ESG

 

Raportowanie ESG

KGHM w pełni wspiera inicjatywy związane z globalnym wyzwaniem zrównoważonego rozwoju oraz raportowania danych ESG (Environmental, Social & Governance). Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych interesariuszy stworzyliśmy tę sekcję, aby ułatwić dostęp do wszystkich informacji związanych z raportowaniem niefinansowym i zintegrowanym przez KGHM Polska Miedź S.A.

W odpowiedzi na globalne wyzwania związane z rosnącym zagrożeniem spowodowanym zmianami klimatycznymi, KGHM zobowiązał się do dostarczania rozszerzonego zakresu informacji dotyczących wpływu organizacji na środowisko zgodnie z regulacjami unijnymi i międzynarodowymi inicjatywami obejmującymi raportowanie emisji CO2 oraz do określenia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych w perspektywie roku 2030 i 2050. Wyrazem naszego zaangażowania jest m.in. przyznanie certyfikatu dla trzech naszych zakładów metalurgicznych w ramach prestiżowego programu Copper Mark oraz nasze wysiłki na rzecz wdrażania procedur opublikowanej polityki klimatycznej. Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A. uwzględnia cele zrównoważonego rozwoju określone przez ONZ, wyznacza cele redukcji emisji GHG oraz określa kluczowe obszary i dźwignie redukcji emisji. Następstwem i uszczegółowieniem sposobu osiągnięcia celów Polityki Klimatycznej będzie Program Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM, w którym określone zostaną całościowe nakłady inwestycyjne związane z realizacją działań ograniczających poziom emisji gazów cieplarnianych.

Od 2020 r. KGHM Polska Miedź S.A. bierze udział w inicjatywie CDP, od 2021 r. przekazując szerszy zakres informacji, m.in. emisje Scope 3. W kolejnym etapie naszą intencją jest objęcie kwestionariuszem klimatycznym całej Grupy Kapitałowej KGHM, dbając o najwyższą jakość oraz zapewnienie jak najszerszej informacji dotyczącej działalności Grupy, istotnej zarówno z punktu widzenia społeczności lokalnej jak i międzynarodowych interesariuszy.

Ponadto, intensywnie pracujemy nad poprawą sprawozdawczości kwestii społecznych, m.in. poprzez rozszerzenie naszej deklaracji praw człowieka na kompleksową politykę praw człowieka wraz z szerszym zakresem raportowania kwestii związanych z równością płci i ochroną praw ludności rdzennej.

Nasze starania na rzecz poprawy sprawozdawczości są mocno ugruntowane w naszym zobowiązaniu do działania zgodnie z międzynarodowymi standardami zarządzania zintegrowanego, a także rekomendacjami określonymi przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2021 na GPW, które docelowo obejmą całą Grupę KGHM.

Wszelkie informacje dotyczące obowiązujących polityk i procedur związanych z naszą działalnością, a także informacje dotyczące m.in. gospodarki odpadami, bezpieczeństwa zbiorników poflotacyjnych, emisji GHG znajdą Państwo w poniższych załącznikach oraz w zakładce Kodeksy i polityki jak również w rozszerzonej sekcji poświęconej w całości Zrównoważonemu rozwojowi. Zagadnienie zintegrowanego systemu zarządzania, w oparciu o najwyższe standardy, w tym ISO, opisano w zakładce Biznes | System Zarządzania.

 

 

Dane ESG

W poniższych dokumentach, w tym arkuszach Excel, przestawiamy dane opisujące naszą działalność w obszarze środowiska, działań na rzecz społeczeństwa i pracowników oraz ładu korporacyjnego.

Ogólne dane ESG

KGHM ESG - Dane dotyczące Zrównoważonego Rozwoju zgodnie ze standardem ESRS za 2023

KGHM ESG - Dane dotyczące Zrównoważonego Rozwoju zgodnie ze standardem GRI za 2021

Emisje GHG Scope 1, 2, 3

 

Ślad środowiskowy oraz ślad węglowy produktów KGHM

Walcówka - Certyfikat środowiskowy wraz z Własnym Stwierdzeniem Środowiskowym

Drut Cu-OFE, Drut CuAg - Certyfikat środowiskowy wraz z Własnym Stwierdzeniem Środowiskowym

Katoda – HML – Certyfikat środowiskowy wraz z Własnym Stwierdzeniem Środowiskowym

Katoda – HMG-B II – Certyfikat środowiskowy wraz z Własnym Stwierdzeniem Środowiskowym

Katoda – HMG-S I – Certyfikat środowiskowy wraz z Własnym Stwierdzeniem Środowiskowym

 

Przynależność KGHM do organizacji przeciwdziałających zmianom klimatu

Lista organizacji

Dane dotyczące obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zarządzanych przez Grupę KGHM

