Centrum wyników – II kwartał 2017 roku podsumowanie wyników

Podsumowanie wyników

Wyniki finansowe

Kluczowe wskaźniki (mln PLN) II kw. 2017II kw. 2016Zmiana (%)20162015Zmiana (%)
Przychody ze sprzedaży 4 802
4 544 +6 19 156
20 008 -4.3
Skorygowana EBITDA* 1 282 1 075 +19 4 666
4 710 -0,9
Zysk/(strata) netto 96 135 -29 (4 449) (5 009) -11,2

Skorygowana EBITDA = EBIT + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej

 • W II kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży wzrosły o 6% r/r., głównie w efekcie wyższych o ponad 900 USD/t (+20% r/r) notowań miedzi, których wpływ został częściowo skompensowany niższym wolumenem sprzedaży miedzi oraz osłabieniem kursu USD (o 1%).
 • Wzrost  EBITDA o 19% r/r w II kwartale 2017 r. był przede wszystkim efektem wyższych o 258 mln PLN r/r skonsolidowanych przychodów, częściowo skompensowanych, głównie przez wzrost podatku od wydobycia niektórych kopalin - o 79 mln PLN.

C1

 • Koszt C1 Grupy Kapitałowej był wyższy o 5% w I półroczu 2017 r. z uwagi na wzrost podatku od wydobycia kopalin.
 • Koszt C1 w KGHM Polska Miedź S.A. w II kw.2017 r. ukształtował się na poziomie nieznacznie wyższym r/r. Na osiągnięty poziom kosztu C1 negatywnie wpłynął głównie wyższy podatek od wydobycia niektórych kopalin (+31%), a pozytywnie – wyższa wartość srebra w koncentratach własnych.
 • Wzrost kosztu C1 r/r w KGHM International w II kw. 2017 r. wynika przede wszystkim z obniżenia wolumenu sprzedaży miedzi oraz uzyskania niższych przychodów ze sprzedaży metali szlachetnych, które pomniejszają C1.
 • Do głównych czynników powodujących spadek kosztu C1 w Sierra Gorda należą:
  - wzrost wolumenu sprzedaży Cu,
  - wyższe przychody ze sprzedaży molibdenu i produktów ubocznych.

Wyniki produkcyjne

Produkcja II kw. 2017II kw. 2016Zmiana (%)20162015Zmiana (%)
Miedź płatna (tys. t) 168 170 -1 677 718 -5,7
Srebro metaliczne (t) 302 276 +10 1 207 1 299 -7,1
Produkcja metali szlachetnych (tys. troz) 50,4 56,1 -10 228,8 205,0 +11,6

 • Produkcja miedzi płatnej w Grupie niższa w drugim kwartale 2017 roku o 1% r/r (-3% r/r w I kwartale 2017 roku), głównie dzięki poprawie wyników kopalni Robinson - w stosunku do pierwszego kwartału 2017 r., przy stabilnej produkcji KGHM Polska Miedź S.A. i Sierra Gorda.
 • Stabilna produkcja miedzi płatnej przy wzroście wolumenu produkcji srebra i zmniejszeniu produkcji złota (TPM) w KGHM Polska Miedź S.A.
 • Wzrost produkcji srebra metalicznego w pierwszej połowie 2017 roku jest pochodną lepszej zawartości Ag w koncentratach krajowych.
 • Niższa produkcja miedzi płatnej w KGHM International jest efektem wydobycia gorszej jakościowo rudy w kopalniach Zagłębia Sudbury. Za spadek produkcji metali szlachetnych odpowiada przede wszystkim kopalnia Robinson, w której obniżeniu uległy zawartości złota w rudzie.
 • Produkcja miedzi w Sierra Gorda wzrosła o 8%, natomiast produkcja molibdenu jest ponad czterokrotnie wyższa niż w II kw. 2016. Znaczący wzrost w zakresie molibdenu jest efektem poprawy efektywności produkcji jego koncentratu – wskaźnik uzysku wzrósł blisko dwukrotnie. Na poziom produkcji istotny wpływ miał również wzrost ilości przerobionej rudy oraz wyższa zawartość molibdenu.

Notowania metali i walut

II kw. 2017II kw. 2016Zmiana (%)20162015Zmiana (%)
Notowania miedzi (USD/t) 5 662
4 729 +20 4 863
5 494 -12
Notowania srebra (USD/troz) 17,21 16,78 +3 17,14 15,68 +9
Notowania molibdenu (USD/funt) 8,33 6,90 +21 6,56 6,73 -3
Kurs walutowy (USD/PLN) 3,83 3,87 -1 3,94 3,77 +5

 • W pierwszym półroczu 2017 roku cena miedzi poruszała się w zakresie 5500-6000 USD/t, wspierana początkowo problemami po stronie podaży (strajki oraz opóźnianie startu produkcji z nowych projektów), a następnie osłabiającym się dolarem.
 • W II kwartale 2017 r., w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, ceny miedzi oraz molibdenu odnotowały dynamiczne, dwucyfrowe wzrosty. Ceny srebra były nieznacznie wyższe od tych z II kw. 2016 r.
 • Średni kurs USD/PLN pozostał na niemal niezmienionym poziomie, dzięki czemu również cena miedzi wyrażona w PLN była w II kw. 2017 r. znacząco wyższa niż rok wcześniej.

