Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. przestrzega najwyższych standardów produkcyjnych i etyki biznesowej oraz działań biznesowych. Tymi regułami kieruje się w całym łańcuchu tworzenia wartości, co ma swoje odbicie w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM ma pełną świadomość, że wybór odpowiedzialnych dostawców jest kluczowy dla prowadzenia działalności zorientowanej na zrównoważony rozwój.

Aby zapewnić najwyższe możliwe standardy pozyskiwania metali z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, KGHM przyjmuje podejście oparte na analizie ryzyka. Umożliwia ono identyfikację ryzyk oraz relacji biznesowych wysokiego ryzyka realizowaną w oparciu o kryteria zgodne z Wytycznymi OECD w sprawie odpowiedzialnego łańcucha dostaw minerałów z terenów konfliktowych oraz terenów wysokiego ryzyka (The OECD Due Dilligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas), Wytycznymi LBMA dla odpowiedzialnego pozyskiwania złota (LBMA Responsible Gold Guidance) oraz srebra (LBMA Responsible Silver Guidance) i z kryteriami w ramach wdrożonego w Oddziałach Hutniczych KGHM standardu odpowiedzialnego pozyskiwania miedzi i ołowiu (Joint Due Diligence Standard for Copper, Lead, Nickel and Zinc).

KGHM nie toleruje, nie wspiera, nie przyczynia się do, ani nie czerpie korzyści z:

 • wszelkich form nieludzkiego i poniżającego traktowania,
 • niewolnictwa, zatrudniania dzieci, ani żadnej formy pracy przymusowej
 • dyskryminacji mniejszości,
 • naruszania międzynarodowego prawa humanitarnego,
 • zbrodni wojennych, ludobójstwa, ani jakichkolwiek zbrodni przeciwko ludzkości,
 • naruszania praw ludności rdzennej,
 • prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 • wszelkich form działań korupcyjnych i innych związanych z przestępczością gospodarczą, w tym z nadużyciami finansowymi,
 • degradacji terenów dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
 • naruszania zasad BHP,
 • naruszania prawa do zrzeszania się.
 • innych poważnych naruszeń praw człowieka

KGHM wprowadził wewnętrzny system zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw formalnie przyjmując „Politykę Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” oraz „Procedurę Badania Łańcucha Dostaw dla Złota w KGHM Polska Miedź S.A.” i „Procedurę Należytej Staranności w Badaniu Łańcucha Dostaw dla Miedzi i Ołowiu”.

W KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. system ten jest audytowany regularnie przez niezależne podmioty zewnętrzne.

 

Linki:

LBMA Responsible Gold Guidance

LBMA Responsible Silver Guidance

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas