólnego zużycia energii elektrycznej w spółce. We wrześniu KGHM nabył portfel ośmiu instalacji fotowoltaicznych, których łączna moc wynosi blisko 50 MW. Zakupione przez miedziową spółkę farmy zlokalizowane są w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim. Zakupione instalacje zapewnią około 2 proc. pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w KGHM.

Miedziowa spółka prowadzi też projekty elektrowni PV na własnych terenach przy Hucie Miedzi Głogów, Hucie Miedzi Cedynia, Zakładzie Hydrotechnicznym oraz w rejonie piaskowni w Oborze.

Miedziowy gigant realizuje również program rozwoju energetyki, zmniejszający udział energii konwencjonalnej i zwiększający niezależność energetyczną spółki. Dotyczy to również planów inwestycyjnych związanych m.in. z transformacją energetyczną. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało dla KGHM decyzję zasadniczą dotyczącą budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce. Tym samym KGHM otrzymał oficjalną akceptację państwa dla planowanej inwestycji zgodnie z przedstawionymi przez spółkę założeniami i koncepcją.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

KGHM spełniając rosnące oczekiwania interesariuszy w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu, wzmacnia transparentność przekazu oraz dokonywanych cyklicznie ujawnień w ramach raportowania niefinansowego – zarówno w zakresie wpływu KGHM na klimat, jak i dostosowania Spółki do zmian klimatycznych. KGHM stale współpracuje oraz prowadzi dialog ze społecznościami lokalnymi i samorządami.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Akcje wolontariackie to ważny element prospołecznej działalności KGHM w Zagłębiu Miedziowym. Do tej pory odbyło się 217 akcji z udziałem 1917 wolontariuszy KGHM. Z tego 42 projekty zrealizowały spółki z GK KGHM. Udało się przeprowadzić kilkadziesiąt czy to zbiórek na rzecz potrzebujących, czy inicjatyw społecznych związanych choćby z promocją rodzicielstwa zastępczego, czy projektów promujących aktywny tryb życia. Wśród załogi prowadzone są akcje promujące zdrowy tryb życia czy kampania „Mie(dź) apetyt na czytanie”. W tym roku przy oddziałach miedziowej spółki w ramach akcji „Miedziowe pszczoły” pojawiły się małe pasieki. Ulami zajmują się pracownicy – wolontariusze z KGHM.

 

Raport finansowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań z Konferencji Wynikowej 3Q2023

Czat inwestorski - 17 listopada

IV KWARTAŁ 2023

Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, niestabilnych cen na rynku surowców oraz wysokiej presji kosztów, w KGHM w 2023 roku realizowane były projekty mające na celu umocnienie produktywności i efektywności Grupy Kapitałowej. Miedziowa spółka może się pochwalić solidnymi wynikami operacyjnymi i dobrą kondycją finansową – 33,5 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz blisko 5,4 mld zł EBITDA Grupy KGHM.

- W ubiegłym roku spółka zrealizowała plany produkcyjne z kontrolą kosztów, realizowała inwestycje i utrzymała bezpieczny i adekwatny poziom finansowania działalności. KGHM będzie kontynuował prace eksploracyjne w ramach swoich koncesji oraz prowadził postępowania koncesyjne mające zapewnić odpowiednią bazę zasobową do działalności operacyjnej i przedłużenie funkcjonowania kopalń oraz wydłużanie łańcucha wartości – powiedział Andrzej Szydło, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

EFEKTYWNA PRODUKCJA

Grupa Kapitałowa KGHM zrealizowała i przekroczyła zakładane na 2023 rok wolumeny produkcji we wszystkich głównych liniach produktowych, tj.:

- Miedź w koncentracie 395,4 tys. ton w porównaniu do 390 tys. ton w planie produkcji

- Srebro w koncentracie 1 319,9 ton w porównaniu do 1 261 tonami w planie produkcji

- Miedź elektrolityczna 592,4 tys. ton w porównaniu do 582 tys. ton w planie produkcji, w tym także ze wsadów własnych (385,5 tys. ton vs 385 tys. ton planowanych)

- Srebro metaliczne 1 403,3 ton w porównaniu do 1 301 ton w planie produkcji.

Skonsolidowane przychody Grupy KGHM za rok 2023 wyniosły 33,5 mld zł, skorygowana EBITDA blisko 5,4 mld zł, kapitały własne Grupy osiągnęły poziom 28,6 mld zł.

INWESTYCJE NA PLUSIE

Miniony rok stał pod znakiem realizacji projektów górniczych i kontynuacji Programu Udostępniania Złoża. W czerwcu 2023 roku szyb GG-1 został połączony z Zakładami Górniczymi Rudna. Szyb w Kwielicach to najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze (1348 metrów). Rozpoczęto także prace przygotowawcze do budowy kolejnego ważnego obiektu w obszarze górniczym Głogów Głęboki Przemysłowy - Szybu GG-2.

Oprócz zakończenia prac przy głębieniu szybu GG-1, uruchomiony został System Klimatyzacji Centralnej i Powierzchniowa Stacja Klimatyzacyjna w Zakładach Górniczych Rudna.

Miedziowa spółka w 2023 roku kontynuowała również rozbudowę Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most. Zakończone zostały trzy fazy budowy Kwatery Południowej oraz budowa Stacji Zagęszczania Odpadów. W Hucie Miedzi Legnica trwa program Huta Hybrydowa, który jest odpowiedzią KGHM na globalne potrzeby związane z recyklingiem miedzi.

KGHM z powodzeniem zakończył Program dostosowania instalacji technologicznych do wymogów Konkluzji BAT. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom w infrastrukturę hut w Legnicy i Głogowie, instalacje są dostosowane do konkluzji BAT w zakresie ochrony środowiska oraz ograniczenia emisji arsenu. Odpowiedzialną produkcję po raz kolejny potwierdził certyfikat Copper Mark, który w 2023 uzyskała Huta Miedzi Cedynia. Certyfikat posiadają już Huta Miedzi Głogów i Huta Miedzi Legnica.

Warto podkreślić, że analiza śladu środowiskowego i węglowego dla katod, walcówki i drutu Cu-OFE – wykonana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wykazała, że miedziane produkty KGHM mają ślad niższy od średniej globalnej.

STABILNE FINANSE

KGHM zamyka rok 2023 z dobrą kondycją finansową - 33,5 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz mocnym wynikiem operacyjnym Grupy - blisko 5,4 mld zł. Saldo środków pieniężnych na koniec ubiegłego roku wyniosło 1,7 mld zł, zanotowano wzrost o 0,5 mld zł.

Miedziowa spółka utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia, wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2023 roku wyniósł 1,1. KGHM kontroluje koszty i posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Posiadane przez Grupę Kapitałową środki pieniężne oraz pozyskane finansowanie zewnętrzne gwarantują utrzymanie płynności oraz umożliwiają realizację zamierzeń inwestycyjnych.

TRANSFORMACJA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

KGHM to wiarygodny producent, zaufany kontrahent i firma prowadząca politykę zrównoważonego rozwoju. W 2023 roku wzmacniał działania związane z racjonalną i odpowiedzialną produkcją. Spółka wdraża Politykę Klimatyczną oraz projekty dotyczące transformacji energetycznej. Od stycznia ubiegłego roku 100 proc. energii elektrycznej w kopalni Sierra Gorda pochodzi z OZE.

Do 2030 rok wzrost udziału OZE w miksie energetycznym KGHM przyczyni się do znaczącego spadku emisji CO2. W tym celu miedziowa spółka prowadzi projekty elektrowni fotowoltaicznych przy Hucie Miedzi Głogów, Hucie Miedzi Cedynia, Zakładzie Hydrotechnicznym i na terenie Piaskowni Obora.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OTOCZENIA

W prowadzeniu działalności KGHM szczególną wagę przykłada do bezpieczeństwa pracowników, ale też lokalnych społeczności. Od lat organizacja pracy w spółce podporządkowana jest zasadzie „Zero szkód”. W oddziałach KGHM wykorzystywane są systemy wczesnego ostrzegania i innowacyjne rozwiązania, które poprawiają efektywność i bezpieczeństwo pracy.

W ramach wolontariatu pracowniczego w minionym roku przeprowadzonych zostało ponad 300 akcji pomocowych i charytatywnych. Uruchomiona została Akademia KGHM, pod szyldem której prowadzone są teraz wszystkie pogramy profilaktyczne, warsztaty i działania prospołeczne. W 2023 roku skorzystało z nich ponad 8 tys. uczestników.

BY ZAWSZE MIEĆ MIEDŹ

Miedź, srebro i inne metale ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości, docenianej i rozpoznawanej na świecie. Wiedza i współdziałanie to biznesowe filary spółki, która od lat utrzymuje pozycję lidera w produkcji miedzi i srebra.

Bazując na przyjętej Strategii, w 2023 roku spółka dążyła do utrzymywania stabilnego poziomu produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziomu kosztów, gwarantujących bezpieczeństwo finansowe, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy i minimalizacji uciążliwości dla środowiska i otoczenia. 2024 rok w KGHM będzie stał pod znakiem poprawy efektywności produkcji oraz inwestycji, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie potencjału spółek zależnych oraz perspektywiczne działanie Grupy Kapitałowej.

Raport finansowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Transmisja

Prezentacja

Czat inwestorski - 26 kwietnia

Transkrypcja

Zestawienie pytań z Konferencji Wynikowej 4Q2023

 

2022

I KWARTAŁ 2022

Najwyższa historycznie kwartalna EBIDTA i świetne przychody – KGHM podsumowuje wyniki za trzy miesiące 2022 roku

Najwyższa historycznie, w ujęciu kwartalnym EBITDA w Grupie Kapitałowej wzrosła w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku o 20 proc. i wyniosła 3 133 mln zł. Przychody Spółki sięgnęły 8 993 mln zł, czyli więcej o 33 proc. w odniesieniu do I kwartału roku 2021. KGHM przedstawił wyniki operacyjne i finansowe za I kwartał 2022 roku, które wskazują na konsekwencję operacji i realizacji Strategii oraz solidną stabilizację w turbulentnych czasach.

Grupa Kapitałowa KGHM (GK KGHM) opublikowała jednocześnie Zintegrowany Raport KGHM za 2021 rok.

Wzrost produkcji miedzi

Produkcja miedzi płatnej w GK KGHM była wyższa o 4 proc. (w porównaniu do I kwartału 2021 roku) i wyniosła 193 tys. ton. Na takie wyniki wpłynęły: większa dostępność wsadów obcych i dyspozycyjność ciągów technologicznych w KGHM Polska Miedź S.A. oraz wyższy uzysk i przerób miedzi w Sierra Gorda. Wyższa produkcja została też odnotowana w kopalni Robinson.

Z kwartału na kwartał GK KGHM jest w światowej czołówce największych firm wydobywczych w ujęciu globalnym, z największym procentowym wzrostem produkcji.

EBITDA historycznie najwyższa

Wzrost skorygowanej EBITDA GK KGHM w relacji do I kwartału 2021 roku wyniósł aż 20 proc. Warto podkreślić, że w przypadku kopalni Sierra Gorda miały na to wpływ m.in. wyższe przychody ze sprzedaży miedzi związane ze wzrostem notowań oraz wyższym wolumenem sprzedaży. Istotna poprawa w zakresie EBIDTA wpłynęła na wynik netto Grupy, który wzrósł o 39 proc. w porównaniu do pierwszych miesięcy ubiegłego roku.

Zaktualizowana strategia

Spółka utrzymała stabilny poziom produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziom kosztów. W ramach strategii zaktualizowanej o kolejne „e”, czyli energię, KGHM zamierza kontynuować działania związane ze zwiększeniem produkcji energii ze źródeł własnych (OZE). Kluczowe będą projekty dotyczące rozwoju energetyki jądrowej, energetyki wiatrowej czy technologii wodorowych.

Miedziowy gigant podpisał umowę z amerykańską firmą NuScale na wdrożenie technologii małych modułowych rektorów jądrowych (SMR) w Polsce. Pierwsza elektrownia ma zostać uruchomiona do 2029 roku. Czysta energia zasili oddziały produkcyjne miedziowej Spółki. KGHM wystąpił też wspólnie TotalEnergies w przetargu polskiego Rządu na rozwój przybrzeżnych projektów wiatrowych.

My razem – pomoc Ukrainie

KGHM od początku działań wojennych na Ukrainie zaangażował się w pomoc uchodźcom. Firma zapewniła bezpieczny, tymczasowy dach nad głową 250 rodzinom w ośrodkach pomocy na terenie całej Polski. Spółki z Grupy Kapitałowej udostępniały m.in. miejsca noclegowe w uzdrowiskach, dowoziły potrzebujących do wyznaczonych miejscowości czy transportowały dary ze zbiórek dla uchodźców. Spółki przekazały też setki łóżek, materacy czy innego niezbędnego sprzętu na potrzeby dolnośląskich samorządów czy organizacji pozarządowych.

W Lubinie spółka uruchomiła Centrum Pomocy dla Ukraińców. Potrzebujący otrzymali tam wsparcie prawne, psychologiczne czy pomoc związaną z zakwaterowaniem. Na Ukrainę trafił też – finansowany przez KGHM – transport leków do szpitali.

Zintegrowany raport KGHM

Miedziowa spółka przedstawiła Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź za 2021 rok. To już dziewiąty raport w takiej formule, który jest dokumentem prezentującym działalność biznesową i operacyjną Firmy.

Raport Zintegrowany przybliża interesariuszom, a szczególnie inwestorom, instytucjom finansowym i ubezpieczycielom, podjęte przez miedziowego giganta działania, a także kluczowe wskaźniki pozwalające ocenić, jak realizowane są założone cele. Na stałe w strategię Spółki wpisane zostały kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, wpływem na otoczenie społeczne i środowisko.