OUOW w Polsce, Chile, USA - według stanu na: październik 2023 roku

GISTM
- Nowy Standard "Global Tailings Standard" - Oswiadczenie Spółki
-
 Odpowiedź dla Kościoła Anglii październik 2023

Oświadczenie KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie Odry - sierpień 2022

Kwestionariusze CDP

CDP 2022 Raport KGHM (Klimat)
CDP 2021 Raport KGHM (Klimat)
CDP 2020 Raport KGHM (Klimat)

Raportowanie zintegrowane Grupy KGHM

Raport zintegrowany 2022 [online]

Raport zintegrowany 2021 [online]
Raporty zintegrowane 2017-2021 [PDF]

 

Pozostałe raporty archiwalne

 

ESG - FAQ

W jakich indeksach ESG uczestniczy KGHM?

Działania KGHM na rzecz ochrony środowiska, troska o pracowników, ich rodziny i mieszkańców regionów, w których prowadzimy działalność oraz stosowanie najwyższych standardów ładu korporacyjnego od wielu lat stanowią istotny element korporacyjnej tożsamości. Nasze starania są zauważane przez prestiżowe międzynarodowe instytucje jak FTSE Russell, MSCI oraz przez rodzimą giełdę. Akcje KGHM są elementem składowym indeksów FTSE4Good Index Series oraz WIG-ESG. Ocenę ratingową przyznaje KGHM także agencja Sustainalytics. 

W 2020 roku, po raz pierwszy w historii, KGHM wziął udział w kwestionariuszu CDP (dawniej: Carbon Disclosure Project), dotyczącym komunikacji wpływu przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprzez emisję gazów cieplarnianych. Udzieliliśmy CDP odpowiedzi na kwestie dotyczące „Klimatu”. W kolejnych etapach projektu, KGHM zamierza przygotować informacje do kwestionariuszy z obszarów „Woda” i „Lasy”.

Jakie są plany KGHM na najbliższy czas w zakresie zmniejszenia emisji CO2?

KGHM Polska Miedź S.A. nieustannie podejmuje szereg działań zmierzających do systemowego zmniejszenia emisji CO2. Troska o klimat oraz otaczające nas środowisko naturalne od wielu lat wpisuje się w strukturę zarządczą Spółki. Na przestrzeni poprzednich lat udało nam się wyznaczyć główne obszary, w których redukcja emisji w znacznym stopniu już nastąpiła m.in. uruchomienie nowego pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów (zmiana technologii doprowadziła do spadku sumarycznych emisji CO2 - bezpośrednich i pośrednich - o około 25%), długookresowy wzrost udziału złomów we wsadzie (m.in. z wykorzystaniem pieca WTR w HM Legnica, przerób relatywnie czystych złomów wiąże się z niższą emisją dwutlenku węgla i wpisuje się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym) oraz usprawnienia technologiczne (np. w zakresie paliw).

W listopadzie 2021 Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę o przyjęciu Polityki Klimatycznej KGHM. W wyniku przeprowadzenia dokładnych analiz oraz pomiarów wyznaczono cel osiągnięcia przez Spółkę neutralności klimatycznej do roku 2050, z celem pośrednim redukcji emisji o 30% do roku 2030 (względem roku bazowego 2020). Więcej o Polityce Klimatycznej tutaj Polityka klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A. | KGHM Strona korporacyjna.

 

Następstwem i uszczegółowieniem sposobu osiągnięcia celów Polityki Klimatycznej będzie Program Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM, w którym określone zostaną całościowe nakłady inwestycyjne związane z realizacją działań ograniczających poziom emisji gazów cieplarnianych. Program Dekarbonizacji oraz wyznaczenie celów klimatycznych dla całej Grupy Kapitałowej KGHM zostaną przyjęte i podane do publicznej wiadomości do końca 2024 roku.

Zgodnie z Rekomendacjami TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), najlepszymi praktykami rynkowymi oraz nadchodzącymi obowiązkami raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD, KGHM będzie również dążył do wdrożenia systemu raportowania klimatycznego, aby zapewnić transparentny dostęp do raportowanych postępów realizacji poszczególnych procesów operacyjnych zawartych w Polityce Klimatycznej.

Zakładane jest, że do 2030 roku KGHM Polska Miedź S.A. będzie zaspokajać przynajmniej 50% zapotrzebowania na energię ze źródeł własnych – przede wszystkim bezemisyjnych. Docelowo w perspektywie roku 2050 Spółka osiągnie status autoproducenta energii, przy znaczącym udziale produkcji energii z SMR.

