Centrum wyników – I kwartał 2017 roku podsumowanie wyników

Podsumowanie wyników

Wyniki finansowe

Kluczowe wskaźniki (mld PLN) I kw. 2017I kw. 2016Zmiana (%)20162015Zmiana (%)
Przychody ze sprzedaży 4,9 3,9 26 19,1 20,0 -4,5
Skorygowana EBITDA* 1,6 1,0 60 4,7 4,7 0
Zysk netto 0.4 0,2 X2,4 -4,4 -5,0 -12

* Skorygowana EBITDA = EBITDA (Wynik netto ze sprzedaży + Amortyzacja) skorygowana o odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych.

 • Wzrost skonsolidowanych przychodów o 26% stanowi głównie efekt wzrostu cen miedzi o blisko 1 200 USD/t (+25% r/r) i srebra o ponad 2,5 USD/uncję (+17% r/r), przy dodatkowym wsparciu kursu USD/PLN, który był wyższy o 3% r/r.
 • Znaczący wzrost skorygowanej EBITDA wynika w większości z wyższych przychodów, częściowo skompensowanych po stronie kosztów operacyjnych, głównie o wyższy podatek od wydobycia niektórych kopalin i wzrost kosztów pracy w KGHM Polska Miedź S.A., a także z niższej EBITDA aktywów zagranicznych: wzrost o 38 mln PLN w Sierra Gorda (dla 55% udziałów), przy spadku o 64 mln PLN w KGHM International.
 • Do wzrostu skonsolidowanego wyniku netto najbardziej przyczyniła się wyższa EBITDA oraz zmiana wyniku Grupy związana z brakiem rozpoznania w I kwartale br. udziału w stracie finansowej Sierra Gorda w efekcie utraty wartości tej inwestycji do zera.
 • Powyższy wzrost został w znacznym stopniu skompensowany wynikiem na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych, w ramach których rozpoznano koszty z tytułu ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych od pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych w USD.

C1

 • Koszt C1 Grupy Kapitałowej był wyższy o 10% w I kwartale 2017 r. z uwagi na wzrost kosztu C1 zagranicznych aktywów produkcyjnych. W warunkach notowań i kursów z analogicznego okresu 2016 r. koszt C1 byłby wyższy o 3%.
 • Koszt C1 w KGHM Polska Miedź S.A. ukształtował się na poziomie I kwartału roku 2016. Na osiągnięty poziom kosztu C1 wpłynął głównie wyższy podatek od wydobycia niektórych kopalin. W warunkach notowań i kursu USD/PLN w I kwartale 2016 r. koszt C1 wyniósłby 1,17 USD/lb i kształtowałby się na poziomie niższym niż w roku ubiegłym o 12% z uwagi na wzrost zawartości srebra w koncentratach własnych.
 • Wzrost kosztu C1 w KGHM INTERNATIONAL wynika przede wszystkim z niższego wolumenu sprzedaży miedzi i metali szlachetnych, przy jednoczesnym wzroście kosztów produkcji (materiałów i energii).
 • Wzrost kosztu C1 w kopalni Sierra Gorda jest głównie skutkiem wyższych kosztów energii, w tym przede wszystkim kosztów stałych oraz cen węgla. Wyższe były również koszty przerobu molibdenu z tytułu podwyższonej zawartości żelaza w koncentracie.

Wyniki produkcyjne

Produkcja I kw. 2017I kw. 2016Zmiana (%)20162015Zmiana (%)
Miedź (tys. t) 173 181 -4 742 749 -0,9
Srebro metaliczne (t) 298 299 0 1 207 1 299 -7,1
Produkcja metali szlachetnych (tys. troz) 54,3 55,7 -3 228,8 205,0 11,6

 • Niższa produkcja miedzi ekwiwalentnej ze wsadów własnych w Grupie Kapitałowej  wynika głównie z mniejszej produkcji kopalni Robinson.
 • Stabilna produkcja miedzi płatnej i srebra w KGHM Polska Miedź S.A. przy wzroście TPM dzięki przerobowi koncentratów obcych bogatych w złoto.
 • Niższa produkcja miedzi płatnej i TPM w KGHM International jest głównie efektem eksploatacji wyższych partii wyrobiska kopalni Robinson o niższej zawartości miedzi (0,40% w porównaniu z 0,47% w 1Q’16).
 • Stopniowa poprawa poziomu uzysku produkcji miedzi w Sierra Gorda zapewniła utrzymanie produkcji na zbliżonym poziomie, pomimo przerobu rudy o niższej zawartości Cu. Wyższa zawartość molibdenu w większości skompensowała niższy poziom uzysków tego metalu.

Notowania metali i walut

I kw. 2017I kw. 2016Zmiana (%)20162015Zmiana (%)
Notowania miedzi (USD/t) 5 831
4 672 25 4 863
5 494 -12
Notowania srebra (USD/troz) 17,42 14,85 17 17,14 15,68 9
Notowania molibdenu (USD/funt) 6,92 5,48 26 6,56 6,73 -3
Kurs walutowy (USD/PLN) 4,06 3,96 3 3,94 3,77 5

 • W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku ceny miedzi oraz srebra odnotowały dwucyfrowe wzrosty, wspierane dodatkowo niewielką deprecjacją złotego w stosunku do amerykańskiego dolara.
 • Wskaźniki CLI* dla poszczególnych krajów na świecie sugerują, że pozytywne tendencje w gospodarce zostaną podtrzymane w najbliższych miesiącach.
 • Poprawa sytuacji gospodarczej na świecie oraz pozytywne odczyty makroekonomiczne pozwoliły na kontynuację cyklu zacieśniania polityki monetarnej w USA. W marcu br., FOMC** po raz kolejny podniósł stopy procentowe (obecnie 0,75-1,00%), zapowiadając jednocześnie kontynuację tych działań.