Investor kit:

Raport finansowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań z Konferencji Wynikowej 1Q2022

Czat inwestorski - 16 maja

II KWARTAŁ 2022

Produkcja miedzi płatnej Grupy KGHM w II kwartale 2022 r. wyniosła 185 tys. ton i była o 5% niższa w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Produkcja srebra w tym okresie była niższa o 9% (336 ton vs 369 ton w II kwartale 2021 r.).

Koszt C1 dla Grupy w II kwartale 2022 r. wyniósł 2,18 USD/funt i był o 11% wyższy niż w analogicznym okresie w 2021 r. Wzrost kosztu C1 wynikał głównie z wyższych kosztów rodzajowych w KGHM Polska Miedź S.A. oraz niższej wyceny produktów ubocznych. Koszt C1 dla KGHM INTERNATIONAL LTD. był o 21% niższy w II kwartale 2022 r. i wyniósł 1,77 USD/funt.

Stabilna realizacja planowanych wolumenów produkcji w głównych segmentach w II kwartale 2022 r. przy niższej planowanej produkcji Sierra Gorda na skutek niższych zawartości metali w rudzie oraz niższego uzysku, wobec znacznie niższych cen miedzi częściowo skompensowanych korzystniejszym kursem USD/PLN.

Skonsolidowane przychody za II kwartał 2022 r. wyniosły 8 933 mln zł (+15%), wzrost głównie za sprawą korzystniejszego kursu USD/PLN oraz biorąc pod uwagę spadek cen miedzi, niższą ujemną korektą z tytułu instrumentów pochodnych i w konsekwencji wyższe przychody.

Skonsolidowana skorygowana EBITDA w II kwartale 2022 r. wyniosła 2 176 mln zł i była niższa w stosunku do II kwartału 2021 r. o -529 mln zł (-20%), z czego KGHM Polska Miedź S.A. była wyższa o +33 mln zł, a Sierra Gorda niższa o -502 mln zł.

Zysk netto Grupy KGHM w II kwartale 2022 r. wyniósł 2 280 mln zł i był niższy o -77 mln zł (-3%) w porównaniu do II kwartału 2021 r., głównie ze względu na niższe ceny metali pomimo korzystniejszego kursu USD/PLN.

Investor kit:

Raport finansowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań z Konferencji Wynikowej 1H 2022

Czat inwestorski - 19 sierpnia

III KWARTAŁ 2022

KGHM po III kwartałach 2022 – stabilna produkcja miedzi i wzrost przychodów Grupy Kapitałowej

Utrzymanie produkcji miedzi płatnej na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego, wyższa produkcja srebra, wzrost przychodów w grupie Kapitałowej KGHM oraz mocny wynik operacyjny Grupy w zmiennym otoczeniu makro i presji inflacji kosztów – miedziowy gigant przedstawił wyniki finansowe za III kwartały 2022 roku.

Wyniki produkcyjne

Wyższą produkcję odnotowano w KGHM Polska Miedź S.A., co jest wynikiem m.in. większej dostępności wsadów obcych oraz dyspozycyjności ciągów technologicznych. W Polskiej Miedzi, w porównaniu do 9 miesięcy roku ubiegłego nastąpił wzrost (1 proc.) produkcji srebra do 1022 ton. Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM w III kwartałach tego roku była nieznacznie niższa w stosunku do okresu porównywalnego i wyniosła 557 tys. ton.

Wyniki finansowe i operacyjne

Grupa Kapitałowa KGHM zwiększyła o 505 mln (+11 proc.) wynik finansowy netto od zanotowanego po 9 miesiącach 2021 r., przede wszystkim w związku z m.in. wyższym wynikiem z różnic kursowych przy niższym wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia i wyższym podatku CIT.

Utrzymująca się dobra koniunktura na rynku metali przyczyniła się z kolei do wzrostu przychodów Grupy Kapitałowej KGHM (+ 18 proc.) w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego, do poziomu 25 696 mln zł.

Inwestycje i stabilny rozwój

KGHM utrzymuje stabilną produkcję miedzi z aktywów krajowych (górnicza 334,4 tys. ton; hutnicza 442,5 tys. ton). Spółka kontynuuje kluczowe projekty, takie jak Program Udostępniania Złoża (zakończenie głębienia szybu GG-1. Postój remontowy w Hucie Miedzi Głogów nie miał wpływu na bieżącą działalność firmy. Kontynuowana była realizacja Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów na OUOW Żelazny Most.

KGHM podejmuje również liczne inicjatywy badawczo – rozwojowe dla zwiększenia efektywności głównego ciągu technologicznego KGHM. Miedziowa spółka realizuje Program Strategiczny Huta Hybrydowa Legnica oraz projekty eksploracyjne w Polsce, a także rozwojowe działania w aktywach zagranicznych.

Miedziowy gigant kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój energetyki jądrowej, słonecznej i wiatrowej. KGHM konsekwentnie rozwija projekty przyczyniające się do spadku emisji CO2.Od 2023 roku w kopalni Sierra Gorda 100 proc. energii elektrycznej będzie pochodzić z własnych źródeł z OZE.

Investor kit:

Raport finansowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań zadanych podczas Konferencji Wynikowej 3Q2022

Czat inwestorski - 28 listopada

IV KWARTAŁ 2022

KGHM globalny koncern surowcowy, wiodący producent miedzi oraz srebra na świecie, przedstawił raport roczny za 2022 rok. Pomimo zmiennej i niestabilnej sytuacji makroekonomicznej, miedziowa spółka wypracowała wysokie wyniki operacyjne i finansowe, utrzymuje założone poziomy produkcji przy jednoczesnej kontynuacji wysokonakładowych projektów związanych z transformacją energetyczną.

- Ubiegłoroczne solidne wyniki produkcyjne i finansowe, wypracowane w trudnym czasie, pozwalają z optymizmem patrzeć na ten rok i kolejne lata. Mamy ambitne projekty i plany inwestycyjne - założyliśmy rekordowy poziom nakładów inwestycyjnych na 2023 rok. W KGHM w unikalny sposób łączymy efektywność ekonomiczną i finansową z szacunkiem do środowiska naturalnego i partnerskich relacji z interesariuszami – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wyniki produkcyjne i finansowe

W 2022 roku Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała stabilną produkcję miedzi z aktywów krajowych (produkcja górnicza 442,7 tys. ton w urobku, produkcja hutnicza 586 tys. ton) oraz z aktywów zagranicznych (Sierra Gorda 90,8 tys. ton (55 proc.); Robinson 46,8 tys. ton; Carlota 4,1 tys. ton; Franke 2,8 tys. ton*; Zagłębie Sudbury 2,5 tys. ton).

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej KGHM za 2022 rok wyniosły 33,8 mld zł, czyli o 13,6 proc. więcej niż w 2021 roku. Zysk netto za ubiegły rok wyniósł 4,8 mld zł a skorygowana EBIDTA osiągnęła wartość 8,9 mld zł.

Na koniec 2022 roku wartość skonsolidowanych aktywów Grupy Kapitałowej KGHM wzrosła do kwoty 53,4 mld zł. Z kolei kapitały własne wyniosły 32,2 mld zł. Grupa utrzymała bezpieczny poziom zadłużenia – wskaźnik długu netto/EBITDA w ubiegłym roku wyniósł 0,8.

Polityka klimatyczna

KGHM jest europejskim liderem we wdrażaniu efektywnych niskoemisyjnych technologii z dostępem do najnowszych rozwiązań górniczych i energetycznych. Spółka wdrożyła model biznesowy zapewniający pełny łańcuch tworzenia wartości - od eksploracji, wydobycia i przetwórstwa surowców naturalnych po sprzedaż gotowych produktów. Cały system wdrażany jest z poszanowaniem reguł ESG.

Miedziowy gigant z powodzeniem realizuje założenia Polityki Klimatycznej KGHM. Wykonany został m.in. bilans emisji gazów cieplarnianych zakresu 1, 2 i 3 za 2021 r. dla całej Grupy Kapitałowej. Kontynuowane są projekty dostosowania instalacji technologicznych spółki do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs). W 2022 roku w oddziałach KGHM oddanych zostało kolejnych 6 instalacji, które znacząco poprawiają jakość powietrza w Zagłębiu Miedziowym.

Podejmowane przez KGHM wysokonakładowe inwestycje proekologiczne mają jeden cel - minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko i otoczenie. Szczegółowe dane z tego obszaru oraz pozostałe informacje niefinansowe są zawarte w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM.

Lider transformacji energetycznej

Celami KGHM Polska Miedź S.A. jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 30 proc. do 2030 roku oraz osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Spółka w ciągu najbliższych 7 lat będzie dążyć do zaspokojenia zapotrzebowania na energię w spółce w 50 proc. ze źródeł własnych – w tym OZE. Obecnie praca bloków parowo-gazowych KGHM Polska Miedź S.A. może pokryć do 20 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną.

KGHM dywersyfikując źródła energii elektrycznej w całej Grupie Kapitałowej, stawia również na energię ze słońca, wiatru i wodoru. Spółka buduje elektrownie fotowoltaiczne i kontynuuje projekty w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i źródeł wodorowych. Ponadto KGHM jest zaangażowany w rozwój energii atomowej w kraju. W ubiegłym roku miedziowy gigant złożył pierwszy w Polsce wniosek o ocenę technologii małego modułowego reaktora (SMR) do Państwowej Agencji Atomistyki.

Miedziowa spółka będzie też odbiorcą energii z nowej elektrowni słonecznej Żuki w województwie wielkopolskim, to przeszło 5,3 GW z blisko 10 tys. modułów fotowoltaicznych.  W 2022 roku KGHM został również sygnatariuszem „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. W spółce testowana jest innowacyjna technologia z użyciem stopów miedzi i srebra, która znacząco ograniczy straty przesyłu energii elektrycznej.

Inwestycje na plusie

W Grupie KGHM w 2022 roku kontynuowane były projekty eksploracyjne i eksploatacyjne w Polsce oraz w aktywach zagranicznych. Prowadzone są prace koncesyjne na złożach miedzi czy soli potasowych. Rozwijany jest Program Udostępniania Złoża, w ramach którego zakończone zostało głębienie szybu GG-1. KGHM ma w tej chwili najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze. Trwa procedura wyboru wykonawcy do projektu związanego z budową szybu GG-2. Inny ważny projekt inwestycyjny to kontynuacja rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”. Grupa KGHM konsekwentnie skupia się na rozwijaniu i wzmacnianiu potencjału jej kluczowych pracujących aktywów oraz projektów perspektywicznych w Chile, USA i Kanadzie.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Życie i zdrowie pracowników od zawsze zajmują pierwszą pozycję w hierarchii wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Od kilku lat spółka realizuje długoterminową wizję „Zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów”.

W 2022 r. kontynuowano realizację Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników – „Think About Consequences” oraz Programu niwelującego najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii, w ramach zaktualizowanej strategii spółki.

W ubiegłym roku w KGHM odnotowano znaczące obniżenie liczby wypadków przy pracy, liczonych rok do roku z poziomu 165 do 149 poszkodowanych (spadek o 16 wypadków). Większość zarejestrowanych wypadków przy pracy (ok. 98,7%) miało charakter lekki.

Wskaźnik wynikowy dla KGHM LTIRF (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM) w roku 2022 (tj. całkowita liczba wypadków przy pracy w spółce standaryzowana do 1 mln przepracowanych godzin przez pracowników KGHM) ukształtował się na poziomie wartości 5,05. Był mniejszy o 72,8 proc. od wartości zanotowanej w roku 2010, a także o 10,3 proc. mniejszy od wartości zarejestrowanej w roku 2021. Jest to jak dotąd najlepszy wynik w historii KGHM.

Sytuacja makroekonomiczna

Sytuacja geopolityczna związana z bezpośrednią agresją Rosji na Ukrainę oraz wdrożonym systemem sankcji obecnie nie ogranicza działalności operacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. i innych spółek z Grupy Kapitałowej.

W KGHM w 2022 roku kontynuowane były prace dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacyjno-komunikacyjnego. Dzięki wdrażanym projektom firma zachowuje ciągłość produkcji i wzmacnia działania dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

*kopalnia Franke została sprzedana w kwietniu 2022 r.

INVESTOR KIT:

Raport finansowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań zadanych podczas Konferencji Wynikowej 4Q2022

Czat inwestorski - 24 marca

 

2021

I KWARTAŁ 2021

Najlepsze wyniki operacyjne i finansowe od niemal dekady, znaczące zmniejszenie zadłużenia, rekomendacja wypłaty dywidendy i nowa koncesja, a także mistrzostwo w światowych rankingach w produkcji srebra: KGHM przedstawił podsumowanie pracy miedziowej Spółki w pierwszym kwartale 2021 roku. Firma publikuje jednocześnie Zintegrowany Raport KGHM za 2020 rok.

- Jesteśmy naprawdę dumni z wyników naszej pracy. Szczególnie teraz, gdy świętujemy 60-lecie powstania KGHM. Strategiczne znaczenie miedzi, surowca niezbędnego w elektromobilności, energetyce odnawialnej czy medycynie rysuje przed nami długofalową perspektywę. Pokazują to również nasze wyniki za pierwszy kwartał. Podkreślam, że te efekty osiągamy w warunkach epidemii COVID-19, gdy wiele branż gospodarki doświadcza negatywnych skutków lockdownu. KGHM konsekwentnie buduje pozycję globalnego czempiona - powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Rekordowa EBITDA

W pierwszym kwartale tego roku KGHM zanotował najwyższe od czasu akwizycji aktywów zagranicznych Grupy, tj. od 2012 roku, poziomy zysku operacyjnego Grupy i Spółki. Najwyższa historycznie, w ujęciu kwartalnym, okazała się także marża EBITDA, która sięgnęła 34 proc.