Głównym kierunkiem dekarbonizacji w obszarze emisji pośrednich Zakresu 2 będzie stopniowe odejście od wykorzystania energii elektrycznej i ciepła pozyskiwanych z rynku, na rzecz coraz większego wykorzystania własnych źródeł energii. Kluczowym elementem wspierającym ograniczenie emisji Zakresu 2 będzie ciągła poprawa efektywności energetycznej w oddziałach produkcyjnych i usprawnienie procesów technologicznych.

2030: Redukcja emisji o 30% względem roku bazowego 2020

Główne kierunki dekarbonizacji:

1. Redukcja emisji pośrednich Zakresu 2:

 • Rozwój własnych źródeł bezemisyjnych i niskoemisyjnych
 • Poprawa efektywności energetycznej w oddziałach produkcyjnych i usprawnienie procesów technologicznych
 • Zakup energii z OZE w kontraktach PPA

2. Stopniowa redukcja emisji bezpośrednich Zakresu 1:

 • Domieszkowanie wodoru w procesach technologicznych
 • Pierwsze wdrożenia z zakresu elektromobilności

2050 Neutralność Klimatyczna

Główne kierunki dekarbonizacji:

1. Całkowita redukcja emisji pośrednich Zakresu 2:

 • Energia elektryczna i ciepło wyłącznie ze źródeł bezemisyjnych (przede wszystkim przejście na bezemisyjne źródła własne)

2. Maksymalna redukcja emisji bezpośrednich Zakresu 1:

 • Technologie wodorowe
 • Elektromobilność
 • Wdrożenie zaawansowanych technologii w ramach ciągu produkcyjnego
 • Wykorzystanie technologii CCU i CCS

3. Potencjalny offset pozostałych emisji


W celu zrealizowania przyjętych założeń KGHM Polska Miedź S.A. kontynuuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz energetycznych poprzez m.in.

 • rozbudowę elektrowni fotowoltaicznej w KGHM ZANAM S.A. w Legnicy, gdzie zainstalowano dodatkowo 612 sztuk paneli. Instalacja funkcjonalnie stanowi rozbudowę uruchomionej w grudniu 2021 r. elektrowni fotowoltaicznej KGHM ZANAM w Legnicy. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli zwiększyć moc instalacji zlokalizowanej na terenie Zakładu w Legnicy do 3,4 MWp.

Więcej informacji: Więcej zielonej energii dla Zakładu KGHM ZANAM w Legnicy - KGHM ZANAM

 • KGHM, w ramach przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na budowie nuklearnych źródeł energii, podpisało porozumienie z producentem reaktorów w technologii SMR. Zgodnie z zawartym zobowiązaniem NuScale wesprze KGHM we wdrożeniu technologii SMR zastępującej dotychczasowe źródła energii oparte na węglu. Czysta energia miałaby zasilać zakłady produkcyjne miedziowej spółki. W ramach współpracy planowane jest opracowanie i wybudowanie 4 małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR, z opcją aż do 12 (o mocy zainstalowanej około 1 GW). To potencjalnie największa tego typu instalacja na świecie. Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2030 roku.
 • Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE) i gwarancji pochodzenia w formule kontraktu PPA, którego celem jest zakontraktowanie zakupów od wytwórców będących w stanie dostarczyć przynajmniej 4,7 GWh energii rocznie.
 • KGHM planuje zainwestować w powstanie pierwszej na świecie zeroemisyjnej kopalni w Bytomiu Odrzańskim, pozwalającej wydobywać 100 tysięcy ton miedzi rocznie przez 34 lata i pracować przy użyciu Odnawialnych Źródeł Energii. (Wywiad z prezesem KGHM: KGHM też chce małego atomu SMR. Stawia też na offshore i wodór - BiznesAlert.pl)
 • KGHM Polska Miedź S.A. zamierza także inwestować w morskie farmy wiatrowe (offshore).

Pozostałe działania pro-środowiskowe KGHM Polska Miedź S.A.

 • Redukcja emisji SO2 i pyłu z produkcji hutniczej – KGHM od lat ogranicza emisję SO2 i pyłu. Dzięki szeregowi inwestycji, osiągane parametry utrzymują się na znacznie lepszych poziomach niż te wymagane prawem.
 • Redukcja emisji arsenu – w 2016 roku uruchomiony został program BATAs mający na celu dostosowanie instalacji hutniczych do konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych oraz ograniczenie emisji arsenu.
 • Zalesianie – każdego roku KGHM prowadzi szereg nasadzeń na terenach sąsiadujących z oddziałami Spółki, wykorzystując gatunki drzew i krzewów do dodatkowego pochłaniania CO2 z atmosfery oraz podnoszące bioróżnorodność.
 • Zagospodarowanie złomów – obecnie około 20 proc. miedzi elektrolitycznej wytwarzanej w KGHM pochodzi ze złomów.