Wyniki w skrócie

WYBRANE DANE FINANSOWE (mln PLN)2015IIQ'16IIIQ'16IV'16IQ'17IIQ'17% Zmiana
(IIQ'17 do IIQ'16)
Przychody ze sprzedaży 20 008
4 544 4 685 6 015 4 911 4 802
+6
Zysk/(strata) netto (5 009) 135 331 (5 078) 398 96
-29
Skorygowana EBITDA* 4 710 1 075 1 089 1 515 1 459 1 282 +19
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 163 747 949 1 932 458 734
-2
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne** 4 701
843 749 786 841 657 -22
 

* Skorygowana EBITDA = EBIT + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpis (-odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej.
** KGHM Polska Miedź, KGHM INTERNATIONAL, Sierra Gorda

KOSZT C1 (USD/funt)2015IIQ’16IIIQ’16IVQ’16IQ'17IIQ’17% Zmiana
(IIQ'17 do IIQ'16)
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A., w tym: 1,59 1,40 1,36 1,49 1,53 1,41 +1
 - KGHM Polska Miedź S.A. 1,47 1,32 1,18 1,34 1,33 1,34 +2
 - Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD 1,87 1,59 1,73 1,72 2,35 1,72 +8
- Sierra Gorda S.C.M. 2,58 1,77 2,19 2,11 1,94 1,53 -14

WOLUMEN SPRZEDAŻY PODSTAWOWYCH
PRODUKTÓW GRUPY
2015IIQ’16IIIQ’16IVQ’16IQ'17IIQ’17% Zmiana
(IIQ'17 do IIQ'16)
KGHM Polska Miedź S.A.
Katody i części katod (tys. t) 294,4 58,5 56,7 80,5 51,0 55,3 -5,5
Walcówka miedziana oraz drut OFE (tys. t) 264,8 73,7 69,8 55,9 65,0 66,3 -10,0
Pozostałe wyroby z miedzi (tys. t) 12,2 3,4 3,5 2,8 3,6 3,8 +11,8
Ogółem miedź i wyroby z miedzi (tys. t) 571,4 135,6 130,1 139,2 119,6 125,4 -7,5
Srebro metaliczne (t) 1 245 328,1 301,2 343,0 247,1 307,9 -6,2
Złoto metaliczne (kg) 2 660 751,0 1 032,0 859,0 960,0 865,0 +15,2
Ołów rafinowany (tys. t) 30,4 8,2 6,3 7,8 7,6 7,0 -14,6
Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD.
Miedź* (tys. t) 98,9 22,0 21,1 24,6 17,2 19,2 -12,7
Nikiel (tys. t) 2,2 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 -50,0
Metale szlachetne** (tys. troz) 97,0 24,7 21,7 25,0 13,8 19,9 -19,4

* miedź w postaci katod miedzianych, miedź płatna w koncentracie, miedź płatna w rudzie
** złoto, platyna, pallad

1 - Dane finansowe_ KGHM_2Q2017
2 - Dane finansowe_Grupa Kapitałowa_2Q2017
3 - Wolumen sprzedaży_2Q2017

Komentarz Zarządu KGHM

Wzrost przychodów i EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź w II kwartale dzięki utrzymaniu pozytywnego sentymentu na rynkach surowcowych przy stabilnej produkcji.

Wyraźne wzrosty przychodów i wyników operacyjnych Grupy KGHM w II kwartale są głównie efektem utrzymujących się pozytywnych tendencji makroekonomicznych, w szczególności wzrostowego trendu cen naszych podstawowych metali na rynku międzynarodowym. Pomimo faktu, że wzrost ten został w ciągu pierwszego półrocza osłabiony przez spadek kursu dolara pozytywny sentyment na rynkach surowcowych nadal przekłada się na poprawę wyników Grupy Kapitałowej KGHM. – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wzrost skonsolidowanych przychodów o 6% r/r w drugim kwartale br. jest głównie efektem wzrostu cen miedzi o ponad 900 USD/t (+20% r/r) i srebra o ponad 0,4 USD/uncję (+3% r/r) przy częściowym skompensowaniu tego efektu cenowego przez niższy o 7% r/r wolumen sprzedaży miedzi oraz osłabienie kursu USD/PLN o 1% r/r.

Skorygowana skonsolidowana EBITDA w drugim kwartale 2017 r. była wyższa o 16% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (z 1.075 mln PLN do 1.282 mln PLN). Był to głównie efekt wzrostu przychodów (o 258 mln PLN) częściowo skompensowanego wyższym podatkiem od wydobycia niektórych kopalin (o 79 mln PLN), przy stabilnej bazie pozostałych kosztów operacyjnych.

Skonsolidowany wynik netto wyniósł w drugim kwartale 96 mln PLN i był o 29% niższy niż rok wcześniej. Różnica ta, pomimo wzrostu EBITDA wynika przede wszystkim z niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych na wartości pożyczek udzielonych dla Sierra Gorda – analogicznie jak miało to miejsce w pierwszym kwartale br.

Był to kolejny kwartał poprawy stabilności sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej KGHM. Po pierwsze, wskaźnik długu netto do skonsolidowanej EBITDA ponownie obniżył się dzięki poprawie wyników operacyjnych przy jednoczesnym spadku wartości długu w efekcie osłabienia notowań dolara, w której to walucie denominowany jest nasz kredyt. W perspektywie dwunastu miesięcy skonsolidowana EBITDA wzrosła o ponad 1.200 mln PLN, a dług netto obniżył się o ponad 700 mln PLN, dając w efekcie spadek relacji zadłużenia do EBITDA z 1,8 do 1,3. Ponadto, poprzez zmianę finansowania Sierra Gorda z „project finance” na kredyt korporacyjny osiągnęliśmy istotny krok w zwiększeniu elastyczności działalności operacyjnej i finansowej tej kopalni. – powiedział Stefan Świątkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.