Skonsolidowana skorygowana EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła w 1 kwartale 2.608 mln zł, co stanowi 2,3-krotny wzrost w relacji do I kwartału 2020 roku. Kwartalna EBITDA jednostkowa wzrosła o 86 proc. w relacji do I kwartału 2020 roku i wyniosła 1.675 mln zł.

Warto podkreślić, że EBITDA kopalni Sierra Gorda wzrosła ponad sześciokrotnie, osiągając poziom 643 mln zł na udziale KGHM.

Istotna poprawa w zakresie EBITDA umożliwiła realizację wyniku netto Grupy KGHM na poziomie o 675 mln zł (+98 proc.) wyższym od zanotowanego w1 kwartale 2020 roku i zamknięcie go na koniec kwartału kwotą 1.365 mln zł. Taki poziom kwartalnego zysku netto jest najwyższy od czasu akwizycji aktywów zagranicznych. Podobnie zysk netto samej KGHM Polska Miedź S.A. (975 mln zł).

Wzrost kwartalnych przychodów Grupy o 27 proc., w relacji do I kwartału 2020 roku, do poziomu 6.745 mln zł, związany był ze wzrostem notowań podstawowych produktów. Stało się tak pomimo korekty przychodów z tytułu instrumentów pochodnych, oraz mniej korzystnego kursu walutowego USD/PLN.

Bezcenne surowce

Ceny miedzi w I kwartale 2021 roku kontynuowały wzrost, zbliżając się do poziomów z 2011 roku. Ceny srebra utrzymywały się powyżej 25 USD/troz. W obliczu ożywienia gospodarczego nastąpiła poprawa sentymentu do surowców i stabilizacja na średnich poziomach relacji cen złota i srebra (gold/silver ratio).

Wyższa o 6,6 proc. od ubiegłorocznej produkcja miedzi w Grupie KGHM, osiągająca na koniec I kwartału 186 tys. ton, wynikała z większej dostępności wsadu, wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych, wyższych uzysków i lepszej jakości rudy. W segmencie operacyjnym aktywów polskich nastąpiła poprawa parametrów wydobywczych w obszarze Głogów Głęboki Przemysłowy.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej KGHM Polska Miedź S.A. były wyższe o 16,6 proc. w relacji do analogicznego okresu 2020 r., głównie z uwagi na realizację wyższej sprzedaży wyrobów z miedzi, przy wykorzystaniu do produkcji wyższej ilości wsadów obcych.

W wyniku wzrostu wartości podatku od wydobycia niektórych kopalin nastąpił wzrost kosztu C1 w KGHM Polska Miedź (koszt C1 bez podatku był niższy o 12,6 proc., głównie z uwagi na wyższą wycenę produktów ubocznych, tj. srebra i złota). Z kolei zmniejszenie kosztu C1 Sierra Gorda o 19 proc. w relacji do ubiegłego roku, było efektem wyższych przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących, a także zwiększenia produkcji i sprzedaży miedzi.

Grupa KGHM zaprezentowała w pierwszych miesiącach 2021 roku solidne przepływy operacyjne i strukturę finansowania opartą na instrumentach długoterminowych. W tym czasie wskaźnik zadłużenia, mierzony relacją długu netto do EBITDA, spadł do poziomu 0,8 z 1,7 na koniec I kwartału roku poprzedniego i z 0,9 na koniec 2020 roku.

Kapitał własny KGHM na dzień 31 marca 2021 roku wyniósł 21.491 mln zł, co oznacza wzrost o 410 mln zł w stosunku do końca ubiegłego roku.

Po analizach aktualnych możliwości finansowych Spółki (biorąc pod uwagę program inwestycyjny oraz aktualną sytuację na rynku metali), Zarząd KGHM przedłożył Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek w sprawie podziału zysku za rok 2020. W uchwale znalazła się propozycja, by kwotę 300 mln zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 1,50 zł/za akcję.

Skuteczna strategia

Prezes Marcin Chludziński podsumował, że realizując Strategię Spółka utrzymała stabilny poziom produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziom kosztów. - Gwarantuje to firmie bezpieczeństwo finansowe, przy zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy i minimalizacji uciążliwości dla środowiska i otoczenia. Działamy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju – dodał Marcin Chludziński.

W pierwszym kwartale tego roku zapadła decyzja o zdefiniowaniu i powołaniu Programów Strategicznych dla KGHM. W 2021 roku firma nadal będzie poprawiać parametry produkcyjne, stabilizować finanse i realizować ambitne inwestycje. Zwłaszcza, że pod koniec kwietnia Minister Klimatu i Środowiska wydał decyzje przyznające KGHM koncesje na obszary Bytom Odrzański i Kulów – Luboszyce.

Miedziowy gigant planuje dalsze projekty związane z minimalizacją wpływu Spółki na otoczenie. Kontynuowany będzie Program dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs). W Hucie Miedzi Głogów i Hucie Miedzi Legnica prowadzonych było 11 projektów, z których w pierwszym kwartale 2021 roku zakończono następujące:

  • Instalacja przesyłowa żużla poołowiowego (HM Głogów)
  • Magazyn i plac dla materiałów ołowionośnych (HM Głogów)

KGHM nadal utrzymuje reżim sanitarny i restrykcje związane z pandemią COVID – 19. Trwają m.in. szczepienia pracowników firmy.

INVESTOR KIT:

Raport finansowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań zadanych podczas konferencji wynikowej

Czat inwestorski [14 maja 2021 r.]

II KWARTAŁ 2021

Dwukrotny wzrost skorygowanej EBITDA Grupy KGHM, o 8,6% wyższa produkcja miedzi płatnej oraz ponad 30-procentowy wzrost przychodów Grupy Kapitałowej w stosunku do pierwszego półrocza 2020 roku. KGHM, mimo pandemii, pokazuje najlepsze wyniki od dekady.

- Pierwsze półrocze zamykamy z dwukrotnie wyższą EBITDA oraz znacznym wzrostem przychodów tj. o ponad 3,5 mld PLN. Większy wolumen miedzi płatnej osiągnęliśmy, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo pracowników i odpowiedzialną produkcję. Potwierdzają to wysokie wskaźniki bezpieczeństwa oraz uzyskany przez nasze huty międzynarodowy certyfikat Copper Mark - powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

WZROST WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH

Grupa Kapitałowa KGHM w pierwszym półroczu 2021 roku odnotowała wzrost kluczowych wskaźników produkcyjnych.

Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM była o 8,6% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r. i wynosiła 381 tys. ton. Z kolei produkcja miedzi płatnej w KGHM Polska Miedź S.A. wzrosła o 4,4% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku i wyniosła 293 tys. ton.

WYŻSZE PRZYCHODY I ZYSKI

Grupa Kapitałowa odnotowała dwukrotny wzrost EBITDA skorygowanej w relacji do H1 2020 (+2 662 mln PLN). W KGHM Polska Miedź wzrost o 1 226 mln PLN wynikał ze wzrostu cen miedzi, w Sierra Gorda (+1050 mln PLN) na poprawę wpłynęły przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży miedzi związane ze wzrostem notowań oraz wyższym wolumenem sprzedaży, w KGHM INTERNATIONAL (+371 mln PLN) dodatkowo zaprocentował spadek kosztów podstawowej działalności operacyjnej z wyłączeniem amortyzacji.

Poprawa w zakresie EBITDA oraz odwrócenie utraty wartości pożyczek umożliwiły realizację wyniku netto na poziomie 3 723 mln PLN, tj. o 3 024 mln PLN (ponad pięciokrotnie) wyższym od zanotowanego w pierwszym półroczu 2020.

SIERRA GORDA NA PLUSIE

Wyższy uzysk oraz wyższa zawartość miedzi w rudzie wpłynęły na 30 proc. wzrost produkcji miedzi płatnej w Sierra Gorda (51 tys. ton). Kopalnia w pierwszym półroczu tego roku wypracowała też 25 proc. wzrost produkcji srebra (15,6 ton), w porównaniu do pierwszego półrocza roku poprzedniego.

Marcin Chludziński, Prezes KGHM Polska Miedź S.A. podkreśla, że jesteśmy w przełomowym momencie dotyczącym rozwoju kopalni Sierra Gorda. – Kopalnia osiągnęła pełną niezależność finansową. Po raz pierwszy mamy pozytywne przepływy pieniężne do Polski. W pierwszym półroczu to niemal 500 mln zł. Udało się to osiągnąć dzięki wypracowanej w ostatnich latach zmianie sposobu zarządzania i konsekwencji we wdrażaniu rozwiązań naprawczych – dodał Marcin Chludziński.  

GWARANCJA JAKOŚCI

The Copper Mark to międzynarodowy certyfikat jakości, system gwarancji, który promuje odpowiedzialną produkcję miedzi. Obecnie to wyróżnienie zyskały dwie huty KGHM - w Głogowie i w Legnicy i tym samym dołączyły do elitarnej grupy zaledwie kilku firm z całego świata, które mają prawo używać znaku Copper Mark.

To nie jedyne działanie firmy na rzecz odpowiedzialnej produkcji. Spółka rozszerza komunikację środowiskową i raportuje dane w ankiecie CDP pokazującej wpływ przedsiębiorstw na klimat. Przygotowuje też kompleksowy dokument określający Politykę Klimatyczną Spółki. Zaprezentuje w nim m.in. cele redukcji emisji GHG. Od lat utrzymuje także certyfikat FTSE4Good.

BEZPIECZEŃSTWO PRIORYTETEM

Historycznie niskie wskaźniki wypadkowości pokazują spadek o 19 % liczby uznanych wypadków przy pracy w porównaniu z I półroczem 2020 roku. Wysoki poziom bezpieczeństwa pracowników udało się utrzymać przy wciąż trwającym zagrożeniu COVID-19. Spółka uruchomiła także program dobrowolnych szczepień dla pracowników i ich bliskich, organizując m.in. mobilne punkty szczepień przy zakładach produkcyjnych Polskiej Miedzi.

INVESTOR KIT

Raport finansowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań zadanych podczas konferencji wynikowej H1 2021

Czat inwestorski [19 sierpnia 2021 r.]

III KWARTAŁ 2021

KGHM po III kwartałach 2021: rosnąca produkcja, bardzo dobre wyniki finansowe, ambitna polityka klimatyczna

Wzrost EBITDA przy zwiększeniu wyniku finansowego netto Spółki, wyższe przychody i zwiększenie wydobycia rudy miedzi – KGHM przedstawił wyniki finansowe za III kwartał 2021 roku. Firma opublikowała również Politykę Klimatyczną, która zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej już w 2050 roku.

Wyniki produkcyjne

Produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM  w III kwartałach tego roku była wyższa o 10,1% (9M/9M) i wyniosła 574 tys. ton.

Produkcja górnicza w Polsce w III kwartałach 2021 r. wyniosła 335,8 tys. ton miedzi w urobku. Do tego odnotowano wzrost wydobycia rudy (w wadze suchej) w stosunku do 9M 2020 roku. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił także wzrost produkcji miedzi elektrolitycznej o 28,2 tys. ton.

Wyniki finansowe i operacyjne

Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała wzrost skorygowanej EBITDA w porównaniu do 9M 2020

o 3 312 mln zł. Dotyczy to przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A. (+1 220 mln zł) oraz Sierra Gorda (+1 458 mln zł, blisko trzykrotny wzrost). Wpływ na takie wyniki miało m.in. zwiększenie przychodów na skutek korzystniejszych cen metali czy obniżenia kosztów podstawowej działalności operacyjnej.

Grupa Kapitałowa KGHM zwiększyła wynik finansowy netto na poziomie wyższym od zanotowanego po 9M 2020 o 3 590 mln zł (4,1-krotnie) przede wszystkim w związku z poprawą wyniku netto ze sprzedaży o 1 765 mln zł oraz wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia o 1 899 mln zł przy wyższym podatku CIT o 636 mln zł.

Utrzymująca się dobra koniunktura na rynku metali przyczyniła się z kolei do wzrostu przychodów Grupy Kapitałowej KGHM w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 5 mld zł. W omawianym okresie rosły notowania miedzi i srebra (wzrost o 57 proc. i 34 proc. odpowiednio). Wyższe były również notowania złota (wzrost o 4 proc.).

Polityka Klimatyczna

Główne założenia dokumentu przyjętego przez Zarząd KGHM dotyczą redukcji emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Następstwem Polityki Klimatycznej będzie Program Dekarbonizacji, który docelowo obejmie całą Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A.

Głównym celem Polityki Klimatycznej KGHM jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 (emisji bezpośrednich związanych przede wszystkim z działalnością produkcyjną firmy) i Zakresu 2 (emisji pośrednich związanych z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła, przy maksymalnej możliwej ich redukcji).

Główne kierunki ograniczania śladu węglowego obejmować będą m.in. wykorzystanie technologii wodorowych, rozwój elektromobilności, wdrożenie zaawansowanych technologii w ramach ciągu produkcyjnego, stopniowe odejście od wykorzystania energii elektrycznej i ciepła pozyskiwanych z rynku, na rzecz coraz większego wykorzystania własnych, bezemisyjnych źródeł energii, ciągłą poprawę efektywności energetycznej w oddziałach produkcyjnych i usprawnienie procesów technologicznych, a także wykorzystanie technologii CCS/CCU na potrzeby zagospodarowania pozostałego CO₂ emitowanego w procesach hutniczych.

Celem pośrednim jest redukcja łącznych emisji Zakresu 1 i Zakresu 2 do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku. Cele redukcyjne obejmujące całą Grupę Kapitałową KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszej połowie 2023 roku.

Z kolei kompleksowe nakłady inwestycyjne związane z realizacją działań ograniczających poziom emisji gazów cieplarnianych zostaną określone w ramach Programu Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM.