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE SIĘ W KGHM W CELU ZACHĘCENIA SWOICH DOSTAWCÓW DO OGRANICZANIA EMISJI?

Zgodnie z rosnącymi wymaganiami ze strony regulacyjnej jak i społeczeństwa, w tym wymaganiami funduszy inwestycyjnych, Spółka jest w trakcie przygotowań do opublikowania rozszerzonej informacji o wpływie na środowisko zgodnie z zaleceniami UE oraz międzynarodowymi inicjatywami o raportowaniu emisji oraz celami do redukowania GHG.

W 2020 r. po raz pierwszy KGHM Polska Miedź S.A. wziął udział w projekcie instytucji CDP (dawniej: Carbon Disclosure Project). Ankieta ta zawiera elementy dotyczące zarządzania emisjami, ryzyka i możliwości, strategie biznesowe etc. Wiele z tych elementów (analiza ryzyka, plany emisji itp.) jest realizowanych na bieżąco. W najbliższym czasie Spółka przewiduje wypracowanie bardziej szczegółowych rozwiązań w zakresie rozwoju planów i celów strategicznych w obszarze klimatu.

CZY KGHM IDENTYFIKUJE DZIAŁANIA REGULACYJNE, KTÓRE MOGŁYBY ZWIĘKSZYĆ PROCES OGRANICZANIA ŚLADU WĘGLOWEGO W SPÓŁCE?

Regulacje, które mogłyby pomóc zmniejszyć ślad węglowy KGHM, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to zmiany techniczne, które ułatwiłyby funkcjonowanie przedsiębiorstwa w oparciu o własne źródła energii i własny system dystrybucyjny. Zaliczamy do nich:

 • dostosowanie definicji prawnej linii bezpośredniej do potrzeb OZE i kontraktów PPA (ułatwienie uzyskania statusu linii bezpośredniej dla źródeł wytwórczych przyłączonych do sieci zakładowej)
 • usprawnienie przepisów regulujących funkcjonowanie Zamkniętych Systemów Dystrybucyjnych (zdjęcie z takich firm jak KGHM – posiadających status Operatora Systemu Dystrybucyjnego, ale nie zajmujących się tym zawodowo – obowiązków administracyjnych niepowiązanych z własną działalnością)
 • minimalizację obciążeń biurokratycznych wynikających z przepisów dotyczących funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – m.in. regulacje dotyczące bilansowania energii, konta regulacyjnego
 • przywrócenie wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji działającej w autoprodukcji – silny bodziec wspierający inwestycje w niskoemisyjną kogenerację gazową

Druga grupa regulacji dotyczy finansowania inwestycji w nowe źródła wytwórcze i sieci energetyczne. Konkretnie rzecz biorąc uważamy, że przemysł energochłonny inwestujący we własną energetykę powinien móc korzystać ze środków zgromadzonych w Funduszu Modernizacyjnym oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Dodatkowo informujemy, że najszybszy efekt uniknięcia emisji można osiągnąć poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Elektrownie fotowoltaiczne są obiektami, których budowa trwa bardzo krótko, niestety procedury przygotowawcze są o wiele bardziej czasochłonne. Warto rozważyć zmiany w zakresie wymogu wpisu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego o dopuszczeniu obiektów fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW (w przyszłości może 500 kW na bazie projektu ustawy o zmianie ustawy OZE), np. dla terenów przemysłowych lub przeznaczonych pod aktywność gospodarczą można rozważyć odejście od takiego wymogu.

W obszarze energetyki wiatrowej kluczowe jest umożliwienie inwestycji w zaawansowane technicznie i dojrzałe ekonomicznie rozwiązanie. Dziś dostępne na rynku turbiny wiatrowe wymagają zastosowania wysokich masztów, co bezpośrednio wiążę się z koniecznością liberalizacji tzw. zasady 10H. Zapowiadane dotychczas kierunki zmian są tego dobrym przykładem.

Jakie utrudnienia i bariery dotyczące wdrażania inicjatyw związanych z obniżaniem emisji CO2 rozpoznaje KGHM?

Bariery dla inicjatyw transformacyjnych to przede wszystkim dostępność technologii oraz jej koszty. Wciąż nie istnieją opłacalne i aplikowalne rozwiązania polegające na wychwycie i składowaniu dwutlenku węgla (CCS). Bez tanich technologii niemożliwe jest całkowite wyzerowanie emisji. Dużo da się zrobić przechodząc na nisko lub zeroemisyjne źródła energii, ale wciąż potrzebne jest dofinansowanie (najlepiej bezzwrotne, zarówno po stronie nakładów inwestycyjnych, jak i kosztów eksploatacji) oraz odpowiednie wsparcie regulacyjne.