* OECD Composite Leading Indicators
** Federalny Komitet Otwartego Rynku (Federal Open Market Committee)

Wyniki w skrócie

WYBRANE DANE FINANSOWE (mln PLN)2015IQ'16IIQ'16III'16IVQ'16IQ'17% Zmiana
(IQ'17 do IQ'16)
Przychody ze sprzedaży 20 008
3 912 4 544 4 685 6 015 4 911
26
Wynik netto (5 009) 163 135 331 (5 078) 398
144
Skorygowana EBITDA* 4 710 987 1 075 1 089 1 515 1 459 48
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 163 584 747 949 1 932 458
-22
Wydatki inwestycyjne 3 939 935 851 697 768 615 -34
 

* Skorygowana EBITDA = zysk/stratę netto za okres ustalone zgodnie z MSSF, z wyłączeniem podatku dochodowego (bieżącego i odroczonego), kosztów finansowych, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, straty z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności, odpisów z tytułu utraty wartości udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, amortyzacji, odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych zaliczonych do kosztów działalności podstawowej.

KOSZT C1 (USD/funt)2015IQ’16IIQ’16IIIQ’16IVQ'16IQ’17% Zmiana
(IQ'17 do IQ'16)
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A., w tym: 1,59 1,39 1,40 1,36 1,49 1,64 18
 - KGHM Polska Miedź S.A. 1,47 1,33 1,32 1,18 1,34 1,33 0
 - Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD 1,87 1,48 1,59 1,73 1,72 2,35 59
- Sierra Gorda S.C.M. 2,58 1,73 1,77 2,19 2,11 1,94 12

WOLUMEN SPRZEDAŻY PODSTAWOWYCH
PRODUKTÓW GRUPY
2015IQ’16IIQ’16IIIQ’16IVQ'16IQ’17% Zmiana
(IQ'17 do IQ'16)
KGHM Polska Miedź S.A.
Katody i części katod (tys. t) 294,4 50,7 58,5 56,7 80,5 51,0 1
Walcówka miedziana oraz drut OFE (tys. t) 264,8 65,6 73,7 69,8 55,9 65,0 -1
Pozostałe wyroby z miedzi (tys. t) 12,2 3,3 3,4 3,5 2,8 3,6 9
Ogółem miedź i wyroby z miedzi (tys. t) 571,4 119,6 135,6 130,1 139,2 119,6 0
Srebro metaliczne (t) 1 245 216,4 328,1 301,2 343,0 247,1 14
Złoto metaliczne (kg) 2 660 857,0 751,0 1 032,0 859,0 960,0 12
Ołów rafinowany (tys. t) 30,4 7,4 8,2 6,3 7,8 7,6 3
Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD.
Miedź* (tys. t) 98,9 22,6 22,0 21,1 24,6 17,2 -24
Nikiel (tys. t) 2,2 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 -40
Metale szlachetne** (tys. troz) 97,0 23,0 24,7 21,7 25,0 13,8 -40

* miedź w postaci katod miedzianych, miedź płatna w koncentracie, miedź płatna w rudzie
** złoto, platyna, pallad

Szczegółowe wyniki Grupy za 1 kwartał 2017 rok

Komentarz Zarządu KGHM

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź w I kwartale utrzymała stabilną produkcję i sprzedaż miedzi płatnej przy wzroście skonsolidowanych przychodów o 26% oraz EBITDA o 60% w odniesieniu do porównywalnego okresu 2016 roku.

Dobre wyniki I kwartału są przede wszystkim efektem dwucyfrowego wzrostu cen miedzi, srebra i molibdenu, w odniesieniu do porównywalnego okresu 2016 roku. Utrzymane zostały poziomy produkcji miedzi płatnej, srebra metalicznego, molibdenu i metali szlachetnych w Grupie Kapitałowej. Projekty inwestycyjne w kraju (Głogów Głęboki - Przemysłowy i Program Rozwoju Hutnictwa) są kontynuowane zgodnie z harmonogramem. Jeżeli pozytywne tendencje w gospodarce światowej zostaną utrzymane, to o wyniki kolejnych miesięcy jesteśmy spokojni – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wzrost skonsolidowanych przychodów o 26% stanowi głównie efekt wzrostu cen miedzi o blisko 1.200 USD/t (+25% r/r) i srebra o ponad 2,5 USD/uncję (+17% r/r) przy dodatkowym wsparciu kursu USD/PLN, który był wyższy o 3% r/r.

Wzrost skorygowanej skonsolidowanej EBITDA o 60% (1.581 mln PLN - I kw. 2017, 987 mln PLN - I kw. 2016) wynika głównie z wyższych przychodów.

Największy udział we wzroście skorygowanej EBITDA ma KGHM PM S.A. (1.304 mln PLN - wzrost o 94%).

Dług netto na koniec I kwartału wyniósł 7.055 mln PLN (1.788 mln USD), a poziom długu netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA spadł z poziomu 1,6 na koniec roku 2016 do 1,4 na koniec I kwartału 2017.

Dobra sytuacja makroekonomiczna miała pozytywny wpływ na poziom zadłużenia Grupy Kapitałowej w I kwartale 2017 roku. Naszą podstawową walutą zadłużenia jest USD i tu nasz poziom zadłużenia wzrósł (o 51 mln USD), natomiast liczony w złotych zmalał – o 207 mln PLN. Istotne jest, że relacja długu netto do EBITDA jest malejąca. Na poziom zadłużenia w I kwartale 2017 roku największy wpływ miały inwestycje w Polsce (~612 mln PLN) oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin (~457 mln PLN) – powiedział Stefan Świątkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.