KGHM Polska Miedź S.A. emituje rocznie około 3,3 mln ton ekwiwalentu CO₂, z czego w przybliżeniu 40% stanowią emisje Zakresu 1, a 60% stanowią emisje Zakresu 2 według GHG Protocol.

Realizacja strategii firmy

KGHM konsekwentnie wdraża założenia strategii firmy, której cele zakładają m.in. zwiększenie produkcji ze źródeł własnych w tym z Odnawialnych Źródeł Energii. Spółka planuje kolejne elektrownie wiatrowe na łączną moc zainstalowaną ok. 50 MW.

W tym roku KGHM przystąpił do porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Firma jest również jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie powołania „Dolnośląskiej Doliny Wodorowej”. Oprócz tych działań spółka podpisała porozumienie z NuScale dotyczące przygotowań do realizacji budowy jądrowych źródeł energii.

Wszystkie działania Zarządu KGHM wpływają na dobrą kondycję finansową, ale też na ocenę firmy przez instytucje zewnętrzne. KGHM był w tym roku wielokrotnie nagradzany zarówno przez ekspertów rynku, organizacje branżowe i media.

Po pierwsze bezpieczeństwo

KGHM jest Liderem Bezpiecznej Pracy. Jesteśmy jedynym reprezentantem górnictwa podziemnego oraz przetwórstwa metali w gronie 27 przedsiębiorstw stanowiących ścisłą czołówkę w naszym kraju, jeżeli chodzi o standardy BHP – tzw. Złotych Liderów. W ubiegłym roku w całej Spółce o niemal 29 procent spadła liczba uznanych wypadków przy pracy. To pierwsza w historia tak niska liczba wypadków odnotowanych w KGHM Polska Miedź S.A. W ciągu ostatnich 10 lat liczba wypadków w firmie spadła o ponad 60 procent.

Troska o zdrowie załogi spowodowała, że KGHM podjął decyzję o odwołaniu tegorocznych uroczystości barbórkowych, poza możliwością organizacji akademii oddziałowych przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. Ze względu na ponowny wzrost zachorowań na koronawirusa w kraju, miedziowy gigant wstrzymał delegacje krajowe i zagraniczne. W spółce, tam gdzie jest to możliwe wprowadzana będzie praca zdalna.

Raport finansowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A. (dokument)

Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A. (ulotka)

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań zadanych podczas Konferencji Wynikowej 3Q2021

Czat inwestorski - 18 listopada

 

IV KWARTAŁ 2021

Rekordowe wyniki roczne Grupy Kapitałowej KGHM za 2021 rok

Wzrost produkcji, wzrost przychodów, rekordowy wynik operacyjny oraz solidny wynik netto – Grupa Kapitałowa KGHM podsumowuje 2021 rok, który zamknęła m.in. najwyższą w historii wartością skorygowanej EBITDA w wysokości 10,3 mld zł. Miedziowy gigant zanotował 6 proc. wzrost produkcji miedzi w całej grupie.

Doskonałe wyniki produkcyjne i finansowe

W 2021 r. GK KGHM zanotowała wzrost produkcji miedzi o 6,3 proc., tj. o 44,6 tys. ton więcej w relacji do 2020 roku. Wzrost dotyczył wszystkich segmentów Grupy, w szczególności Sierra Gorda SCM (+22,6 tys. ton dla udziału 55 proc.) oraz Polskiej Miedzi (+17,2 tys. ton). Wzrost wolumenów produkcji i sprzedaży, w połączeniu z dobrą koniunkturą na miedź, przełożył się na ponad 26 proc. wzrost przychodów grupy, które wyniosły 29,8 mld zł.

Grupa Kapitałowa KGHM zamknęła ubiegły rok wysoką wartością skorygowanej EBITDA, która wyniosła 10,3 mld zł. Aktywa netto wzrosły w stosunku do 2020 r. o 6,1 mld zł, osiągając na koniec 2021 r. poziom 27,1 mld zł. Wpływ na takie wyniki miało m.in. zwiększenie przychodów na skutek korzystniejszych cen metali, obniżenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej oraz skuteczne zarządzanie.

Miniony rok Grupa Kapitałowa KGHM zakończyła bardzo wysokim – drugim takim w historii - skonsolidowanym wynikiem netto, który wzrósł w stosunku do roku ubiegłego aż o 242,5 proc., do kwoty 6,2 mld zł. Wynik netto jednostkowy KGHM wzrósł o 190,6 proc. do 5,2 mld zł.

Zagraniczne projekty na plusie

W Sierra Gorda wzrosła zarówno produkcja miedzi płatnej (+ 28 proc.), jak i zysk operacyjny w wysokości 3,2 mld zł (prawie 2,4-krotny wzrost na 55 proc. udziale KGHM Polska Miedź). Sytuacja finansowa chilijskiej kopalni KGHM pozwoliła, pierwszy raz w historii, na odwrócenie przepływów finansowych do spółki matki.

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Pomimo zagrożenia spowodowanego pandemią, liczba zdarzeń wypadkowych w KGHM spadła z 213 w 2020 roku do 165 na koniec 2021 roku. Zmniejszyła się przede wszystkim liczba wypadków powodowanych przez ludzką nieostrożność.

W KGHM w 2021 roku odnotowany został rekordowo niski wskaźnik wypadkowości LTIFRKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM). Ukształtował się on na poziomie 5,63, co oznacza spadek o 23 proc. w porównaniu do 2020 roku i aż o 70 proc. w stosunku do 2010 roku.

Strategia i Polityka Klimatyczna

W 2021 roku zarząd KGHM przyjął Politykę Klimatyczną a następnie zaktualizował strategię spółki, dodając do 4e (elastyczność, efektywność, ekologia, e-przemysł), kolejne e, czyli energię. Wpisuje się to w plany inwestycyjne firmy związane z transformacją. Polityka Klimatyczna dotyczy redukcji emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Ambicją KGHM jest skuteczne zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii  i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię. Spółka posiada własne niskoemisyjne źródła wytwórcze zasilane paliwem gazowym. Rozwija też projekty OZE, w tym elektrownie fotowoltaiczne na terenach należących do KGHM.

Jednym z kluczowych projektów KGHM będzie wdrożenie małych modularnych reaktorów jądrowych (SMR – Small Modular Reactor). Spółka podpisała w tej sprawie umowę z amerykańskim dostawcą technologii, firmą NuScale Power. Do tego KGHM przystąpił do porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Firma zaangażowana jest również w budowę Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, widząc potencjał do wykorzystania wodoru m.in. w hutach.

Dobry sąsiad

W 2021 roku KGHM kontynuował działania związane z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa. W oddziałach firmy uruchomione zostały Mobilne Punkty Szczepień dla pracowników, ale też rodzin, znajomych i mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Skorzystało z nich kilka tys. osób.

Ze względu na sytuację na Ukrainie aktualnie KGHM wspiera akcje pomocowe, zarówno poprzez swoich wolontariuszy, jak i Fundację KGHM. Pracownicy firmy przyjmują uchodźców w swoich domach, organizują zbiórki darów czy zbiórki krwi dla potrzebujących. Firma wysłała na Ukrainę transporty leków i środków medycznych.

Investor kit:

Raport finansowy

Pomocnicze materiały do raportu rocznego 2021 w formie pdf (również w sekcji Centrum Wyników, Investor kit):

- Raport roczny RR 2021

- Skonsolidowany raport roczny SRR 2021

- Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_KGHM_i_GK_KGHM_2021

- Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych KGHM za 2021 roku

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań zadanych podczas Konferencji Wynikowej 2021

Czat inwestorski - 25 marca

2020

I KWARTAŁ 2020

Wyższa produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (+1%, 174 tys. ton), wyższa produkcja srebra (+3%, 335 ton) oraz o 25% wyższy zysk netto Grupy KGHM w I kwartale 2020 roku w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku

Skonsolidowany wynik netto KGHM w kwocie 690 mln PLN jest jednym z najwyższych zrealizowanych w ostatnich kwartałach. Grupa osiągnęła niższe przychody (-3%, 5.299 mln PLN) oraz EBITDA (-22%, 1.129 mln PLN) przy wyższym zysku netto (+25%, 690 mln PLN)

Przychody Grupy Kapitałowej KGHM osiągnęły w I kwartale 2020 roku wartość 5.299 mln PLN i były niższe o 189 mln PLN (-22%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zmniejszenie przychodów we wszystkich segmentach nastąpiło głównie w związku z mniej korzystnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi. Przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. wyniosły 4.225 mln PLN i były niższe o 91 mln PLN (-2%) niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Obniżenie przychodów Jednostki Dominującej wynika z niższych notowań miedzi przy korzystniejszym kursie walutowym USD/PLN i zwiększonym wolumenie sprzedaży srebra i złota. Spadek ceny miedzi o ponad 9%, nieco pomogły wzrosty cen srebra (+8,5%). Średnia cena miedzi w Q1 to 5637 $/tonę, srebra 16,91 $/uncję. Umocnienie dolara względem złotego nie było tak silne jak rok wcześniej.

Na poziomie skorygowanej EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM zanotowano zmniejszenie wskaźnika w podstawowych segmentach: KGHM Polska Miedź S.A. (-99 mln PLN, -10%), KGHM International (-118 mln PLN, -69%) oraz Sierra Gorda (-114 mln PLN, -52%).

INVESTOR KIT:

Raport okresowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Q&A

Czat inwestorski

Investor Factsheet

II kwartał 2020

Wysoka EBITDA, rekordowy wynik Sierra Gorda oraz utrzymany poziom produkcji mimo kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i uelastycznienie źródeł finansowania – to główne osiągnięcia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w II kwartale 2020 roku

Skorygowana EBITDA Grupy w II kwartale 2020 roku wyniosła rekordowe 1 522 mln PLN (wzrost o 244 mln PLN, +19% q/q). Ostatni tak wysoki jej poziom odnotowano w I kwartale 2017 roku, po dynamicznym wzroście cen miedzi. Wynik operacyjny Grupy wartościowo wspierany był przede wszystkim przez KGHM Polska Miedź S.A., która wypracowała EBITDA na poziomie 1 031 mln PLN. Wysoką EBITDA odnotowała również Sierra Gorda, która wykazała niemal 150% wzrost wyniku operacyjnego w porównaniu do II kwartału 2019 roku (do 324 mln PLN), co stanowi najwyższy w historii wynik tej kopalni. Jedynie KGHM International wykazał słabszy o 34% wynik EBITDA (110 mln PLN), chociaż w porównaniu do I kwartału br. taki wynik jest ponad 2x wyższy.

Skonsolidowany wynik netto Grupy KGHM w II kwartale br. wyniósł 9 mln PLN, co oznacza spadek o 409 mln PLN w porównaniu do II kwartału 2019 roku. Na zmianę wyniku wpłynęły głównie różnice kursowe (-237 mln PLN) oraz wyższa strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności (-147 mln PLN).

Produkcję Grupy KGHM, w sytuacji trwającego kryzysu pandemicznego COVID-19, udało się utrzymać na zbliżonych poziomach, założonych w planach na raportowany okres. Produkcja miedzi wyniosła 177 tys. ton, (tj. -1% vs II kwartał 2019 roku), natomiast produkcja srebra 373 ton (tj. -4% vs II kwartał 2019 roku, wzrost o 11% po słabszym I kwartale br.)

Koszt produkcji miedzi w koncentracie C1 w Grupie osiągnął poziom 1,58 USD/funt, co stanowiło aż 12% spadek w porównaniu do II kwartału poprzedniego roku, w przypadku KGHM Polska Miedź SA przede wszystkim dzięki osłabieniu się złotego względem dolara i niższego obciążenia podatkiem od kopalin, a jeśli chodzi o Sierra Gorda na skutek spadku kosztów operacyjnych, przy wzroście wolumenu sprzedaży miedzi.

Przychody Grupy Kapitałowej KGHM osiągnęły w II kwartale 2020 roku wartość 5 649 mln PLN i były niższe o 91 mln PLN (-2%) od analogicznego okresu roku poprzedniego. Zmniejszenie przychodów we wszystkich segmentach nastąpiło głównie w związku z mniej korzystnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi. Przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź S.A. w II kwartale 2020 roku wyniosły 4 672 mln PLN i były wyższe o 157 mln PLN (+3%) niż w porównywalnym okresie 2019 roku. Zwiększenie przychodów Jednostki Dominującej wynika z korzystniejszego kursu walutowego USD/PLN (+6%) oraz wyższych notowań srebra (+9%) i złota (+26%). Spadkowi ceny miedzi w II kwartale 2020 roku o ponad 12% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nieco pomogły wzrosty cen srebra (+10%). Średnia cena miedzi w II kwartale br. wynosiła 5 356 USD/tonę a srebra 16,38 USD/troz. W II kwartale 2020 roku nastąpiło wzmocnienie średniego kursu dolara względem notowań rok wcześniej (4,0966 USD/PLN vs 3,8119 USD/PLN).

Na poziomie skorygowanej EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM zanotowano zwiększenie tego wskaźnika w podstawowych segmentach: KGHM Polska Miedź S.A. (+111 mln PLN, +12%) oraz Sierra Gorda (+193 mln PLN, +147%), a zmniejszenie EBITDA w KGHM International (-56 mln PLN, -34%).

INVESTOR KIT:

Raport finansowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań zadanych podczas konferencji wynikowej za I półrocze 2020

Czat inwestorski

III kwartał 2020

Trzeci kwartał z dobrymi efektami – KGHM poinformował o wynikach finansowych po 9 miesiącach 2020 r.

KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiła wyniki finansowe za III kwartał 2020 roku. Dzięki przyjętej przez zarząd strategii, konsekwentnym decyzjom i elastyczności, mimo pandemii, Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała rekordowy poziom zysku operacyjnego EBITDA i utrzymała pełną zdolność operacyjną swoich aktywów. KGHM raportuje stabilną produkcję przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i dyscypliny kosztowej.

- Raportujemy efekty 9 miesięcy wytężonej pracy. Okres dość trudny dla firmy a związany oczywiście z pandemią koronawirusa, z którą zmaga się cały świat. Dobra informacja: ten czas przeszliśmy bardzo dobrze, biorąc pod uwagę wymagające okoliczności. Kończymy kwartał rekordowym wynikiem EBITDA, w skali Grupy Kapitałowej w Polsce oraz za granicą. Wyniki mówią same za siebie. Przed nami kolejne miesiące działalności w zagrożeniu pandemicznym, ale KGHM świetnie sobie radzi. Przede wszystkim dzięki zaangażowanej załodze i poczuciu naszej odpowiedzialności za firmę – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Solidne wyniki finansowe

Wzrost EBITDA Grupy Kapitałowej o 306 mln PLN do rekordowego poziomu 4 418 mln PLN dotyczy przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A. (+184 mln PLN; +6%) oraz Sierra Gorda (+257 mln PLN; +49%). Przyrost jest wynikiem m.in. zwiększenia przychodów z tytułu wyższej o 160 mln PLN korekty przychodów z tytułu transakcji zabezpieczających, korzystniejszego kursu walutowego USD/PLN (+3%) oraz wyższych notowań srebra (+22%) i złota (+27%) przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej.

Przychody KGHM Polska Miedź S.A. zrealizowane w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. wyniosły 13 360 mln PLN, co oznacza dwuprocentowy wzrost w porównaniu do okresu sprzed epidemii (trzy kwartały 2019 r.). EBITDA spółki również zanotowała wzrost - z 2 868 mln PLN do 3 052 mln PLN po dziewięciu miesiącach 2020 r. Co ważne zarówno przychody, jak i EBITDA zostały zrealizowane z nadwyżką.

Głównym źródłem wyników operacyjnych Grupy były zyski KGHM Polska Miedź S.A., która zwiększyła EBITDA (trzeci kwartał do trzeciego kwartału) o 18%. Sierra Gorda zanotowała dwa razy wyższą EBITDA w stosunku do III kwartału 2019 r., jest to najwyższy taki wynik w historii tej kopalni. Również KGHM International wykazał 30% wyższą EBITDA w porównaniu do III kwartału 2019 roku.

Spadek skonsolidowanego wyniku netto o 494 mln PLN (-30%) jest przede wszystkim efektem pogorszenia wyniku na podstawowej działalności o 122 mln PLN, zmniejszeniem wyniku z różnic kursowych o 218 mln PLN oraz niższym wynikiem z realizacji i wyceny instrumentów pochodnych o 137 mln PLN.

Grupa KGHM raportuje kolejny kwartał stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej. Dług netto Grupy Kapitałowej spadł w ciągu 9 miesięcy 2020 roku o 478 mln PLN do poziomu 6 413 mln PLN.

Stabilna produkcja

Produkcja miedzi płatnej Grupy Kapitałowej była nieznacznie niższa niż w okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. i wyniosła 521 tys. ton. Mniejsza produkcja Cu w KGHM Polska Miedź S.A. związana była z ograniczoną podażą złomów miedzi w I półroczu br. oraz postojem remontowym Huty Miedzi Głogów I. Spadek produkcji Cu w KGHM INTERNATIONAL spowodowany był ograniczoną produkcją w Zagłębiu Sudbury głównie z powodu wstrzymania kopalni Morrison po pierwszym kwartale 2019, oraz mniejszą produkcją w kopalni Robinson oraz Franke wynikającą z przerobu niższej jakościowo rudy (strefa przejściowa w Robinson, wyższa zawartość węglanów na Franke).

Z drugiej strony produkcja miedzi w kopalni Sierra Gorda wzrosła o 35% w wyniku eksploatacji rudy o wyższej zawartości metalu oraz większego wydobycia. W porównaniu do trzech kwartałów 2019 r. wzrósł wskaźnik efektywności wykorzystania aktywów produkcyjnych Sierra Gorda. Jest to efekt działań zapobiegawczych w celu zminimalizowania ilości awarii, a w konsekwencji mniejszej liczby nieplanowanych przestojów remontowych.

Inne metale (w tym srebro) również zanotowały niższe wolumeny, przede wszystkim związane z postojem remontowym Huty Miedzi Głogów I: srebro niżej o -3% (z 1031 t do 997 t w okresie trzech kwartałów 2020 roku), TPM niżej o -8% (z 157 tys. troz do 145 tys. troz w okresie trzech kwartałów 2020 roku) i molibden o -17% (z 8,8 mln funtów do 7,3 mln funtów w okresie trzech kwartałów 2020 roku, głównie związane ze spadkiem produkcji w Sierra Gorda (eksploatacja rudy o niższych zawartościach Mo, niższy uzysk)).

Od wybuchu pandemii na przełomie lutego i marca 2020 r. w KGHM Polska Miedź S.A., a także w żadnej z kopalń zagranicznych Grupy nie zanotowano przestojów produkcyjnych, których bezpośrednim powodem byłaby pandemia.

Od początku drugiego kwartału 2020 r. notowania miedzi rosną i w rezultacie za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosły 22 931 PLN/t, co oznacza poziom nieistotnie odbiegający od poziomu zanotowanego w analogicznym okresie 2019 r. (23 115 PLN/t). Korzystnie kształtowały się również notowania srebra i złota, które wobec niepewnej sytuacji gospodarczej podrożały w porównaniu do sytuacji sprzed roku odpowiednio o 24% i 31% (w PLN).

Skutki spadku cen metali w pierwszych miesiącach 2020 r. w znacznym stopniu zostały ograniczone w wyniku osłabienia złotego oraz systematycznie prowadzonej polityce zabezpieczeń. Spółka konsekwentnie realizuje strategię, która zakłada utrzymanie stabilnego poziomu produkcji z aktywów krajowych i zagranicznych oraz poziomu kosztów gwarantujących bezpieczeństwo finansowe i bezpieczeństwo pracy.

Miedziowy gigant w obliczu pandemii COVID-19

KGHM na bieżąco realizuje działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom. Dyscyplina załogi oraz systematyczne monitorowanie zagrożeń i wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom pozwoliły utrzymać pełną zdolność operacyjną aktywów KGHM. Spółka prowadzi liczne kampanie edukacyjne i informacyjne, udostępniła pracownikom specjalną infolinię oraz służy pomocą psychologiczną osobom pozostającym w izolacji, przy współpracy z personelem medycznym MCZ.

Spółka wspiera walkę z COVID – 19 przy współpracy z instytucjami państwowymi. KGHM przystąpił do rządowego programu Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom. Firma, przy wsparciu wolontariuszy, regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Caritasu i lokalnych NGOs, przygotowała plan działań zwiększający bezpieczeństwo seniorów. KGHM m.in. przekaże osobom potrzebującym pakiety ze środkami bezpieczeństwa, w tym środkami do dezynfekcji.

Dodatkowo KGHM pomoże organizacyjnie w tworzeniu dodatkowych miejsc w szpitalach tymczasowych dla pacjentów chorych na koronawirusa na Dolnym Śląsku. Baza w regionie powiększy się o ponad 200 łóżek szpitalnych w Lubinie, Legnicy i w Wałbrzychu.

Konsekwentnie prowadzone inwestycje

Zgodnie z założeniami KGHM realizuje budżet nakładów inwestycyjnych. Do końca trzeciego kwartału b.r. wydatkowano 71% planowanych nakładów. Największy udział w strukturze  poniesionych nakładów dotyczy realizacji Programu Udostępnienia Złoża oraz Rozbudowa OUOW Żelazny Most – Kwatera Południowa. Inne cele inwestycyjne obejmują m.in. uzbrojenie rejonów górniczych, dostosowanie instalacji technologicznych do wymogów Konkluzji BAT, eksplorację złóż w kraju oraz unowocześnienie systemów IT w ramach Programu KGHM 4.0.

Coraz większe znaczenie dla funkcjonowania Spółki mają inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Dążenie do redukcji emisji CO2 i zwiększenia przewidywalności kosztów energii powoduje, że inwestycje takie jak projekty związane z energią słoneczną, będą miały istotne znaczenie dla Spółki i są zgodne ze Strategią na lata 2019-2023.

KGHM w najbliższej przyszłości czeka konsekwentna realizacja programów optymalizacyjnych w całej Grupie Kapitałowej. KGHM będzie prowadzić racjonalny i odpowiedzialny program inwestycyjny, realizować program udostępnienia złoża w obszarach koncesyjnych Spółki oraz Program Rozwoju Energetyki.

INVESTOR KIT:

Raport finansowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań zadanych podczas konferencji wynikowej

Czat inwestorski [23-11-2020]

Czat inwestorski, Konferencja WallStreet SII [27-11-2020]

Czat inwestorski [17-02-2021]

 

IV kwartał 2020

Rekordowy wynik operacyjny oraz solidne efekty finansowe – KGHM Polska Miedź S.A. przedstawiła podsumowanie 2020 roku

KGHM Polska Miedź S.A. zaprezentowała wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za 2020 rok. Miedziowy gigant może pochwalić się najwyższym od czasu akwizycji aktywów zagranicznych poziomem zysku operacyjnego Grupy. EBITDA przekroczyła 6,6 mld zł, to o 27 proc. więcej niż w poprzednim roku. Spółka zachowała pełną zdolność operacyjną aktywów.

KGHM odnotował bardzo dobre wyniki sprzedaży w Grupie. Przełożyło się to na 4 proc. wzrost przychodów w ujęciu rocznym, do poziomu 23,6 mld zł. Efekty ubiegłorocznych działań zarządczych to również bezpieczeństwo i utrzymanie zatrudnienia dla tysięcy pracowników, optymalizacja kosztowa oraz istotny spadek zadłużenia.

- Pomimo niespotykanej na tę skalę zmienności otoczenia, na żadnym etapie ciągłość procesów w Grupie nie była zagrożona. Z tego jestem bardzo dumny. Wymagało to ciężkiej pracy i zaangażowania całej załogi. Z powodzeniem realizowaliśmy firmową Strategię, która zakłada utrzymanie stabilnego poziomu produkcji w kraju i za granicą. Ważne były decyzje gwarantujące bezpieczeństwo finansowe oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Wszystko zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Stabilna produkcja w KGHM

Od wybuchu pandemii w KGHM Polska Miedź S.A., a także w żadnej z kopalń zagranicznych Grupy nie było przestojów produkcyjnych. W segmentach KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz KGHM Polska Miedź S.A. wystąpił nieznaczny spadek produkcji odpowiednio o 9,6 tys. t i 5,2 tys. t miedzi płatnej.

Niższa od ubiegłorocznej produkcja KGHM Polska Miedź S.A. wynikała z mniejszej zasobności i miąższości eksploatowanego złoża, jak również z ograniczonej podaży złomów miedzi w I półroczu 2020 r. oraz planowanego postoju remontowego w HM Głogów I.

Produkcja miedzi płatnej KGHM INTERNATIONAL LTD. była niższa od założonej w budżecie o 4,8 tys. ton (-7 proc.) na skutek niższego wolumenu produkcji w kopalni Franke oraz kopalniach Zagłębia Sudbury. Natomiast produkcja metali szlachetnych była o 3,3 tys. ton (+5 proc.) wyższa od przyjętej w budżecie, co jest pochodną wzrostu produkcji tych metali w kopalni Robinson oraz kopalniach Zagłębia Sudbury.

Sierra Gorda zakończyła 2020 r. produkcją miedzi płatnej na poziomie o 3,0 tys. ton (+4 proc.) wyższym od założonego w budżecie, ze względu na zwiększenie wolumenu przerobu rudy oraz wyższy uzysk miedzi.

Solidne wyniki finansowe KGHM

W 2020 r. Grupa KGHM zanotowała wzrost produkcji miedzi do poziomu 709 tys. ton. Taki poziom został osiągnięty przy koszcie C1 wynoszącym 1,59 USD/funt. Motorem wzrostu był o 37 proc. wyższy wynik segmentu Sierra Gorda S.C.M. (+22,3 tys. ton dla udziału 55 proc.), przede wszystkim w efekcie zwiększenia przerobu rudy i wyższej zawartości miedzi.
W 2020 r. w Sierra Gorda kontynuowane były prace poprawiające efektywność wykorzystania aktywów oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych.

Zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym ze Strategii dotyczącym optymalizacji kosztowej w całej Grupie, udało się w znacznej części zbilansować inflację kosztową. Istotny wpływ na wartość kosztów podstawowej działalności operacyjnej Oddziałów KGHM w Polsce miało wykorzystanie zapasów. W efekcie przełożyło się to na wyższy wolumen sprzedaży. Koszty ogółem według rodzaju za 2020 r. w relacji do 2019 r. były wyższe o 3 proc. głównie z uwagi na wyższe zużycie wsadów obcych oraz wyższy podatek od wydobycia niektórych kopalin.

W 2020 r. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wykazywała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Saldo środków pieniężnych w 2020 r. uległo zwiększeniu o 1 506 mln zł i na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 2 522 mln zł. 

Na koniec 2020 roku wskaźnik zadłużenia, mierzony relacją długu netto do EBITDA, spadł do poziomu 0,9 z 1,5 na koniec roku poprzedniego. Wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła 42 780 mln zł i była wyższa w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2019 r. o 3 371 mln zł.

Kapitał własny KGHM na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 21 081 mln zł i był wyższy o 879 mln zł od wartości na koniec 2019 r. Z kolei osiągnięty w kwocie 1 797 mln zł zysk netto, był o 26,5 proc. wyższy od ubiegłorocznego.

Bezpieczeństwo w KGHM

W 2020 roku w GK KGHM odnotowany został rekordowo niski wskaźnik wypadkowości LTIRFKGHM (Lost Time Injury Frequency Rate KGHM). Wyniósł on 7,3, co oznacza spadek o 29 proc. w porównaniu do 2019 roku i aż o 61 proc. w porównaniu do 2010 roku. Także KGHM INTERNATIONAL LTD. w 2020 roku, pomimo wyjątkowo trudnych warunków narzuconych przez pandemię, odnotowało najlepszy w historii wynik pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.

KGHM nie zwalnia inwestycyjnego tempa

Miedziowa spółka kontynuuje Program Udostępniania Złoża, w tym prace związane z głębieniem szybu GG-1 Głogów Głęboki–Przemysłowy. Strategiczna inwestycja w budowę Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most przebiega zgodnie z harmonogramem. W obszarze hutnictwa firma prowadzi projekty inwestycyjne związane z modernizacją i optymalizacją Huty Miedzi Głogów I.

Ważne miejsce zajmują w KGHM projekty związane z ochroną środowiska i zmniejszeniem wpływu na otoczenie. W Hucie Miedzi Legnica i w Hucie Miedzi Głogów prowadzone były działania dostosowujące instalacje hutnicze do konkluzji BAT. Nowa Instalacja Oczyszczania Gazów w Hucie Miedzi Legnica, której budowa ruszyła w 2020 roku, docelowo zmniejszy ładunek resztkowych zanieczyszczeń aż o 99 proc.

W ubiegłym roku KGHM prowadził również projekty związane z energetyką, w tym OZE. Na koniec 2020 roku 22,42 proc. ogólnego zużycia energii w KGHM pochodziło ze źródeł własnych, wliczając w to produkcję z bloków gazowo – parowych.

W ramach prowadzonego w spółce Programu Rozwoju Energetyki przyjęta została Koncepcja Programowo-Przestrzenna, która zakłada zwiększenie zainstalowanej mocy w dwóch projektach elektrowni fotowoltaicznych. Elektrownie te powstaną na terenach oddziałów KGHM. W grudniu 2020 roku KGHM ZANAM uruchomił pierwszą w Polsce elektrownię fotowoltaiczną w technologii 4.0.  

Plany inwestycyjne i rozwojowe na 2021 rok są zgodne z obowiązującą i konsekwentnie realizowaną Strategią firmy. Projekty zostały doprecyzowane w opublikowanym ambitnym budżecie KGHM. W bieżącym roku KGHM zakłada utrzymanie stabilnych wyników ekonomiczno-finansowych oraz bezpiecznego poziomu zadłużenia.

KGHM w walce z pandemią

KGHM na bieżąco realizuje działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom. Spółka wprowadziła restrykcyjne procedury związane z reżimem sanitarnym, z założeniem stopniowej normalizacji sytuacji wraz z postępem szczepień przeciwko wirusowi. KGHM prowadzi liczne kampanie edukacyjne i informacyjne dla pracowników oraz reaguje na wytyczne Ministerstwa Zdrowia.

Firma wspiera walkę z COVID–19 przy współpracy z instytucjami rządowymi. KGHM przystąpił m.in. do programu Solidarnościowy Korpus Pomocy Seniorom. Miedziowy gigant pomaga organizacyjnie w tworzeniu dodatkowych miejsc w szpitalach tymczasowych dla pacjentów chorych na koronawirusa na Dolnym Śląsku. Specjalne placówki powstały w Wałbrzychu i Legnicy. W Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubinie również funkcjonuje oddział dla chorych na COVID–19.

INVESTOR KIT:

Raport finansowy

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Czat inwestorski [29-03-2021]

Transmisja

Transkrypcja

Zestawienie pytań zadanych podczas konferencji wynikowej

Pomocnicze materiały do raportu rocznego za rok 2020 w formacie pdf:

- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok

- Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2020 roku

 

2019

I KWARTAŁ 2019

Rekordowa kwartalna produkcja miedzi i najwyższa EBITDA

W pierwszym kwartale 2019 produkcja miedzi płatnej w całej Grupie KGHM wzrosła o 21 proc. do poziomu 173 tys. ton. Grupa utrzymała również bardzo dobre wyniki produkcji srebra metalicznego i innych metali szlachetnych. Zanotowała także istotny wzrost przychodów. Zwiększenie przychodów o 1,2 mld zł we wszystkich segmentach Grupy to przede wszystkim skutek wyższego wolumenu sprzedaży miedzi i srebra oraz korzystniejszego kursu walutowego.

Na zwiększenie wyniku netto Grupy Kapitałowej o 113 mln zł wpłynęły przede wszystkim poprawa wyniku operacyjnego oraz różnice kursowe.

- Najlepsza EBITDA Grupy od roku, najlepsze wyniki produkcyjne KGHM Polska Miedź S.A. od 3 lat, wreszcie wzrost wyniku netto to rezultat konsekwentnej realizacji Strategii KGHM przyjętej w końcu ubiegłego roku. Mamy za sobą kolejny kwartał z pozytywnymi efektami stabilizacji produkcji i poprawy rentowności – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Cieszy nas spadek kosztu C1. Nowe projekty, w tym prowadzenie polityki zakupowej, pozwolą nam na stabilizację naszych kosztów.

Wyższa produkcja miedzi elektrolitycznej w KGHM Polska Miedź S.A. to wynik wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych. W roku ubiegłym Spółka przygotowywała się do postoju remontowego HM Głogów II i tworzyła zapasy anod miedzianych produkowanych jako zabezpieczenie produkcji miedzi elektrolitycznej na okres planowanej przerwy.

Produkcja miedzi i srebra metalicznego jest wyższa od zanotowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego, dzięki uruchomieniu instalacji do prażenia koncentratu miedzi oraz przerobowi koncentratów własnych z zapasu. Nowa inwestycja zwiększyła dyspozycyjność instalacji hutniczych. Mniejsze wydobycie urobku jest skutkiem wstrząsu, który nastąpił 29 stycznia w Zakładach Górniczych Rudna. Produkcja miedzi w koncentracie jest nieznacznie niższa niż w pierwszych 3 miesiącach 2018 roku.

Sierra Gorda

W I kwartale 2019 r. Sierra Gorda S.C.M. wyprodukowała 26,8 tys. t miedzi i 5,5 mln funtów molibdenu, co w stosunku do analogicznego kwartału 2018 r., oznacza wzrost produkcji Cu o 23 proc. oraz spadek w Mo o 24 proc. Wyższa produkcja miedzi płatnej w Sierra Gorda to efekt większego wydobycia i przerobu rudy.

- Sierra Gorda przekroczyła założenia planu produkcyjnego. Nasze działania optymalizacyjne, przede wszystkim zmiany w sposobie zarządzania, działają: zmniejszył się koszt produkcji C1, zwiększa się produkcja. Mamy bardzo dobre relacje z japońskimi wspólnikami oraz władzami w Chile. Wszystko to pozwala nam optymistyczniej spojrzeć na inwestycje w Sierra Gorda - powiedział Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu KGHM ds. aktywów zagranicznych.

Spadek produkcji molibdenu o 1,7 mln funtów wynika z charakterystyki złoża i planowanej sekwencji wydobycia. Ta zakłada wydobycie ze stref zawierających mniejszą ilość molibdenu w stosunku do rudy eksploatowanej w poprzednich latach. W związku z tym, pomimo wzrostu ilości przerobionej rudy oraz zwiększenia uzysku Mo, produkcja molibdenu płatnego była niższa. Spółka obniżyła także koszt jednostkowy produkcji miedzi (C1). Spadek C1 wystąpił pomimo ograniczeń w wydobyciu molibdenu, a tym samym niższych przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących.

Realizacja projektów strategicznych

W I kwartale 2019 r. rozpoczęto wdrażanie Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023. Spółka realizuje założone programy i projekty strategiczne w poszczególnych obszarach Strategii.

W ramach poprawy efektywności głównego ciągu technologicznego w zakładach w Polsce KGHM kontynuuje realizację projektów służących automatyzacji ciągów produkcyjnych Oddziałów Górniczych. Spółka realizuje zadania ograniczające zużycie energii, zgodnie z wdrożonym w Spółce Systemem Zarządzania Energią. Zakończono też realizację podstawowych zadań w ramach projektów związanych z dostosowaniem infrastruktury technicznej do zmiany technologii hutniczej w Hucie Miedzi Głogów I.

W Hucie Miedzi Legnica trwają końcowe prace związane z zabudową pieca WTR, maszyny odlewniczej oraz instalacji odpylającej. Realizowano testy funkcjonalne poszczególnych elementów ciągu technologicznego pieca WTR, których zakończenie planowane jest na maj 2019 r. a uruchomienie i rozruch technologiczny pieca WTR zaplanowano na II kwartał 2019 r. Ponadto w obu hutach realizowany jest program dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs).

Kontynuowane są prace budowlane Kwatery Południowej w Zakładzie Hydrotechnicznym oraz przy budowie Szybu GG-1. W ramach Programu Udostępnienia Złoża trwają prace przygotowawcze do budowy Szybu GG-2. W Sierra Gorda kontynuowane są prace służące optymalizacji i zwiększeniu procesu przerobu rudy siarczkowej.

W obszarze finansów w pierwszym kwartale 2019 r. przeprowadzono szczegółowe analizy sytuacji krajowych spółek zależnych oraz analizę efektywności narzędzi trade finance. KGHM dąży do poprawy bieżącej płynności firmy oraz zabezpieczania ryzyka transakcyjnego. Przygotowano model określający wpływ faktoringu należności i faktoringu dłużnego na wskaźnik cyklu konwersji gotówki oraz wskaźniki zadłużenia. W Spółce rozwijany jest program faktoringowy po stronie należności oraz wdrażany faktoring dłużny. KGHM ogłosił zamiar emisji obligacji do 2 mld zł w 2019 roku.

INVESTOR KIT:

Raport okresowy

Zestawienie wyników [xls]

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Czat inwestorski

II KWARTAŁ 2019

KGHM: solidne wzrosty pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych

Kolejne rekordy w produkcji miedzi i wynikach finansowych odnotowała Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. W pierwszym półroczu tego roku zarobiła netto 970 mln zł, czyli o 59 procent więcej niż w tym samym okresie roku 2018. Jednym z zauważalnych trendów jest konsekwentny wzrost produkcji w Grupie Kapitałowej, w tym w chilijskiej Sierra Gorda. W samym drugim kwartale 2019 r. produkcja miedzi płatnej w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosła prawie 145 tys. ton. To najlepszy wynik kwartalny od trzeciego kwartału 2015 r. W porównaniu do drugiego kwartału 2018 r. produkcja wzrosła o 24%.

Finansowe rekordy

Wysoki zysk netto osiągnięty przez Grupę KGHM idzie w parze z rekordowymi przychodami na poziomie 11,2 mld zł oraz znakomitą EBITDA, która wyniosła 2,7 mld zł. W tym samym okresie 2018 roku, przychody wyniosły 9,4 mld zł, przy EBITDA na poziomie 2,6 mld zł. Oznacza to wzrost EBITDA o 7 procent i wzrost przychodów aż o 19 procent (pierwsze półrocze tego roku w stosunku do pierwszego półrocza 2018).

Znacznie lepsze wyniki produkcyjne i finansowe w stosunku do analogicznego okresu 2018 zostały osiągnięte pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej.

- Konsekwentnie realizujemy strategię, stawiamy na doskonałe zarządzanie i efektywność pracy. To skutkuje świetnymi wynikami. Opublikowane dane jasno pokazują, że dobrze analizujemy trendy i kwartał po kwartale budujemy coraz silniejszą pozycję firmy nie tylko teraz, ale na długie lata - podkreśla Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Grupa Kapitałowa osiągnęła w pierwszych sześciu miesiącach tego roku zysk netto wyższy o 359 mln zł niż w ciągu 6 miesięcy 2018 roku, a jej przychody wzrosły o 1,8 mld zł. Tak istotne dodatnie dynamiki zostały zrealizowane pomimo spadku o około 11 procent średniorocznych cen miedzi.

W I półroczu br. KGHM wyemitował również obligacje, z sukcesem pozyskując z rynku 2 mld złotych.

- Osiągnięcie imponującego skonsolidowanego wyniku netto, w wysokości 970 mln zł oraz znaczący wzrost przychodów oraz EBITDA w Grupie związane są z większą sprzedażą miedzi i srebra oraz korzystnego kursu walutowego metali, który okazał się na tyle silny że zminimalizował wpływ niższych notowań metali na rynku w ostatnich sześciu miesiącach – wyjaśnia Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wiceprezes ds. finansowych, KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej miedzi i srebra oraz tańsze koncentraty

Zanotowane dobre wyniki finansowe istotnie związane są z lepszą niż w 2018 roku produkcji. Spółka wyprodukowała więcej miedzi elektrolitycznej w polskich aktywach oraz więcej miedzi płatnej w chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Grupa odnotowała też spadek kosztów produkcji koncentratu miedzi C1.

Cała Grupa Kapitałowa wyprodukowała w pierwszym półroczu tego roku 352 tysiące ton miedzi płatnej, czyli o 19 procent więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Przekroczenie planu produkcji miedzi elektrolitycznej, do poziomu 287 tysięcy ton, związane jest ze wzrostem dyspozycyjności ciągów technologicznych.

- Wysoką produkcję metali osiągnięto pomimo prowadzonych w tym samym czasie ambitnych inwestycji, które częściowo spowolniały pracę w naszych hutach przetwarzających koncentrat. W Hucie Legnica uruchomiono długo oczekiwany piec WTR - przypomina wiceprezes ds. produkcji, Radosław Stach.

Wśród danych za pierwsze półrocze tego roku, na uwagę zasługuję 47 procentowy wzrost produkcji srebra (713 ton), w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (485 ton).

Chilijska kopalnia Sierra Gorda odnotowała w ostatnim półroczu stabilny wzrost produkcji miedzi płatnej. Jest to efekt przeprowadzonych działań reorganizacyjnych co umożliwiło systematyczne zwiększenie wydobycia i przerobu rudy. Zwiększenie wydobycia w kopalni Sierra Gorda wpłynęło również na wzrost produkcji metali szlachetnych, w tym srebra oraz złota. Spadek produkcji molibdenu związany był z wydobyciem ze stref z mniejszą zawartością tego metalu w stosunku do rudy eksploatowanej w poprzednich latach. Produkcja miedzi w koncentracie w Sierra Gorda w pierwszym półroczu tego roku wyniosła 53,2 tys. ton a molibdenu ponad 10 mln funtów.

- Optymalizacja pracy zakładu przeróbczego Sierra Gorda umożliwia stopniowe zwiększenie wolumenu przerobu rudy oraz usprawnienie efektywności procesu produkcji. Nasze prace są ukierunkowane na maksymalizację wartości istniejącej infrastruktury kopalni – mówi wiceprezes ds. aktywów zagranicznych, Paweł Gruza.

W pierwszym półroczu tego roku spółka zarejestrowała spadek produkcji w KGHM International, spowodowany mniejszą produkcją z kopalni Morrison, oraz przejściowo w kopalni Robinson, której nie zrekompensowała wyższa produkcja w kopalniach Carlota i Franke. Dobrą informacją jest znaczne przekroczenie, w stosunku do analogicznego okresu roku 2018, produkcji srebra w Zagłębiu Sudbury, które było wynikiem zmiany obszaru wydobycia i bogatszej zawartości surowców w kopalni McCreedy.

Konsekwentna realizacja inwestycji strategicznych

Niepewne otoczenie makroekonomiczne determinuje spółkę do szczególnej dyscypliny w zakresie realizacji przyjętej strategii w ramach Programu 4.0. Zakłada ona m.in. racjonalną gospodarkę złożem LGOM, optymalizację produkcji hutniczej, stopniową automatyzację ciągów produkcyjnych oraz wdrażanie programów ograniczających zużycie energii. Spółka kontynuuje także takie programy jak BATAs, poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz projekt gospodarki o obiegu zamkniętym.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2019 Grupa przeznaczyła na inwestycje ponad 1,6 mld zł. KGHM uruchomił m.in. największą inwestycję w historii Huty Miedzi „Legnica” – piec WTR. Wszystkie projekty rozwojowe przebiegają zgodnie z planem.

W zakresie wdrażania strategii, w pierwszym półroczu 2019 r., w Spółce koncentrowano się na procesie dekompozycji założeń strategicznych, stanowiących fundament dla procesu operacjonalizacji strategii. Równolegle do trwającego procesu operacjonalizacji, w Spółce prowadzono kluczowe dla jej funkcjonowania i rozwoju działania. Kontynuowano projekty o strategicznym charakterze, których ukończenie stanowi priorytet Spółki. Realizacja strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM przebiegała bez zakłóceń mogących mieć wpływ na cele strategiczne.

INVESTOR KIT:

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie zarządu

Zestawienie wyników [xls]

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Czat inwestorski

III KWARTAŁ 2019

KGHM z wyższą produkcją, rosnącą EBITDA i zyskiem netto

KGHM po 9 miesiącach 2019 roku notuje zwiększoną produkcję miedzi, kształtuje się ona na poziomie 530 tys. ton, czyli jest o 14 procent wyższa niż po dziewięciu miesiącach roku 2018. Wyniki o 16 proc. poprawiła także Sierra Gorda w Chile. KGHM Polska Miedź S.A. odnotowała 71 procent wyższy zysk niż w analogicznym okresie 2018 roku mimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych! Zysk netto po trzech kwartałach wzrósł do 1 666 mln zł.

W samym trzecim kwartale Grupa KGHM zarobiła 696 mln zł, co jest aż o 91 procent więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Wzrost przychodów nastąpił we wszystkich segmentach Grupy – najistotniejszy w KGHM Polska Miedź S.A. – 15 proc. EBITDA Grupy KGHM po dziewięciu miesiącach wyniosła 4 112 mln zł i była wyższa o 8 proc.

Dobre wyniki wiążą się z poprawą parametrów produkcji. Produkcja miedzi płatnej w samym trzecim kwartale 2019 r. wyniosła 178 tys. t (poprawa o 4 proc.). Nie zawiodło również srebro, gdzie wzrost procentowy produkcji był jeszcze wyższy – 22 proc. Produkcja srebra wyniosła 1 031 tony do 848 ton po dziewięciu miesiącach 2018 r. Dla wszystkich głównych metali – miedź, srebro, metale szlachetne, molibden, plan produkcji został zrealizowany z kilkuprocentową nadwyżką.

Tak dobre wyniki zostały osiągnięte pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych w okresie dziewięciu miesięcy 2019 roku. Cena miedzi spadła średnio o 9 procent, srebra o 1,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W tym samym okresie wsparciem dla wyniku przychodowego było umocnienie kursu USD wobec polskiego złotego o 7,6 procent.

Na wyniki produkcyjne i finansowe Grupy KGHM największy wpływ miały przede wszystkim wyniki Spółki Matki – KGHM Polska Miedź S.A. Sytuacja w spółce zdecydowanie poprawiła się w stosunku analogicznego okresu roku 2018 ze względu na zakończenie oraz optymalizację istotnych inwestycji, takich jak: piec zawiesinowy w HM Głogów I oraz pomocnicza instalacja do prażenia koncentratu. Poprawne funkcjonowanie tych inwestycji, ważnych z punktu widzenia ciągu technologicznego, miało istotny wpływ na osiągnięte wyniki.

Wyniki sukcesywnie poprawia także kopalnia Sierra Gorda w Chile. Produkcja miedzi wzrosła do 11,3 tys. ton. Głównym czynnikiem powodującym wzrost produkcji było wyższe wydobycie i przerób rudy oraz wzrost uzysku miedzi w procesie przerobu. Eksploatacja dotyczyła stref wydobywczych charakteryzujących się lepszą jakością rudy, czego odzwierciedleniem jest wzrost zawartości miedzi w przerabianej rudzie. Wyższy przerób rudy oraz zawartość złota miały wpływ na wzrost produkcji złota aż o 44 proc. Produkcja molibdenu wyniosła 23 proc. 

mniej ze względu na mniejszą zawartość tego metalu w przerabianej rudzie, co było wcześniej przewidziane ze względu na charakterystykę eksploatowanego złoża.

Poprawa parametrów na wszystkich polach, zarówno finansowych, jak i produkcyjnych jest efektem realizowanej żelazną ręką strategii KGHM zakładającej optymalizację w zakresie: dostosowania modelu funkcjonowania Grupy KGHM do otoczenia rynkowego, poprawę efektywności wykorzystania zasobów oraz procesów produkcji, integrację Grupy KGHM wokół idei rozwoju zrównoważonego rozwoju oraz transformację technologiczną w ramach Programu 4.0.

INVESTOR KIT:

Raport okresowy

Zestawienie wyników [xls]

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Czat inwestorski

IV KWARTAŁ 2019

Rekordowa produkcja i wyższe przychody KGHM mimo niesprzyjających warunków

Wyższa produkcja miedzi płatnej (+11 proc.), rekordowa produkcja srebra (+18 proc.), wyższe o 11 proc. przychody Grupy Kapitałowej, o 5 proc. wyższa EBITDA oraz uruchomienie nowych inwestycji w oddziałach. Tak Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. zamyka 2019 rok. Firma konsekwentnie realizuje strategię i ze stabilną sytuacją finansową wkroczyła w 2020 rok.

– Przekazuję nasze wyniki z satysfakcją, tym większą, że ubiegły rok nie należał do łatwych. Spadki cen miedzi, wojna handlowa między USA a Chinami, niepokoje związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - to wszystko sprawiło, że pracowaliśmy w trudnych okolicznościach makroekonomicznych. Na trudności patrzymy jednak jak na wyzwania, które stanowią sprawdzian naszych umiejętności i skuteczności zarządzania – mówił Marcin Chludziński, Prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wyniki produkcyjne

W 2019 roku Grupa Kapitałowa KGHM zanotowała bardzo dobre wyniki produkcyjne. O 11 proc. w stosunku do 2018 roku zwiększyła się produkcja miedzi płatnej i ukształtowała się na poziomie 702 tys. ton. Grupa zanotowała rekordową produkcję srebra – 1.417 ton (1.205 ton w 2018 roku) to jest 18 procent więcej w stosunku do wielkości zrealizowanej w poprzednim roku.

– Kluczowa dla wykonania naszych planów była konsekwencja, z jaką realizowaliśmy przyjętą w grudniu 2018 roku strategię. Postawiliśmy na 4E: Elastyczność, Efektywność, E-przemysł i Ekologia. Sprawne zarządzanie oraz trafna hierarchia celów pozwoliły na prowadzenie inwestycji i poprawę parametrów produkcji – dodał Marcin Chludziński.

Wyniki ekonomiczne

Przychody Grupy Kapitałowej KGHM w 2019 roku były wyższe o 2.197 mln zł (+11 proc.) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, w tym wzrost przychodów KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł +1.926 mln zł. Wzrost wynika przede wszystkim ze zwiększenia wolumenu sprzedaży miedzi (+8 proc.) i srebra (+13 proc.), ale też z korzystniejszego kursu walutowego przy niższych notowaniach miedzi. Na poziomie EBITDA Grupy Kapitałowej zanotowano wzrosty wyników operacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. (+203 mln zł, +6 proc.), Sierra Gorda (+27 mln zł, +4 proc.) oraz pozostałych krajowych spółek Grupy (+40 mln zł, +20 proc.).

Grupa osiągnęła skonsolidowany wynik netto na poziomie 1.421 mln zł.

Kontynuacja strategicznych projektów

W 2019 roku zrealizowane zostały kolejne etapy projektu budowy Kwatery Południowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych oraz stacji segregacji i zagęszczania odpadów. Kontynuowany był Program Udostępniania Złoża, głębienie szybu GG-1 oraz realizacja projektów eksploatacyjnych, m.in. prowadzono prace poszukiwawczo-rozwojowe w rejonie Retków - Ścinawa.

Uruchomiony w październiku 2019 roku Szyb L-VI w Zakładach Górniczych Lubin pozwolił na optymalizację produkcji przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników. W ubiegłym roku uruchomiono w Hucie Miedzi Głogów instalację do prażenia koncentratu miedzi, a w czerwcu otwarta została największa w historii Huty Miedzi Legnica inwestycja - piec wychylno-topielno-rafinacyjny (WTR).

W 2020 roku, zgodnie ze strategią, intensywnie rozwijany będzie Program rozwoju energetyki. Dzięki temu w najbliższych miesiącach, po analizach i pracach projektowych, KGHM rozpocznie inwestycje w farmy fotowoltaiczne.

INVESTOR KIT:

Skonsolidowany raport finansowy

Sprawozdanie zarządu

Zestawienie wyników [xls]

IR Release

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Q&A

Czat inwestorski

Investor Factsheet

2018

I KWARTAŁ 2018

Wyniki finansowe Grupy KGHM Polska Miedź w I kwartale 2018 roku - ograniczone budową zapasu półproduktów

- Podstawowym priorytetem dla KGHM Polska Miedź S.A. w pierwszym kwartale tego roku było zapewnienie zasobów do produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych podczas postoju pieca Huty Miedzi Głogów II w okresie kwiecień-czerwiec. Stąd też zwiększona produkcja anod, których zapas wzrósł w pierwszym kwartale o blisko 30 tys. ton miedzi, a które obecnie wykorzystywane są w procesie elektrorafinacji. Po zakończeniu remontu nasza produkcja miedzi z wsadów własnych wyraźnie przyspieszy aby na koniec roku osiągnąć poziom o kilka procent przekraczający wynik zeszłego roku. powiedział Rafał Pawełczak, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Spadek skonsolidowanych przychodów o 13% r/r w pierwszym kwartale br. jest głównie efektem niższych r/r wolumenów sprzedaży miedzi płatnej (o 14%) i srebra (o 16%) przez KGHM Polska Miedź S.A. przy stabilnej cenie miedzi w PLN, a cenie srebra niższej w PLN aż o 19% w efekcie deprecjacji kursu USD o 16%.

Produkcja miedzi płatnej Grupy KGHM Polska Miedź była w pierwszym kwartale niższa r/r o 15%, natomiast srebra o 18%, przede wszystkim ze względu na budowę zapasu anod miedzianych, które zapewniają zasób do elektrorafinacji miedzi elektrolitycznej podczas trzymiesięcznego postoju remontowego pieca w Hucie Miedzi Głogów II.

Wyższa o 17% r/r produkcja miedzi płatnej oraz o 9% wyższa produkcja metali szlachetnych w KGHM International jest głównie efektem znacznie wyższych zawartości metalu w rudzie oraz poziomu uzysku na kopalni Robinson.

Kopalnia Sierra Gorda kolejny kwartał kontynuowała eksploatację części złoża o niższej zawartości miedzi i molibdenu co przełożyło się produkcję tych metali na poziomach odpowiednio 12 tys. ton i 4 mln funtów (dla 55% udziałów), co stanowi spadek r/r o 15% i 18%.

Skorygowana skonsolidowana EBITDA w pierwszym kwartale br. była niższa o 26% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (z 1 581 mln PLN do 1 174 mln PLN), głównie w efekcie spadku EBITDA KGHM Polska Miedź S.A. o 533 mln PLN ze względu na niższą sprzedaż miedzi i srebra. Z kolei wyniki EBITDA KGHM International oraz Sierra Gorda (55%) wzrosły odpowiednio o 93 mln PLN (x2,2 r/r) i 41 mln PLN (+34% r/r) głównie w oparciu o wzrost przychodów przy stabilnych kosztach podstawowej działalności operacyjnej.

Skonsolidowany wynik netto w pierwszym kwartale wyniósł 439 mln PLN i był niższy r/r o 38% odzwierciedlając spadek EBITDA, częściowo skompensowany dodatnimi różnicami kursowymi oraz niższym poziomem podatku dochodowego.

Dług netto na dzień 31 marca br. wyniósł 7 142 mln PLN (2 092 mln USD), a jego stosunek do skorygowanego wskaźnika EBITDA wzrósł do 1,5 z poziomu 1,3 na koniec roku 2017.

INVESTOR KIT:

Raport okresowy

Zestawienie wyników

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Czat inwestorski

II KWARTAŁ 2018

Wzrost przychodów oraz EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź w II kwartale

Najwyższe od początku 2013 roku notowania miedzi w PLN zapewniły wzrost przychodów oraz EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź w drugim kwartale pomimo negatywnego wpływu planowego remontu Huty Miedzi Głogów II na zrealizowane poziomy produkcji i sprzedaży.

Wzrost skonsolidowanych przychodów o 7 proc. rok do roku do poziomu 5 157 mln zł w drugim kwartale 2018 roku jest przede wszystkim efektem wzrostu cen miedzi o ponad 1 200 USD/t (+21 proc. r/r) przy częściowym skompensowaniu tego efektu przez niższy o 7 proc. r/r wolumen sprzedaży miedzi oraz osłabienie kursu USD/PLN o 7 proc. r/r. Średnie notowania miedzi wyrażone w złotówkach w drugim kwartale były najwyższe od pierwszego kwartału 2013 r.

Produkcja miedzi płatnej w Grupie była o 10 proc. niższa niż w drugim kwartale ubiegłego roku (152 tys. t vs 168 tys. t), głównie w efekcie przestoju remontowego pieca w Hucie Miedzi Głogów II. Produkcja z aktywów zagranicznych pozostała stabilna. Remont pieca wpłynął również negatywnie na produkcję metali towarzyszących, głównie srebra metalicznego (-20 proc. r/r). Produkcja molibdenu spadła o 55 proc. do poziomu 3,8 mln funtów, przede wszystkim ze względu na niższą zawartość tego metalu w rudzie eksploatowanej w kopalni Sierra Gorda.

Skorygowana skonsolidowana EBITDA[i] w drugim kwartale 2018 r. była wyższa o 9 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (z 1.282 mln zł do 1.391 mln zł). Wpływ na wskaźnik miała większa EBITDA kopalni Sierra Gorda (o 97 mln zł) przy zmianach przychodów i kosztów pozostałych segmentów dających dodatni efekt netto na poziomie 12 mln zł.

Skonsolidowany wynik netto wyniósł w drugim kwartale 172 mln zł i był o połowę niższy niż rok wcześniej. Różnica wynika przede wszystkim ze wzrostu amortyzacji, utworzenia rezerw (głównie z tytułu spraw spornych) oraz niższego wyniku z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia.

Dług netto na koniec drugiego kwartału wyniósł 8 019 mln zł (2 142 mln USD), a poziom długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA wynosi 1,7.

INVESTOR KIT:

Skonsolidowany raport półroczny

Zestawienie wyników

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Czat inwestorski

III KWARTAŁ 2018

Stabilne wyniki produkcyjne i sprzedażowe

- Wyniki produkcyjne i sprzedażowe są zgodne z przyjętymi założeniami budżetowymi, kontynuowaliśmy inicjatywy rozwojowe Grupy Kapitałowej KGHM dla spółek krajowych i zagranicznych. Warto wspomnieć, że kluczowe inwestycje w Polsce są prowadzone zgodnie z harmonogramem – powiedział Radosław Stach - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji

Produkcja miedzi płatnej w Grupie była podobna do poziomu osiągniętego w trzecim kwartale ubiegłego roku (171 tys. ton vs 170 tys. ton), głównie w efekcie zwiększania produkcji miedzi elektrolitycznej przez KGHM Polska Miedź S.A. po przestoju remontowym pieca w Hucie Miedzi Głogów II. Nieco niższa w III kwartale produkcja miedzi płatnej z aktywów KGHM International była efektem przede wszystkim pogorszenia jakości rudy oraz mniejszego wydobycia urobku z kopalni Robinson. Po III kwartałach produkcja miedzi płatnej, zarówno z kopalni Robinson, jak i w całym KGHM International, pozostaje na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznej. Remont pieca wpłynął negatywnie na produkcję metali towarzyszących, głównie srebra metalicznego (-20% r/r). Spadek produkcji miedzi i molibdenu w kopalni Sierra Gorda po III kwartałach spowodowany był mniejszą zawartością metalu w eksploatowanej rudzie.

Grupa Kapitałowa KGHM zwiększyła przychody o 590 mln zł. (+12%), w stosunku do trzeciego kwartału 2017 r., zmiana dotyczy przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A. (+396 mln zł) oraz KGHM International (+137 mln zł.).

- Wyniki Grupy Kapitałowej są satysfakcjonujące. W Polsce zwiększenie przychodów wynika z wyższego wolumenu sprzedaży miedzi. Za granicą znaczący wpływ na poprawę wyników miał wzrost przychodów DMC, związany z kontraktem realizowanym w Wielkiej Brytanii. – skomentowała Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,

Skorygowana skonsolidowana EBITDA w trzecim kwartale 2018 r. była niższa o 13% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (zmiana z 1.414 mln zł do 1.225 mln zł). Wpływ na wskaźnik po 9 miesiącach miał przede wszystkim wzrost kosztów działalności operacyjnej, w tym większy podatek od niektórych kopalin w związku z wyższą ceną metali (Cu, Ag).

Skonsolidowany wynik netto wyniósł w trzecim kwartale 365 mln zł i był o 40% niższy niż rok wcześniej. Różnica wynika głównie z niższych wyników operacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. oraz wyższego podatku dochodowego.

Dług netto na koniec trzeciego kwartału wyniósł 7.439 mln zł (2.024 mln USD), a poziom długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA wyniósł 1,6.

W III kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa KGHM prowadziła liczne projekty rozwojowe dla spółek krajowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami, wdrożono szereg rozwiązań mających na celu wzrost wartości Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Objęły one koordynację kluczowych podmiotów, ich współdziałanie oraz eliminację powielających się zakresów działalności. Grupa wzmocniła nadzór nad portfelem projektów inwestycyjnych w spółkach kluczowych dla utrzymania i wsparcia pracy Głównego Ciągu Technologicznego KGHM Polska Miedź S.A. W ramach realizacji obowiązującej Strategii, położono nacisk na doskonalenie i uspójnianie funkcjonujących procesów organizacyjnych oraz standardów zarządzania obowiązujących w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

W III kwartale 2018 r. rozpoczął się przegląd aktywów zagranicznych. Jego zakończenie planowane jest na koniec 2018 r. W ramach implementacji Strategii realizowanej przez KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze spółek zagranicznych Grupy Kapitałowej, KGHM dąży do wypracowania ujednoliconych zasad raportowania, spójnych regulacji wewnętrznych, a także standaryzacji rozwiązań w poszczególnych obszarach funkcjonowania podmiotów zagranicznych.

INVESTOR KIT:

Raport okresowy

Zestawienie wyników

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Czat inwestorski

IV KWARTAŁ 2018

Satysfakcjonujące wyniki Grupy Kapitałowej KGHM za 2018 rok

Stabilizacja produkcji, przegląd aktywów w Polsce i za granicą, istotna poprawa parametrów Sierra Gorda, rozpoczęcie redukcji zadłużenia oraz uruchomienie nowych inicjatyw rozwojowych – to głównie elementy charakteryzujące działalność i wyniki Grupy KGHM. Zysk netto KGHM Polska Miedź SA wyniósł 2 mld zł, mimo utrzymującej się niepewności w otoczeniu makroekonomicznym.

- Przychody Grupy Kapitałowej KGHM w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o 0,8 proc., osiągając 20,5 mld złotych. Przyjęte wskaźniki - EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM oraz EBITDA dla KGHM Polska Miedź S.A. - przekroczyły w 2018 r. poziom zaplanowany w budżecie - powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Ostatnie miesiące to czas wytężonej pracy: utrzymujemy dyscyplinę kosztową, ustabilizowaliśmy produkcję, przeprowadziliśmy przegląd naszych aktywów w Polsce i za granicą, podpisaliśmy nowe długoterminowe umowy z partnerami biznesowymi, rozpoczęliśmy proces redukcji zadłużenia, uruchamiając jednocześnie wiele inicjatyw rozwojowych – dodał Marcin Chludziński.

Wyniki produkcyjne

W 2018 roku produkcja miedzi płatnej kształtowała się na poziomie 634 tys. ton, 3 procent niżej niż w roku 2017, jednak wyżej od założonego planu na 2018 rok. Produkcja srebra w ubiegłym roku wyniosła 1200 ton. Produkcja molibdenu w Sierra Gorda obniżyła się do poziomu 15,3 mln funtów w stosunku do roku 2017. - Wykonanie produkcji miedzi płatnej w porównaniu do poprzedniego roku jest konsekwencją planowanego postoju remontowego Huty Miedzi Głogów II w 2018 roku. Na wielkość produkcji wpływ miała także awaria w Hucie Miedzi Głogów I w 2017 r. Poziom produkcji molibdenu to efekt mniejszej zawartości metalu w eksploatowanej rudzie – mówi Radosław Stach, wiceprezes ds. produkcji. - Konsekwentnie wypełniamy założenia związane z optymalnym wykorzystaniem posiadanej bazy zasobowej i zdolności produkcyjnych Spółki oraz optymalizacji zawartości Cu w urobku i koncentracie.

Stabilne wyniki finansowe

Przychody w 2018 roku były wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zwiększenie przychodów dotyczy przede wszystkim KGHM International. Na poziomie EBIDTA zanotowano wyższe wyniki operacyjne Sierra Gorda i KGHM International. Na skutek awarii w Hucie Miedzi Głogów I w 2017 roku oraz wzrostu zapasów wynikających z planowanego postoju Huty Miedzi Głogów II EBIDTA Grupy KGHM kształtowała się na poziomie blisko 5 mld zł. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły nieco ponad miliard złotych, zwiększając się o 472 mln zł. – Wzrost pozostałych przychodów wynika z różnic kursowych, zmniejszenia straty z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych, nieoddanych do użytkowania oraz zmniejszeniu straty z tytułu wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych – powiedziała prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, wiceprezes ds. finansowych KGHM Polska Miedź S.A. – Dodatkowo dzięki zastosowaniu faktoringu przyspieszyliśmy obrót należnościami, co spowodowało wyższy stan gotówki na koniec 2018 roku.

Kontynuacja strategicznych projektów

Kontynuowana jest eksploatacja w obszarze Programu Udostępnienia Złoża. Rozpoczęto prace planistyczne dotyczące lokalizacji planowanej budowy szybu GG-2. Dzięki sfinalizowaniu rozmów z samorządem, władze gminy Żukowice przystąpiły do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

W ramach Programu Rozwoju Hutnictwa zakończono kolejny etap rozruchów technologicznych w Hucie Miedzi Głogów I. Spółka prowadzi program dostosowania instalacji technologicznych do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu. Program BATAs to 32 projekty inwestycyjne w Hucie Miedzi Głogów, w tym 20 nowych i 14 projektów w Hucie Miedzi Legnica, w tym 8 nowych.

Tempa nabrały także prace związane z programem Huta Złomowa, realizowanym w Hucie Miedzi Legnica. Oddział został objęty szerokim programem inwestycyjnym, obejmującym m.in. budowę nowoczesnego pieca WTR - wychylnego agregatu topielno-rafinacyjnego.

W 2018 roku rozpoczęła się rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”. Ta kluczowa z punktu widzenia spółki inwestycja gwarantuje bezpieczne funkcjonowanie firmy przez kolejne lata.

W 2018 roku prowadzone były liczne projekty rozwojowe dla krajowych spółek z Grupy Kapitałowej KGHM. Wdrożono m.in. wzmocnioną koordynację kluczowych podmiotów. Wyeliminowano powielające się zakresy działalności, co przełoży się na zwiększenie wartości Grupy. Wypracowano koncepcję Rady Grupy KGHM, czyli organu zapewniającego kompleksowe wsparcie spółek Grupy Kapitałowej przy określaniu kierunków działalności i integracji biznesowej podmiotów oraz budowie ładu korporacyjnego.

KGHM przeprowadził przegląd aktywów zagranicznych. W jego wyniku zracjonalizowano strategię w obszarze produkcji KGHM International i Sierra Gorda. Chilijska spółka skoncentruje się na Programie Usuwania Wąskich Gardeł, który zakłada zwiększenie średniorocznych dziennych wolumenów przerobu do poziomu 130, a następnie 140 tys. ton w oparciu o istniejącą infrastrukturę oraz niezbędne inwestycje. Właściciele Sierra Gorda zatwierdzili m.in. zakup dodatkowych młynów wieżowych oraz trzeciego zagęszczacza odpadów poflotacyjnych, które są kluczowymi elementami Programu.

Z kolei przychody Grupy DMC uległy podwojeniu względem roku 2017, przekraczając wartość 200 mln USD. Spółka koncentruje się na dalszym rozwoju tej części działalności.

Plany na 2019 rok

W 2019 roku spółka będzie operacjonalizować nową strategię na lata 2019 – 2023. Cele, jakie postawił przed sobą zarząd firmy, związane są ze stałą poprawą rentowności, parametrów finansowych oraz obniżaniem kosztów.

INVESTOR KIT:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie zarządu

Informacja uzupełniająca do sprawozdania zarządu

Zestawienie wyników [xls]

Prezentacja

Transmisja

Transkrypcja

Czat inwestorski